Στο σύγχρονο και ταχέως εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, οι ρόλοι Controller και Chief Financial Officer (CFO) έχουν ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια της οικονομικής διαχείρισης, και πλέον επηρεάζουν τη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ στις εταιρείες τους, σύμφωνα με το αμερικανικό Controllers Council.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Controllers Council συνέταξε 10 συμβουλές μάρκετινγκ προς Controllers και CFOs, ώστε, αξιοποιώντας τη μοναδική τους γνώση, να καθοδηγήσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ προς την κερδοφορία και την ανάπτυξη.

1. Ευθυγραμμίστε τις στρατηγικές μάρκετινγκ με τους οικονομικούς στόχους της εταιρείας
Οι στρατηγικές μάρκετινγκ πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τους οικονομικούς στόχους του οργανισμού. Βοηθήστε στη διαμόρφωση προϋπολογισμών μάρκετινγκ που υποστηρίζουν την ανάπτυξη χωρίς να διακυβεύεται η οικονομική σταθερότητα. Παρακολουθείτε τακτικά τα πλάνα και τις δαπάνες.

2. Λαμβάνετε αποφάσεις βάσει δεδομένων
Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα δεδομένα για τον εντοπισμό τάσεων, τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των ενεργειών και την πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Βασιζόμενοι στα δεδομένα, μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις που βελτιώνουν το ROI και αιτιολογούν στα ενδιαφερόμενα μέρη τις επενδύσεις μάρκετινγκ.

3. Καλλιεργήστε τη διατμηματική συνεργασία
Ενθαρρύνετε τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων finance και μάρκετινγκ υπέρ μιας συνεκτικής στρατηγικής που εξισορροπεί τις δημιουργικές φιλοδοξίες με τον χρηματοοικονομικό πραγματισμό. Αυτή η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες υπηρεσίες μάρκετινγκ, οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές.

4. Εστιάστε στο Customer Lifetime Value (CLV)
Η κατανόηση και αύξηση του CLV είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Συμβάλετε στον εντοπισμό των πιο κερδοφόρων κατηγοριών πελατών και προσαρμόστε τις στρατηγικές μάρκετινγκ για να ενισχύσετε το loyalty. Εκτός από το CLV, παρακολουθείτε επίσης δείκτες όπως οι ταμειακές ροές, το περιθώριο καθαρού και μεικτού κέρδους, τα πληρωτέα και εισπρακτέα.

5. Επενδύστε στην τεχνολογία και τον αυτοματισμό
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει καταστήσει το μάρκετινγκ πιο σύνθετο σε ενέργειες, αλλά πιο εύκολο στην παρακολούθηση. Επενδύστε στις τελευταίες τεχνολογίες και στα εργαλεία αυτοματισμού που μπορούν να τυποποιήσουν τις λειτουργίες μάρκετινγκ, οδηγώντας σταδιακά σε εξοικονόμηση κόστους και αυξημένη αποτελεσματικότητα.

6. Αναλύετε εντατικά το Return on Investment (ROI)
Διασφαλίστε ότι αιτιολογείται κάθε δαπάνη, μέσω εντατικής και σε βάθος ανάλυσης της απόδοσης της επένδυσης (ROI). Αξιολογήστε τις εκστρατείες μάρκετινγκ όχι μόνο βάσει παραδοσιακών metrics, όπως οι πωλήσεις και τα έσοδα, αλλά και βάσει κριτηρίων όπως η συνεισφορά στο brand awareness και στο customer engagement.

7. Αξιοποιήστε τα οικονομικά σας αντανακλαστικά στις τιμολογιακές στρατηγικές
Η τιμή είναι κρίσιμο στοιχείο του μάρκετινγκ. Χρησιμοποιήστε την οικονομική σας οξυδέρκεια για να αναπτύξετε δυναμικές στρατηγικές τιμολόγησης που αντικατοπτρίζουν τη ζήτηση, τις τιμές των ανταγωνιστών, αλλά και την παράμετρο του κόστους.

8. Βελτιστοποιήστε το marketing mix
Το marketing mix πρέπει να βελτιστοποιείται συνεχώς υπέρ της αποδοτικότητας. Μελετήστε τα οικονομικώς αποδοτικά κανάλια και τακτικές και επενδύστε την παραγόμενη γνώση στην αποδοτικότερη κατανομή πόρων.

9. Προετοιμαστείτε για διακυμάνσεις στην αγορά
Οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να μεταβληθούν γρήγορα, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ και τις οικονομικές επιδόσεις. Παρακολουθείτε στενά τις τάσεις της αγοράς και τους οικονομικούς δείκτες. Προετοιμαστείτε για άμεσες κινήσεις προσαρμογής στρατηγικών και προϋπολογισμών, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός παραμένει ανταγωνιστικός και σταθερός.

10. Στηρίξτε κουλτούρα καινοτομίας
Ενθαρρύνετε την ομάδα μάρκετινγκ να πειραματίζεται με νέες ιδέες, κανάλια και τεχνολογίες, επιτρέποντας υπολογισμένα ρίσκα. Η καινοτομία μπορεί να παράγει ρηξικέλευθες στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση.