Αναρτήθηκε η προδημοσίευση για την δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεταξύ άλλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜΜΕ διαρθρωμένο σε 3 δράσεις ανάλογα

 • την υφιστάμενη ψηφιακή ωριμότητα
 • την τεχνολογική ωριμότητά τους
 • τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνεται άμεσα και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας.Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60
Συγκεντρώσαμε τα βασικά στοιχεία των 3 προγραμμάτων και τα συνοψίσαμε στους παρακάτω πίνακες

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές ε-πιχειρήσεις οι οποίες το έτος πριν την υποβολή της πρότασης απασχολούσαν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ

Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Μικρές: Έως 50 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 10 εκ € κύκλος εργασιών η/και 10 εκ. σύνολο ισολογισμού
 • Πολύ μικρές: Έως 10 εργαζόμενους (Ε-ΜΕ) και έως 2 εκ κύκλος εργασιών η/και 2 εκ. σύνολο ισολογισμού

Δαπάνες που επιχορηγούνται:

 • Αγορά εξοπλισμού, προμήθεια λο-γισμικού, αγορά υπηρεσιών

Επιχορήγηση:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για όλη την Ελλάδα ενώ για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης,
 • Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας φτάνει στο 65% του προ-ϋπολογισμού

Προσοχή:

 • Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επι-χορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Ανα-λυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ημερομηνία εκλεξιμότητας δαπανών

 • Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γί-νουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος

Διάρκεια Έργων

 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικει-μένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την η-μερομηνία έκδοσης της Απόφα-σης Έγκρισης

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμό της επένδυσης πρέπει να είναι από 18.000,00 € μέχρι 30.000,00 €.

Όριο Προϋπολογισμού Έργων :
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές πε-ριόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες (τουλάχιστον μία κλεισμένη δια-χειριστική χρήση) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες το έτος πριν την υποβολή της πρότασης απασχολούσαν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ

Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Μικρές: Έως 50 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 10 εκ € κύκλος εργασιών η/και 10 εκ. σύνολο ισολογισμού
 • Πολύ μικρές: Έως 10 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 2 εκ κύκλος εργασιών η/και 2 εκ. σύ-νολο ισολογισμού
 • Μεσαίες: Έως 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 50 εκ € κύκλος εργασιών η/και 43 εκ. σύ-νολο ισολογισμού

Δαπάνες που επιχορηγούνται:

 • Αγορά εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικού, αγορά υπηρεσιών, κλπ.

Επιχορήγηση:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης κυ-μαίνεται από 35% μέχρι 50% και είναι συνάρτηση του μεγέ-θους της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυ-σης

Προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να εξασφαλίζετε η ιδιωτική συμμε-τοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υπο-βληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμό-τητα της επιχείρησης.

Ημερομηνία εκλεξιμότητας δαπανών

 • Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης

Διάρκεια Έργων

 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλή-ρωσης φυσικού και οικονομι-κού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν α-ναμένεται να υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμό της επένδυ-σης πρέπει να είναι από 50.000,00 € μέχρι 650.000,00 €.

Όριο Προϋπολογισμού Έργων :
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές πε-ριόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000 €

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες (τουλάχιστον μία κλεισμένη δια-χειριστική χρήση) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες το έτος πριν την υποβολή της πρότασης απασχολούσαν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ

Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Μικρές: Έως 50 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 10 εκ € κύκλος εργασιών η/και 10 εκ. σύνολο ισολογισμού
 • Πολύ μικρές: Έως 10 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 2 εκ κύκλος εργασιών η/και 2 εκ. σύ-νολο ισολογισμού
 • Μεσαίες: Έως 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 50 εκ € κύκλος εργασιών η/και 43 εκ. σύ-νολο ισολογισμού

Δαπάνες που επιχορηγούνται:

 • Αγορά εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικού, αγορά υπηρεσιών, κλπ

Επιχορήγηση:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης κυ-μαίνεται από 35% μέχρι 50% και είναι συνάρτηση του μεγέ-θους της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυ-σης

Προϋποθέσεις :

 • Θα πρέπει να εξασφαλίζετε η ιδιωτική συμμε-τοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας (όπως θα ορισθεί στην πρόσκληση)
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ό-πως θα ορισθεί στην πρόσκληση).

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών

 • Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης

Διάρκεια Έργων

 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλή-ρωσης φυσικού και οικονομι-κού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν α-ναμένεται να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμό της επένδυ-σης πρέπει να είναι από 200.001 € μέχρι 1.200.000 €.

Όριο Προϋπολογισμού Έργων :

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.200.000 €