Πέρα από τις τυπικές υποχρεώσεις ο σωστός έλεγχος και η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τους κινδύνους και τις διασφαλίσεις, προσθέτει κύρος και αξιοπιστία σε μια επιχείρηση, ειδικά όταν αναζητούνται κεφάλαια από επενδυτές.

Για πολλά χρόνια ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων αντιμετωπιζόταν απλά ως μια τυπική υποχρέωση, για τις εισηγμένες και άλλες επιχειρήσεις με βάση όρια μεγεθών ή συγκεκριμένους κλάδους λειτουργίας. Όπως όμως σημειώνουν στο FinancePro ειδικοί του κλάδου κάτι τέτοιο -δηλαδή η τυπικότητα- δεν ισχύει, ειδικά σήμερα που οι συνθήκες και οι πηγές χρηματοδότησης έχουν αρχίσει να αλλάζουν και το βάρος πλέον μετατίθεται από τον τραπεζικό τομέα στο private equity ή και στον ομολογιακό δανεισμό. Οι ιδιώτες επενδυτές και χρηματοδότες έχουν αυξημένες απαιτήσεις από την χρηματοοικονομική πληροφόρηση αλλά και τη διαχείριση κίνδυνων και τις προβλέψεις μιας επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο η ανεξάρτητη διασφάλιση και επαλήθευση προσθέτει αξιοπιστία στις εταιρικές γνωστοποιήσεις και αναφορές, πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει σχετική θεσμική υποχρέωση.

Επιπλέον υπηρεσίες
Στην συλλογή αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων και την παροχή ανεξάρτητης γνώμης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαιτείται και η κατανόηση από τον ελεγκτή των βασικών επαγγελματικών κινδύνων της ελεγχόμενης εταιρείας. «Στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, λόγω και του ανταγωνισμού μεταξύ τους, πέρα από τους ελέγχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να προσφέρουν στους πελάτες τους και πληροφορίες για το πώς θα βελτιώσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τις αντίστοιχες υπηρεσίες με σκοπό τον περιορισμό των επιχειρηματικών κινδύνων», σημειώνει ο κ. Ιωάννης Φίλος, καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τον κ. Φίλο οι υπηρεσίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ειδικά σε μια εποχή που εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι όπως παραδείγματος χάρη η αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων, τα θέματα κυβερνοασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων-GDPR, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δράσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. «Η πληροφόρηση των εταιρειών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να καλύπτει όλους τους παραπάνω κρίσιμους τομείς», σημειώνει. Είναι εξάλλου ευρέως αποδεκτό ότι οι ελεγκτές δεν πρέπει να περιορίζονται σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά μόνο θέματα αλλά να έχουν γνώση και να ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για κάθε σημαντικό ζήτημα που εντοπίζουν.

Προστιθέμενη αξία
«Προσεγγίζοντάς την ως κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνολο ιστορικών οικονομικών καταστάσεων, η ορθή και διαφανής χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όσο οι περισσότεροι θα πίστευαν αρχικά», αναφέρει ο κ. Ανδρέας Χατζηδιαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών EY Ελλάδος προσθέτοντας ότι πέραν της ενημέρωσης μίας ευρείας ομάδας ενδιαφερομένων μερών (π.χ., μετόχων, δανειστών, πελατών, υπαλλήλων, ρυθμιστικών αρχών, επενδυτών, κ.α.) για τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν την πιο στέρεα βάση για να στηρίξουν οι οργανισμοί τις μελλοντικές τους προβλέψεις και να οικοδομήσουν τη δημιουργία αξίας.

Ακόμη, οι επενδυτές αναζητούν μεγαλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση αλλά και διασφάλιση για τις μελλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης. Προβλέψεις για το μέλλον και μελλοντικές εκτιμήσεις αποκτούν μεγαλύτερη αξιοπιστία. «Η ελεγκτική διαδικασία, καθώς πιστοποιεί τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρήσεων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν παράγοντα-κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και, κατ’ επέκταση, την κοινωνική ευημερία.

Εφόσον εφαρμοστεί με βάση τις αρχές και τα πρότυπα που τον διέπουν, ο έλεγχος εξυπηρετεί την ανάγκη των επιχειρήσεων, των επενδυτών, των εποπτικών αρχών – αλλά, τα τελευταία έτη, και της κοινωνίας – για διαφάνεια, με αποτέλεσμα, μέσα από την ακριβοδίκαιη χρηματοοικονομική ενημέρωση, να οικοδομείται εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία μίας χώρας», αναφέρει ακόμη ο κ. Χατζηδαμιανού τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρχουν πολλά απτά παραδείγματα όπου η σωστή χρηματοοικονομική πληροφόρηση και η πιστοποίηση μέσα από την ελεγκτική διαδικασία, είχαν πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις που την εφάρμοσαν. Όπως βέβαια και το αντίθετο, όπου οι σημαντικές αρνητικές συνέπειες δεν περιορίστηκαν στην αξιοπιστία της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά έβλαψαν και την εικόνα του επιχειρείν ευρύτερα».

Οι νέες τάσεις
Με την πανδημία COVID-19 να συνεχίζει αδιάλειπτα την ξέφρενη και αβέβαιη διαδρομή της και να κατέχει δεσπόζουσα θέση στη διαχείριση κρίσεων στον επιχειρηματικό, μεταξύ άλλων, τομέα, το ελεγκτικό επάγγελμα ελίσσεται αλλά και εξελίσσεται διαρκώς για να καλύψει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες των επιχειρήσεων. «Παγκόσμια αναγνωρισμένες λέξεις και ορολογίες όπως cloud, ΑΙ (artificial intelligence), big data & analytics, agility κλπ, αποτελούν τη νεότερη επαγγελματική αργκό, η οποία έχει δημιουργήσει αναδυόμενες επιδραστικές τάσεις σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου και του ελεγκτικού», σημειώνει χαρακτηριστικά η κυρία Ευαγγελία Καρατσόρη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Ελεγκτικού Τμήματος της KPMG.

Σύμφωνα με την κυρία Καρατσόρη, ο εξωτερικός έλεγχος καλείται στο νέο αυτό περιβάλλον να ανταποκριθεί σε υψηλότερες προσδοκίες και «να παρέχει πληρέστερη και με μεγαλύτερη ακρίβεια ενημέρωση στους επενδυτές, στις επιτροπές ελέγχου, στους υπεύθυνους για την εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, μέσα από διευρυμένες εκθέσεις ελέγχου, να αξιολογεί και να διαγιγνώσκει εν τέλει την υγιή ή μη πορεία των οργανισμών». Ο ελεγκτικός κλάδος μετασχηματίζεται και αξιοποιεί πλέον την τεχνολογία για την παροχή αποτελεσμάτων υψηλότερης ποιότητας. «Η χρήση της τεχνολογίας στην πραγματοποίηση των ελέγχων του οικονομικού έτους 2021, θα βοηθήσει στην καινοτομία και στην υλοποίηση, προς μία πιο σωστή κατεύθυνση, των ανωτέρω προκλήσεων», σημειώνει η κυρία Καρατσόρη.

Εφαρμογές και πλατφόρμες που βασίζονται σε cloud περιβάλλον έχουν εξελιχθεί σημαντικά καθώς αυτές υιοθετούν τελευταίες λύσεις γνωστικής και τεχνητής νοημοσύνης. Η ικανότητα άντλησης του συνόλου των οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης, μέσω της χρήσης έξυπνων εργαλείων που περιλαμβάνουν προγνωστικές δυνατότητες ανάλυσης, προσφέρει μεγαλύτερο εύρος και ανάλυση σε βάθος πληροφοριών, σχετικά με τους κινδύνους και τις όποιες αποκλίσεις και παράγει τελικά, ακριβέστερες πληροφορίες προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και του ευρύτερου συνόλου των ενδιαφερομένων μερών.

Έξυπνες πλατφόρμες
Οι τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και η εμφάνιση της πανδημίας έκανε αναγκαία την απομακρυσμένη συνεργασί κι έδωσε επιπλέον ώθηση σε πλατφόρμες που λειτουργούν σε περιβάλλον cloud. Πρόκειται για online πλατφόρμες που χρησιμεύουν ως μέσο ανταλλαγής σημαντικών πληροφοριών για τη διενέργεια του ελέγχου. Βασικό όφελος είναι η μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των στελεχών της επιχείρησης με την ομάδα ελέγχου και άμεση επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει πιο στοχευμένες και ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με συγκεκριμένα ευρήματα, κινδύνους και πληροφορίες. Πολλές πλατφόρμες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και δυνατότητες προγνωστικών αναλύσεων, αξιοποιώντας της τεχνολογίες του machine learning και του artificial intelligence. Έτσι, εντοπίζονται με καλύτερο τρόπο οι κίνδυνοι καθώς και οι αποκλίσεις στα δεδομένα, σε μεγαλύτερο εύρος και βάθος.

Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών EY Ελλάδος
«Η ελεγκτική διαδικασία πιστοποιεί τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρήσεων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν παράγοντα-κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και, κατ’ επέκταση, την κοινωνική ευημερία. Εφόσον εφαρμοστεί με βάση τις αρχές και τα πρότυπα που τον διέπουν, ο έλεγχος εξυπηρετεί την ανάγκη των επιχειρήσεων, των επενδυτών, των εποπτικών αρχών για διαφάνεια».

Ευαγγελία Καρατσόρη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG
«Ο ελεγκτικός κλάδος μετασχηματίζεται και αξιοποιεί πλέον την τεχνολογία για την παροχή αποτελεσμάτων υψηλότερης ποιότητας. Η ικανότητα άντλησης του συνόλου των οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης, μέσω της χρήσης έξυπνων εργαλείων που περιλαμβάνουν προγνωστικές δυνατότητες ανάλυσης, προσφέρει μεγαλύτερο εύρος και ανάλυση σε βάθος πληροφοριών, σχετικά με τους κινδύνους παράγοντας ακριβέστερες πληροφορίες».

Ιωάννης Φίλος, Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων, Πάντειο Πανεπιστήμιο
«Οι υπηρεσίες auditing αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ειδικά σε μια εποχή που εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι όπως παραδείγματος χάρη η αξιοπιστία των πληροφοριακών συστημάτων, τα θέματα κυβερνοασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων-GDPR, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δράσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος».