Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τις Εταιρίες – μέλη του ΣΕΣΜΑ, καθώς ήλθαν αντιμέτωπες με αυτό κατά την τρέχουσα προγραμματική του ΕΣΠΑ 2014-2020, ήταν ο κατακερματισμός των Μητρώων Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για έργα τεχνικής βοήθειας στο Δημόσιο Τομέα.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 – ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017), ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας από τις Ειδικές Υπηρεσίες, τις Διαχειριστικές Αρχές (Ν. 4314/2014) που εκτελούν προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και τις Επιτελικές Δομές / Ενδιάμεσους Φορείς και λοιπές υπηρεσίες και φορείς που ασκούν καθήκοντα δικαιούχου σε Ε.Π. / Προγράμματα. Συνολικά, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 λειτουργούν την παρούσα περίοδο, περισσότερα από 40 σχετικά Μητρώα – Κατάλογοι, ενώ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τα 50.

Στην παρούσα κατάσταση, για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή μιας Εταιρίας ή ενός φυσικού προσώπου που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε ένα εκ των Μητρώων, εφαρμόζεται μια διαδικασία που περιλαμβάνει έναν κύκλο ενεργειών (απόφαση τήρησης μητρώου, έκδοση πρόσκλησης, θέσπιση κριτηρίων, υποβολή φακέλου, συγκρότηση επιτροπών, αξιολόγηση φακέλων, έκδοση αποφάσεων), ο οποίος είναι χρονοβόρος, επαναλαμβανόμενος και με σημαντικό διοικητικό βάρος για τους εμπλεκόμενους.

Τα Μητρώα ανά Υπηρεσία που τηρούνται την τρέχουσα περίοδο, έχουν τις ίδιες κατηγορίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ για την αξιολόγηση ενός φακέλου ενδιαφερόμενου μέρους, απαιτείται ένας βασικός κορμός αποδεικτικών στοιχείων που είναι κοινός, πλην των αποδεικτικών που αφορούν την εμπειρία σε υλοποιήσεις έργων. Εφόσον η ενδιαφερόμενη Εταιρία ή το φυσικό πρόσωπο θέλουν να εγγραφούν σε παραπάνω από ένα Μητρώα, αποστέλλουν ξεχωριστούς φακέλους με τα ίδια σχεδόν στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σημειώνεται επίσης ότι η εγγραφή σε ένα Μητρώο δεν έχει αόριστη ισχύ. Κάθε αλλαγή είτε προγραμματικής περιόδου, είτε κανονιστικού πλαισίου, είτε εσωτερική στο ενδιαφερόμενο μέρος, οδηγεί σε εκ νέου υποβολή και αξιολόγηση φακέλου, με επικαιροποίηση στοιχείων.

Οι Εταιρίες – μέλη του ΣΕΣΜΑ, έχουν εντοπίσει το ζήτημα αυτό και έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία για την αποτύπωση ολοκληρωμένης πρότασης προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ώστε να δημιουργηθεί πλήρες ψηφιακό αποθετήριο που θα οδηγούσε παράλληλα στη δημιουργία ενιαίου Καταλόγου – Μητρώου, με βασικά οφέλη: τη μείωση του κόστους και του βάρους των εργασιών, την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση του διοικητικού βάρους των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα για την υλοποίηση του κύκλου ενεργειών αξιολόγησης, έγκρισης, επικαιροποίησης των μητρώων, αλλά τη δυνατότητα για την αυτόματη ενημέρωση στοιχείων σε έναν ενιαίο κόμβο από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η δημιουργία ενός ενιαίου Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ενόψει της απαραίτητης επικαιροποίησης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης που ισχύει σήμερα. Θα ήταν επίσης σκόπιμο, στον προτεινόμενο ενιαίο κατάλογο, να υπάρξει πρόσθετη ειδική κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα σχετίζεται με την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.