Πρώτη προτεραιότητα αναδεικνύεται το ESG, με τις νέες απαιτήσεις να οδηγούν τους CFOs στην ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης και ελέγχου στα σχετικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Protiviti για τις παγκόσμιες τάσεις στο finance, οι 10 κορυφαίες προκλήσεις όπως διαμορφώθηκαν το 2023, θα συνεχίσουν να ισχύουν και φέτος. Η σχετική έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις 903 finance leaders παγκοσμίως, και τα ευρήματά της δείχνουν ότι οι CFOs, αντιλαμβανόμενοι τον όγκο και το εύρος των προκλήσεων που έχουν μπροστά τους, επιστρατεύουν όλους τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να σχεδιάσουν καινοτόμες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα.

1η προτεραιότητα το ESG
Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς που ερωτήθηκαν (55%) επενδύουν στη νέα τεχνολογία για να διευκολύνουν τη μέτρηση και το reporting ρίσκων και άλλων θεμάτων ESG, ενώ 3 στους 5 (60%) αναφέρουν σημαντική αύξηση στη συχνότητα του σχετικού reporting. Η έρευνα δείχνει ότι οι μετρήσεις ESG κατατάσσονται ως η υψηλότερη προτεραιότητα για τις οικονομικές διευθύνσεις, τόσο στις εισηγμένες όσο και στις ιδιωτικές εταιρείες. Η κάλυψη των σχετικών προδιαγραφών αξιοποιεί την εμπειρία του CFO στο reporting, τη συλλογή και τον έλεγχο δεδομένων, καθώς και στα ζητήματα διακυβέρνησης. Σημειώνεται ότι δίνεται ισότιμη προσοχή και στους τρεις πυλώνες του ESG, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας, με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση των σχετικών κινδύνων στη χάραξη στρατηγικής.

Αυτοματισμός, ΤΝ και data
Σύμφωνα με τα ευρήματα, 54% των ομάδων finance χρησιμοποιεί ήδη την παραγωγική ΤΝ, με τις εισηγμένες εταιρείες να είναι πιθανότερο να τη χρησιμοποιούν, σε σύγκριση με τις ιδιωτικές. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να επιστρατεύσουν οι CFOs, στις σχετικές επενδύσεις, την εμπειρία τους στη διαχείριση κινδύνων. Ένας από τους κινδύνους είναι ότι οι εφαρμογές παραγωγικής ΤΝ δεν μπορούν να διακρίνουν το πραγματικό από το φανταστικό και παράγουν τις λεγόμενες «παραισθήσεις», δηλαδή ευλογοφανείς εξηγήσεις που βασίζονται σε λανθασμένα δεδομένα. Άλλοι κίνδυνοι σχετίζονται με την ιδιωτικότητα, την ακρίβεια και την αυθεντικότητα των δεδομένων, την πνευματική ιδιοκτησία και τη συμμόρφωση. Παράλληλα, οι οικονομικές διευθύνσεις καλούνται όλο και περισσότερο να παραγάγουν πληροφορία για να ανταποκριθούν στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες των άλλων τμημάτων της εταιρείας, κάτι που απαιτεί ασφαλή πρόσβαση σε διογκούμενα σύνολα δεδομένων, προηγμένους αυτοματισμούς και συνεχή καινοτομία.

Πηγή: Protiviti, 2023 Global Finance Trends Survey

Πληθωρισμός και βελτιστοποίηση κόστους
Οι υψηλότερες τιμές, παράλληλα με την αυξανόμενη πίεση από την πλευρά του ΔΣ και των μετόχων να βελτιωθεί η κερδοφορία, ωθούν τους CFOs στην επινόηση καινοτόμων τρόπων μείωσης κόστους, χωρίς να υποβάλλουν τον οργανισμό στις καταστροφικές παρενέργειες της μείωσης κόστους υπό μορφή «σκούπας», όπως είναι π.χ. η απώλεια πολύτιμων συνεργατών, η αποχώρηση στελεχών, ή η απογοήτευση πελατών. Η έρευνα δείχνει ότι πολλοί finance leaders καταφεύγουν σε αναλύσεις δαπανών για προμήθειες, σε συγκράτηση τεχνολογικών δαπανών και σε νέες αξιολογήσεις των διαδικασιών και επιδόσεων του οργανισμού. Οι CFOs αναζητούν ευκαιρίες βελτιστοποίησης κόστους σε ποικίλα πεδία, όπως η ανακατανομή στελεχιακού δυναμικού, η διαπραγμάτευση με προμηθευτές για χαμηλότερες τιμές και η μετατόπιση από on-premises συστήματα σε λύσεις SaaS με χαμηλότερες μηνιαίες χρεώσεις.

Μεγάλη έμφαση στα πεδία που συνδέονται με το BP&A
Η επίδραση του πληθωρισμού, το FP&A, το reporting και η ανάλυση κερδοφορίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός, καθώς και τα εμπλουτισμένα data analytics, είναι από τα σημαντικότερα πεδία για τους CFOs, σύμφωνα με την έρευνα. Η έμφαση στη βελτίωση πολλών εργασιών που σχετίζονται με το BP&A αποτελεί μέρος των προσπαθειών της οικονομικής διεύθυνσης να βελτιστοποιήσει τα κόστη, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση κινδύνων, και να αυξήσει την κερδοφορία, σε συνθήκες εντονότερης οικονομικής, γεωπολιτικής, κοινωνικής και κλιματικής αβεβαιότητας.
Το σωστό μείγμα δεξιοτήτων, ιδίως στην ανάλυση δεδομένων, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την πρόβλεψη, σε συνδυασμό με τη χρήση της τεχνολογίας, μπορεί να βοηθήσει τους CFOs να στηρίξουν τους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ολόκληρου του οργανισμού.

Πληθαίνουν τα εσωτερικά προγράμματα upskilling/reskilling
Η ικανότητα να προσλαμβάνει κανείς υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα απασχολεί όλο και περισσότερο την πλειοψηφία των CFOs, όπως και η αντικατάσταση εργαζομένων που αποχωρούν από τον οργανισμό. Ακόμη και σε συνθήκες βραχυπρόθεσμων οικονομικών διακυμάνσεων, οι επικεφαλής των οικονομικών διευθύνσεων αντιμετωπίζουν έλλειψη ταλέντου και δεξιοτήτων για καίριες θέσεις, σε συνδυασμό με τη δυσκολία να προσελκύσουν κορυφαία στελέχη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση των αυξανόμενων ευθυνών. Επιλύουν αυτά τα ζητήματα αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του οικονομικού τομέα και υποστηρίζοντας τις εταιρικές προσπάθειες για αναθεώρηση παρωχημένων στρατηγικών. Παράλληλα, η εμπειρία του finance στο FP&A βοηθά τις ομάδες HR να αναβαθμίσουν την ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό και τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές αναλύσεις, προκειμένου να παράσχουν όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, λεπτομερείς και real-time πληροφορίες σχετικά με όλες τις δεξιότητες που διατίθενται εντός του οργανισμού.

Πηγή: Protiviti, 2023 Global Finance Trends Survey

Ευθυγράμμιση τεχνολογίας και μετασχηματισμού
Ο μετασχηματισμός της οικονομικής διεύθυνσης είναι σήμερα πιο σημαντικός, αλλά και πιο επισφαλής από ποτέ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της ΤΝ, των προηγμένων analytics, των αυτοματισμών και λοιπών τεχνολογικών εξελίξεων, οι οικονομικές διευθύνσεις πρέπει να επιτύχουν και να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Η ανάγκη αυτή μεγαλώνει, όσο τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας ζητούν χρηματοοικονομικές αναλύσεις με στόχο να αναβαθμίσουν και τη δική τους αποδοτικότητα. Οι κορυφαίοι CFOs βελτιστοποιούν τον μετασχηματισμό με συνδυασμό καλών πρακτικών, οι οποίες επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού περιβάλλοντος και σε συμπεριφορικές αλλαγές, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα δεδομένων σε όλο τον οργανισμό.

Σημειώνεται ότι σε πολλά οικονομικά τμήματα οι προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού αναχαιτίζονται λόγω της μη ευθυγράμμισης 3 παραμέτρων: των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, του οράματος και των στόχων του μετασχηματισμού του finance, και των μεμονωμένων συμπεριφορών που απαιτούνται για να διατηρηθεί η προσπάθεια αλλαγής μακροπρόθεσμα. Οι κορυφαίοι CFOs αντιμετωπίζουν αυτήν την επίμονη πρόκληση, καλλιεργώντας κουλτούρα που ευνοεί την καινοτομία και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Ποια από τις παρακάτω δράσεις αναλαμβάνει ο οργανισμός σας, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβληματισμούς ή επιπτώσεις των πληθωριστικών τάσεων στην αγορά; (απαντήσεις CFO/VP Finance)

Πηγή: Protiviti, 2023 Global Finance Trends Survey