Της Κάθη Χριστίδου, Αντιπροέδρου ΔΣ ΣΕΣΜΑ

Οι επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας είναι πολλές. Οι ευκαιρίες αξιοποίησης εργαλείων για την ενίσχυση των επενδύσεων είναι επίσης πολλές, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, όπως το ΕΣΠΑ, είτε αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, αλλά επίσης από κεφάλαια των τραπεζών και από ιδιωτικά κεφάλαια.

Την αυλαία για το δεύτερο εξάμηνο του έτους άνοιξαν οι προκηρύξεις δύο καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουλίου 2021. Μαζί με την ήδη ανοικτή πρόσκληση «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2021 αναμένεται να κλείσει ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος και στη συνέχεια να δημοσιευθεί νέος Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος θα ενεργοποιηθεί παράλληλα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η πρόσφατη παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την επιτάχυνση των διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, κατέδειξε την αναγκαιότητα αξιοποίησης των Συμβούλων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ διαθέτουν σημαντική εμπειρία η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και αντικειμενικής αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση. Οι εταιρείες μας με την τεχνογνωσία και τη στελέχωση που διαθέτουν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας σημαντικό αριθμό αξιολογήσεων και ελέγχων με ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα. Σημειώνεται ότι στην αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες, εκτός των μελών του ΣΕΣΜΑ, που επίσης διαθέτουν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Προς τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί Μητρώο Συμβουλευτικών Εταιρειών το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για ένταξη ή έχουν ήδη ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και θα υποβληθεί αίτηση για την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

Ο ΣΕΣΜΑ έχει ήδη προτείνει στην πολιτική ηγεσία τη σύσταση μητρώου συμβουλευτικών εταιρειών με τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής νομικού προσώπου:

  1. Να έχει τουλάχιστον 3 έτη λειτουργίας.
  2. Να έχει ενεργό ΚΑΔ κατά τα τελευταία 3 έτη που να ανήκει σε σχετικές υποκατηγορίες δραστηριοτήτων.
  3. Να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κατ’ ελάχιστον 200.000 ευρώ κατά τα τελευταία 3 έτη.
  4. Να συνεργάζεται με 4 τουλάχιστον επιστήμονες συμβούλους, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μητρώα φυσικών προσώπων που τηρούνται, τα οποία όμως, όπως έχει δείξει η εμπειρία, δεν «επαρκούν».
  5. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001.

Η επιλογή συμβουλευτικών εταιρειών από το μητρώο θα επιταχύνει σημαντικά όλες τις «γραφειοκρατικές» διαδικασίες και θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για το επενδυτικό κοινό. Το μητρώο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και από τα τραπεζικά ιδρύματα για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση σε αυτά.

Ένα τέτοιο μητρώο θα διευκολύνει ακόμα και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, εγχώριους και ξένους, να βρουν αξιόπιστους συνεργάτες που θα τους υποστηρίξουν σε όλο τον κύκλο των επενδυτικών τους σχεδίων, από τον σχεδιασμό, την εξεύρεση πόρων, μέχρι την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεών τους, αλλά ακόμα και στη συνέχεια.