Τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων που αναμένονται να αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα είναι:

  • Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027
  • Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
  • Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στο οποίο οι ιδιωτικές επενδύσεις ενισχύονται, είτε μέσω επιχορηγήσεων, είτε κυρίως με την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 – 2027, το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός έξυπνου, ανθεκτικού, ανταγωνιστικού, καινοτόμου και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμβάνει δεκατρία διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης σε επιλεγμένους κλάδους τα οποία ενεργοποιούνται με ξεχωριστές προκηρύξεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα στον Αναπτυξιακό Νομό παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υπεβλήθησαν στους πρώτους κύκλους των προκηρύξεών του.

Συγκεκριμένα στο καθεστώς για την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων με βάση τη σχετική πληροφόρηση που έχει δοθεί από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στο εν λόγω καθεστώς (1ος κύκλος), έχουν υποβληθεί 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού ύψους 1,6 δισ. Ευρώ.
Επίσης ανάλογη είναι η εικόνα στο καθεστώς της Μεταποίησης-Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο όποιο υπεβλήθησαν 401 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ, ενώ στο καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» κατατέθηκαν συνολικά 330 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 483.6εκ. €.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε καθεστώτος για το 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ (75 εκατ. επιδότηση και 75 εκατ. φορολογική απαλλαγή) είναι προφανές ότι η πλειοψηφία των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί δεν θα επιχορηγηθεί, εάν δεν αυξηθεί ο διαθέσιμος συνολικός προϋπολογισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση, έχουν υποβληθεί σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία. Κλήθηκαν να εξασφαλίσουν την προέγκριση τραπεζικού δανείου εντός 45 ήμερων από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, εξασφάλισαν σε πολλές περιπτώσεις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, ώστε να συγκεντρώσει η κάθε επενδυτική πρόταση επαρκή βαθμολογία και να έχει αυξημένες πιθανότητες να εγκριθεί.

Επιπλέον, ο ξενοδοχειακός και μεταποιητικός κλάδος εξακολουθούν να επιδεικνύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς των παραγωγικών τους μονάδων παρότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές των υλικών και του εξοπλισμού έχουν αυξηθεί σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 50%, ενώ παράλληλα το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό.

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού στα καθεστώτα της Μεταποίησης – Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Τουρισμού και της Αγροδιατροφής για τo 2022, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια.