Ανάγκη ενοποίησης των Μητρώων Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τις Εταιρίες – μέλη του ΣΕΣΜΑ, καθώς ήλθαν αντιμέτωπες με αυτό κατά την τρέχουσα προγραμματική του ΕΣΠΑ 2014-2020, ήταν ο κατακερματισμός των Μητρώων Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για έργα τεχνικής βοήθειας στο Δημόσιο Τομέα.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 – ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017), ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας από τις Ειδικές Υπηρεσίες, τις Διαχειριστικές Αρχές (Ν. 4314/2014) που εκτελούν προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και τις Επιτελικές Δομές / Ενδιάμεσους Φορείς και λοιπές υπηρεσίες και φορείς που ασκούν καθήκοντα δικαιούχου σε Ε.Π. / Προγράμματα. Συνολικά, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 λειτουργούν την παρούσα περίοδο, περισσότερα από 40 σχετικά Μητρώα – Κατάλογοι, ενώ για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τα 50.

Στην παρούσα κατάσταση, για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή μιας Εταιρίας ή ενός φυσικού προσώπου που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε ένα εκ των Μητρώων, εφαρμόζεται μια διαδικασία που περιλαμβάνει έναν κύκλο ενεργειών (απόφαση τήρησης μητρώου, έκδοση πρόσκλησης, θέσπιση κριτηρίων, υποβολή φακέλου, συγκρότηση επιτροπών, αξιολόγηση φακέλων, έκδοση αποφάσεων), ο οποίος είναι χρονοβόρος, επαναλαμβανόμενος και με σημαντικό διοικητικό βάρος για τους εμπλεκόμενους.

Τα Μητρώα ανά Υπηρεσία που τηρούνται την τρέχουσα περίοδο, έχουν τις ίδιες κατηγορίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ για την αξιολόγηση ενός φακέλου ενδιαφερόμενου μέρους, απαιτείται ένας βασικός κορμός αποδεικτικών στοιχείων που είναι κοινός, πλην των αποδεικτικών που αφορούν την εμπειρία σε υλοποιήσεις έργων. Εφόσον η ενδιαφερόμενη Εταιρία ή το φυσικό πρόσωπο θέλουν να εγγραφούν σε παραπάνω από ένα Μητρώα, αποστέλλουν ξεχωριστούς φακέλους με τα ίδια σχεδόν στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σημειώνεται επίσης ότι η εγγραφή σε ένα Μητρώο δεν έχει αόριστη ισχύ. Κάθε αλλαγή είτε προγραμματικής περιόδου, είτε κανονιστικού πλαισίου, είτε εσωτερική στο ενδιαφερόμενο μέρος, οδηγεί σε εκ νέου υποβολή και αξιολόγηση φακέλου, με επικαιροποίηση στοιχείων.

Οι Εταιρίες – μέλη του ΣΕΣΜΑ, έχουν εντοπίσει το ζήτημα αυτό και έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία για την αποτύπωση ολοκληρωμένης πρότασης προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ώστε να δημιουργηθεί πλήρες ψηφιακό αποθετήριο που θα οδηγούσε παράλληλα στη δημιουργία ενιαίου Καταλόγου – Μητρώου, με βασικά οφέλη: τη μείωση του κόστους και του βάρους των εργασιών, την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση του διοικητικού βάρους των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα για την υλοποίηση του κύκλου ενεργειών αξιολόγησης, έγκρισης, επικαιροποίησης των μητρώων, αλλά τη δυνατότητα για την αυτόματη ενημέρωση στοιχείων σε έναν ενιαίο κόμβο από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η δημιουργία ενός ενιαίου Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ενόψει της απαραίτητης επικαιροποίησης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης που ισχύει σήμερα. Θα ήταν επίσης σκόπιμο, στον προτεινόμενο ενιαίο κατάλογο, να υπάρξει πρόσθετη ειδική κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών, που θα σχετίζεται με την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Πληθωρισμός: Οι τιμές σε άνοδο

Ο πόλεμος ανέκαθεν υπήρξε αξιόπιστος προάγγελος του πληθωρισμού. Η σύγκρουση θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές παγκοσμίως κατά περίπου 2,5% και να μειώσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα τον πρώτο χρόνο μετά την εισβολή(ΟΟΣΑ). Οι κυρώσεις που ακολούθησαν οδήγησαν σε μια ήδη ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χώρα μας έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε ανάλογες ατραπούς.

Η ενεργειακή κρίση του 1973 εκτοξεύει τον πληθωρισμό στο 21% εκείνη τη χρονιά και σχεδόν στο 23% το επόμενο έτος. Η δεύτερη ενεργειακή κρίση του 1979 εκτοξεύει ξανά τον πληθωρισμό άνω του 20%. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε το 1982 λίγο πάνω από το 27% και στη συνέχεια υποχωρεί αργά για το υπόλοιπο της δεκαετίας του 1980, καταλήγοντας στο 14,5% το 1989. Μετά από µια ανοδική πορεία το 1990, όπου ξεπερνά και πάλι το 20%, ακολουθεί µια δεκαετία ραγδαίας αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Το 1999 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3% και παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα για την επόμενη δεκαετία. Η δεκαετία του 2010 – 2020, θα καταγραφεί, ως η δεκαετία με τον χαμηλότερο πληθωρισμό, από την περίοδο του 1910.Κατά τη δεκαετία αυτή, η σωρευτική μεταβολή των τιμών υπήρξε αρνητική και έφτασε στο -1,7% ή, κατά μέσο όρο, στο -0,17% ανά έτος. Τα ποσοστά αυτά είναι εντυπωσιακά χαμηλά για μία οικονομία όπως η ελληνική. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 8,9% τον Μάρτιο του 2022 από 7,2% τον Φεβρουάριο, το υψηλότερο από τον Ιούνιο του 1995. Το κόστος αυξήθηκε ταχύτερα για τη στέγαση και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (29,9% από 25,4%), τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά (8,1%) από 7,1 τοις εκατό), μεταφορές (15,4 τοις εκατό από 12,2 τοις εκατό), είδη ένδυσης και υπόδησης (6,5 τοις εκατό από 5,6 τοις εκατό) και εστιατόρια και ξενοδοχεία (2,8 τοις εκατό από 1,7 τοις εκατό). Επίσης, οι τιμές ανέκαμψαν για τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (0,4 τοις εκατό από -0,2 τοις εκατό). Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,7%, μετά από άνοδο 1,1% τον Φεβρουάριο.

Η παγκόσμια οικονομία στάθηκε άτυχη καθώς αυτός ο πόλεμος ξέσπασε με τις συνθήκες έναρξης να είναι οι συνθήκες εκκίνησης του ήδη υψηλότερου πληθωρισμού που έχουμε δει. Μέχρι πρόσφατα, κεντρικές τράπεζες όπως η ΕΚΤ ή η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας θεωρούσαν την τρέχουσα άνοδο του πληθωρισμού προσωρινή, αν και πιο επίμονη από το αναμενόμενο. Απέδωσαν τα αυξημένα ποσοστά πληθωρισμού στις επιδράσεις της βάσης, στα σημεία συμφόρησης στην προσφορά και στις μετατοπίσεις της ζήτησης, όλα σχετιζόμενα με την πανδημία, και περίμεναν ότι αυτοί οι μεταβατικοί παράγοντες θα μειωθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Η ενέργεια μοιάζει να είναι το «χρυσόμαλλο δέρας » για την Ευρώπη, καθώς η Ρωσία αποτελεί κρίσιμη πηγή εισαγωγών φυσικού αερίου. Οι ευρύτερες διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα ακόμα επακόλουθο που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την ανάκαμψη από την πανδημία. Ο έλεγχος του πληθωρισμού είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα της EE . Η άνοδος του πληθωρισμού αυξάνει την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία θα σημαίνει ότι το κόστος ζωής θα συνεχίσει να αυξάνεται στα ύψη, εμποδίζοντας τις ελπίδες για ανάκαμψη μετά την COVID-19.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν δημοσιονομικές πιέσεις από πρόσθετες δαπάνες για προϋπολογισμούς ενεργειακής ασφάλειας και άμυνας.

Τα ESG καθορίζουν ολοένα και περισσότερο τις επενδυτικές αποφάσεις

Σε συνέχεια του προηγούμενου μου άρθρου, θεώρησα σημαντικό να αναφερθώ και σε εκείνες τις απαιτήσεις που προβλέπει το ESG για τις οικονομικές εκθέσεις (είτε εθελοντικές ή και υποχρεωτικές), που θα πρέπει να υποβάλει μια εταιρεία που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου CFA, για την οποία ερωτήθηκαν 900 θεσμικοί επενδυτές, περίπου 3.500 ιδιώτες επενδυτές και 2.800 επαγγελματίες από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε όλο τον κόσμο, το 85% των διαχειριστών επενδύσεων σε όλες τις χώρες ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο κριτήρια ESG στις επενδυτικές αποφάσεις. Με έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών για τις οποίες η αναφορά ESG είναι ήδη υποχρεωτική, είναι πιθανώς απλώς θέμα χρόνου έως ότου η επιχείρησή σας θα πρέπει να αρχίσει να αναφέρει και θέματα που σχετίζονται με το ESG.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν το πλαίσιο αναφορών για το ESG, που βασίζονται σε εθνικά και διεθνή νομικά πλαίσια καθώς και από μια σειρά εθελοντικών προτύπων.

Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Από τις 10 Μαρτίου 2021, η ΕΕ έχει εφαρμόσει τον νέο κανονισμό «European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR»).
 • Το «EU Taxonomy» τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2020, επιβάλλοντας απαιτήσεις γνωστοποίησης για εταιρείες και συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή του ESG.
 • Η ΕΕ έχει προτείνει μια νέα οδηγία «Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)», η οποία πρόκειται να αντικαταστήσει την τρέχουσα NFRD.

European Banking Authority (EBA)
Η EBA την 1η Μαρτίου 2021 κυκλοφόρησε τη διαβούλευση της σχετικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων για τις γνωστοποιήσεις κινδύνων ESG στον Πυλώνα 3, συμπεριλαμβανομένων των υποδειγμάτων αναφοράς. Επίσης, ο κανονισμός «Capital Requirements Regulation (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 449α την απαίτηση γνωστοποίησης προληπτικών πληροφοριών σχετικά με κινδύνους ESG.

Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
Σε θετικό σημείο, το IFRS ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2021 ότι θα αρχίσει να αναπτύσσει ένα παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς βιωσιμότητας για να επιτύχει μεγαλύτερη τυποποίηση και ενοποίηση για τις εκθέσεις ESG σε όλο τον κόσμο.

Εθελοντικά πλαίσια
Μερικές από τις πηγές που χρησιμοποιούνται για εθελοντικές αναφορές περιλαμβάνουν:

 • The Equator Principles (EPs)
 • ClimateWise Principles
 • Principles for Responsible Investing (PRI)
 • Principles for Responsible Banking (PRB)
 • United Nations Global Compact (UNGC)
 • UN Guiding Principles Reporting Framework

Τέλος, το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων είναι πολύπλοκο και ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ο αριθμός των εργαζομένων, η φύση των εργασιών της εταιρείας και το εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Άρα είναι σημαντικό να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατόν στην οριοθέτηση των αναγκαίων προτύπων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επαναπροσδιορισμός της φύσης της εργασίας στο νέο ψηφιακό περιβάλλον

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αδιαμφισβήτητα σηματοδοτεί μια νέα εποχή τόσο για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, σε μια διαρκή προσπάθεια τους αναπροσαρμογής και μετασχηματισμού στο νέο ψηφιακό περιβάλλον όσο και για το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων που αναδιαμορφώνονται στην αναγκαιότητα εξοικείωσης με νέους ρυθμούς εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες εξειδίκευσης από πλευράς των εργαζομένων. Όσον αφορά τον τρόπο και τα μέσα παραγωγής σημασία πλέον αποδίδεται , πέραν της παραγωγικής διαδικασίας και των συντελεστών παραγωγής έργου, στην άυλη, έξυπνη, καινοτόμο, διαφοροποιημένη ιδέα καθώς αυτή είναι που προσδίδει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση.

Από την άλλη, η ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή προϊόντων επιτυγχάνεται περισσότερο μέσω της εξειδίκευσης εργατών και μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός της φύσης της εργασίας παράσχει εντέλει αξία και διασυνδέει αρμονικά ανθρώπους, μηχανές και σύγχρονη τεχνολογία. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του οργανισμού, η ανθεκτικότητα και η ενσυνειδητότητα των εργαζομένων συνιστούν αναλλοίωτες αρετές και χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης Διοίκησης που ατενίζει το μέλλον με βάσιμες ελπίδες και αισιοδοξία ξεφεύγοντας από τα στενής αντίληψης καθιερωμένα πρότυπα γραμμικής σκέψης αφού με το οπλοστάσιο αξιών που διαθέτει, έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται επερχόμενα γεγονότα και καταστάσεις σχεδιάζοντας στρατηγικές νίκης.

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα προϋποθέτει ριζικές ανακατατάξεις στην οργανωτική δομή του οργανισμού καθώς η σχέση με τη νέα τεχνολογία είναι η ιδανική λύση παραγωγής αποτελεσμάτων. Οι παραδοσιακές οργανωτικές ιεραρχικές δομές κατακρημνίζονται και ευέλικτα δίκτυα συνεργατικής αντίληψης και ομαδικού πνεύματος καταξιώνουν δυναμικές ηγεσίες και τις φέρνουν κοντά στην επίτευξη στόχων στη βάση ενός νέου πλαισίου αξιών. Η προσαρμογή στη νέα απαιτητική ψηφιακή πραγματικότητα επιτρέπει την αμφίδρομη, διαδραστική επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές και προσωπικό της επιχείρησης με αποτέλεσμα τη βέλτιστη συνεργασία διευθύνσεων, ομάδων και τμημάτων. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στοιχειοθετεί πλέον τον πυρήνα φιλοσοφίας του σύγχρονου «επιχειρείν». Η ταχύτητα προσαρμοστικότητας και ευελιξίας είναι συστατικά στοιχεία επιβίωσης την επόμενη μέρα.

Η ανθεκτικότητα στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη δεξιότητα προκειμένου να επιβιώσει ο εργαζόμενος δίχως επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία.

Μεταξύ των τεχνικών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας σε περιβάλλον εργασίας αναφέρονται η αναγκαιότητα προτεραιοποίησης στόχων σε προσωπικό επίπεδο που αντανακλά σε βελτίωση της εργασίας, η χαλάρωση και αποσυμπίεση του εργασιακού στρες που επιτείνει το άγχος, η ανακάλυψη του εργασιακού ρυθμού και η ανεύρεση παραγωγικών ωρών εντός του ωραρίου εργασίας, η εξουδετέρωση αρνητικής ενέργειας ανθρώπων με δύσκολη και ιδιαίτερη συμπεριφορά, η καθημερινή συνομιλία με τον εαυτό μας κ.α. Από την άλλη, η ενσυνειδητότητα είναι αυτή που βοηθά αφενός, στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των εργαζομένων μέσω συναισθηματικής αυτορρύθμισης και αφετέρου, συνδράμει στην θετική τους προσέγγιση με άλλους συναδέλφους τους. Και τούτο γιατί η μη κριτική τους στάση σε ένα γεγονός που δημιουργείται στην επιχείρηση σε παρόντα χρόνο δίνει το πλεονέκτημα να “κερδίσουν” χρόνο και να επαναξιολογήσουν ωριμότερα το γεγονός.

Είναι βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι με υψηλό δείκτη ενσυνειδητότητας είναι περισσότερο ανθεκτικοί στο άγχος επειδή διαφέρουν σε σχέση με άλλους στον τρόπο αντίληψης και αξιολόγησης ενός συμβάντος αφού επιδιώκουν περισσότερο ανθεκτική συμπεριφορά. Συμπερασματικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και ενσυνειδητότητα αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις κυρίαρχες κρατούσες καταναλωτικές τάσεις που θα επιτρέψουν στις Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις να κάνουν το μεγάλο άλμα και να βγουν δριμύτερες από την παρούσα κρίση.

Budgeting, Analysis & Business Partnering σε συνθήκες αβεβαιότητας

Είναι προφανές ότι τα τελευταία δυο έτη ζούμε σε περίοδο αβεβαιότητας με πολλαπλές κρίσεις, όπου η καθεμία διαδέχεται την προηγούμενη. Αρχικά αντιμετωπίσαμε την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, στη συνέχεια τις παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις εξαιτίας της αναταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις τελευταίες εβδομάδες την κρίση στην Ουκρανία, η οποία φέρνει νέα υψηλή αύξηση σε τιμές των περισσοτέρων αγαθών. Στα αγγλικά, το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται “VUCA”.

Volatile – Ασταθές: Οι αλλαγές είναι γρήγορες και απρόβλεπτες.

Uncertain – Αβέβαιο: Το παρόν είναι ασαφές, ενώ το μέλλον αβέβαιο.

Complex – Περίπλοκο: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, που συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλούς τρόπους.

Ambiguous – Ασαφές: Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και δυσκολία ανάγνωσης των επιπτώσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του Οικονομικού τμήματος είναι να πλαισιώσει τον οργανισμό, ώστε να επιβιώσει και να αξιοποιήσει εγκαίρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε κάθε κρίση.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τρεις πυλώνες, τους οποίους και θα αναλύσουμε παρακάτω. Βασικό συστατικό του είναι να λειτουργούμε ως Business Partners για την επιχείρηση μέσω της διαδικασίας του Budgeting & Analysis. Με την εξέλιξη των τεχνολογικών εργαλείων, η Οικονομική Διοίκηση οφείλει να μετατραπεί από Κέντρο Κόστους (Cost Centre) σε Κέντρο Κερδοφορίας (Profit Centre).

Το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων αναδεικνύεται ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και στην κρίση τιμών των α’ υλών. Σε πολλές κατηγορίες, η ανατίμηση έχει ξεπεράσει το 100% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2021. Είναι απαραίτητο να δίνουμε σωστά κίνητρα στους συνεργάτες μας προκειμένου να έχουμε συνεχείς ταμειακές ροές σε ένα κλάδο με υψηλές περιόδους πίστωσης. Ως αποτέλεσμα, εξασφαλίζουμε την παραγωγή των προϊόντων μας σε μια αγορά, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη τελικού προϊόντος λόγω της κρίσης στην ενέργεια. Ο οργανισμός μας έχει επιλέξει την εξωστρέφεια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι προτεραιότητά μας να συζητάμε με τους συνεργάτες μας πώς θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Το τμήμα του FP&A είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας από πλευράς Finance. Αρχικά, προσφέρουμε καθοδήγηση στη διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης της κερδοφορίας, ώστε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Έπειτα, κάνουμε γρήγορες παρεμβάσεις στην πρόβλεψη ζήτησης σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα. Τα παραπάνω επιτρέπουν στην εταιρεία μας να έχει τα απαραίτητα αποθεματικά, ώστε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας.

Τέλος, το τμήμα της Οικονομικής Ανάλυσης είναι υπεύθυνο να στρέψει την προσοχή του Executive Committee στα Λειτουργικά Έξοδα, αν παρουσιαστούν υπερβάσεις από το budget ή ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η επικοινωνία προς το μάνατζμεντ να γίνεται οπτικά, με την τέχνη του storytelling και όχι μόνο με όρους οικονομικής ανάλυσης. Τα εμπορικά τμήματα προτιμούν να βλέπουν άμεσα, σε ένα dashboard, τα ευρήματα και τις προτάσεις του FP&A. Οι προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένη παρουσίαση των βασικών σημείων, εμπλουτισμένη από αναλογίες.

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα αυτά και κοιτώντας το μέλλον της Οικονομικής Διοίκησης μέσα από τις προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας, καθίσταται απαραίτητη η εστίαση σε 3 τομείς: 1) Ανθρώπινο Ταλέντο, 2) Διαδικασίες και 3) Τεχνολογία – Συστήματα.

Ο σύγχρονος CFO καλείται να προσεγγίσει αυτές τις 3 «διαστάσεις» της ομάδας του συνδυαστικά, ώστε να επιτευχθεί ισότιμη ανάπτυξη. Λειτουργώντας ως coaches, ενδυναμώνουμε τις ομάδες μας. Χτίζουμε δεξιότητες με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων για απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η προσοχή μας μετατοπίζεται από επαναλαμβανόμενα καθήκοντα χωρίς ενδιαφέρον σε δραστηριότητες, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό.

How can CFOs stay ahead of the ESG agenda?

Η αυξανόμενη εστίαση στο ESG (Environment, Society, and Governance) σημαίνει ότι είναι αρκετά ριψοκίνδυνο για οποιαδήποτε εταιρεία απλά να το αγνοήσει. Παρά ταύτα δεν είναι ξεκάθαρο στους οργανισμούς τι πρέπει να κάνουν, καθώς και πως να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του ESG.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ζήτημα με αυτήν την ανάληψη της ευθύνης είναι η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι αναμένεται από τις εταιρείες καθώς και πως θα πρέπει να εφαρμοσθεί. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ο CFO να μιλήσει για «την αξία που δημιουργείται από το ESG» με οποιαδήποτε πραγματική και μετρήσιμη έννοια χωρίς όμως να υπάρχουν ενοποιημένα πρότυπα αναφορών;

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει πρόοδος. Για παράδειγμα, το IFRS Foundation κυκλοφόρησε ένα έγγραφο διαβούλευσης που αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας στο οποίο προσπάθησε να αξιολογήσει τη ζήτηση για παγκόσμια πρότυπα βιωσιμότητας. Επιπρόσθετα, ο κανονισμός της ΕΕ Sustainable Finance Disclosure Regulation που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2021, έθεσε συγκεκριμένους κανόνες για το πώς καθώς και το είδος των γνωστοποιήσεων που πρέπει να παραθέτουν οι εταιρείες σχετικά με τη βιωσιμότητα.

Πώς μπορούν όμως να προετοιμαστούν οι CFO;
Πρώτον, ο επαγγελματισμός ξεκινά με τα προσόντα τόσο για εσάς αλλά και για την ομάδα σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δέσμευση στη στρατηγική ESG είναι μια βασική ευκαιρία για τις εταιρείες να εξασφαλίσουν την επιβίωση και τη μελλοντική τους ανάπτυξη, καθώς και την προσαρμογή τους στους νέους διεθνείς κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές.

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις από έγκριτους παγκόσμιους οργανισμούς όπως τον IASE – International Association for Sustainable Economy μπορούν να σας εφοδιάσουν με όλα τα εργαλεία και καλές πρακτικές.

Δεύτερον, σημασία έχει να ενημερώνετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με σχετικές δηλώσεις όσον αφορά την εταιρική σας στρατηγική και την εφαρμογή πρακτικών ESG. Ως CFO και υπεύθυνοι χρηματοοικονομικών τμημάτων συνηθίζουμε να απευθυνόμαστε στους μετόχους και οικονομικούς αναλυτές στη «δική μας γλώσσα». Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να απευθυνόμαστε όταν αναφερόμαστε στο ESG. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να αναφέρεστε σε θέματα ESG ως μέρος μιας πιο γενικής συζήτησης που θα αφορά τα οικονομικά θέματα της εταιρείας σας.

Τρίτον, η επιλογή ενός πλαισίου αναφοράς θα σας επέτρεπε να παραθέτετε μια τυποποιημένη ενημέρωση όσον αφορά το ESG. Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals), ενώ άλλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το πλαίσιο του Συμβουλίου Προτύπων Βιώσιμης Λογιστικής (Sustainability Accounting Standards Board’s). Μια επιπλέον επιλογή είναι να κάνετε χρήση των συστάσεων της Taskforce για Climate-related Financial Disclosures.

Τέταρτον, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος σε θέματα ESG κατά τον εσωτερικό έλεγχο (audit), θα είναι επίσης απαραίτητο να διατηρούμε ένα αρχείο των δραστηριοτήτων που αφορούν το ESG. Σε αυτό το αρχείο θα πρέπει να συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, στοιχεία των εκπομπών ρύπων, του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αντιστάθμισης του άνθρακα.

Πέμπτο, εάν δημιουργήσετε κάποια μορφή εσωτερική δομής ή τμήματος που να διαχειρίζεται θέματα ESG, θα σας είναι πολύ πιο εύκολο να μετρήσετε τον αντίκτυπο των ESG δραστηριοτήτων στην οικονομική απόδοση της εταιρείας σας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν πρόκειται για το ESG (αλλά όπως και για τις λοιπές οικονομικές αναφορές) δεν αφορά μόνο τους αριθμούς και τα λογιστικά πρότυπα. Οι αριθμοί σας θα πρέπει να διηγούνται μια ιστορία και ο δικός σας ρόλος θα είναι να αναδείξει ότι η επιχείρηση σας προσπαθεί να επιτύχει ή και να υπερβεί τους ESG στόχους που έχετε θέσει.

Ο CFO βρίσκεται στο επίκεντρο του business decision-making process μορφοποιώντας την συνολική επιχειρηματική στρατηγική προς το μέλλον!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, το ψηφιακό συνέδριο “Business Finance in Action!” παρουσίασε case studies περισσοτέρων από 30 CFOs που εκπροσωπούσαν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικοί διευθυντές και τα στελέχη οικονομικών τμημάτων και λογιστηρίων επιχειρήσεων που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το συνέδριο, έγιναν αποδέκτες χρηστικής γνώσης που αφορούσε σε λεπτομέρειες για το έργο συναδέλφων τους από άλλες επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εκτείνονταν από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Αποδοτικότητα, μέχρι τη Στρατηγική και την Ανάπτυξη.

Μέσα από τις παρουσιάσεις των case study, αναδείχθηκε ο νέος ρόλος της Οικονομικής Διεύθυνσης και δη σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διάδραση, ενώ υπογραμμίστηκε πως ο σύγχρονος Chief Financial Officer (CFO) βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης κεντρικών αποφάσεων, συμβάλλοντας στην επεξεργασία, την διαμόρφωση και εν τέλει την υλοποίηση μιας συνεκτικής επιχειρηματικής στρατηγικής με απώτερο σκοπό την ασφαλή εισαγωγή της στην επόμενη ημέρα του επιχειρείν.

Case studies παρουσίασαν ανώτατα Οικονομικά στελέχη των εταιρειών: ABBVIE, ANTENNA DIGITAL VENTURES, APOLLONION BAKERY, ARIVIA (UPFIELD GROUP), BSS, CARDLINK, CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, DELIVERY HERO (E-FOOD.GR), DELOITTE GREECE, ELGEKA GROUP, ENTERSOFT, EUROCATERING, FLEXCAR, INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS, KLEEMANN HELLAS, KONICA MINOLTA, LEASEPLAN HELLAS, MATRIX PACK GROUP, METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL, MY-CFO, SKAG, SKROUTZ, V GROUP, WESTNET DISTRIBUTION (OLYMPIA GROUP), ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΥΒΟΙΚΗ ΖΥΜΗ, ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΣΜΑ και ο Γεώργιος Ραουνάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ, απεύθυνε χαιρετισμό. Τις εργασίες του συνεδρίου συντόνισε ο Παναγιώτης Μαρκέτος, Business Editor και Επιστημονικός Συνεργάτης της BOUSSIAS.

Χορήγησαν οι εταιρείες Deloitte, Entersoft, Fysikon -Φυσικό Αέριο Κίνησης από την ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, CPA Certified Public Accountants. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το euro2day και το economico.gr, ενώ η CONEQ ήταν υποστηρικτής livestreaming.

Αναλυτικό ρεπορτάζ από το συνέδριο θα δημοσιευθεί στο περιοδικό FinancePro.

ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBDR) το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges 2022. Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας συνέδριο το οποίο θα ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) άμεσου ενδιαφέροντος για τις τράπεζες, τις εταιρείες, τους θεσμικούς επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επόπτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από αναγνωρισμένους οργανισμούς και πανεπιστήμια θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ESG και θα συζητήσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την  εφαρμογή των πρακτικών ESG προτείνοντας λύσεις.

Οι τέσσερις θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι (οι παρακάτω ώρες σε τοπική ώρα Ελλάδος):

 • Ενότητα I, 24 Μαΐου 2022 |16.10-17.45: Μετασχηματισμός Εταιρειών σύμφωνα με κριτήρια ESG
 • Ενότητα II, 24 Μαΐου 2022 | 17.45-18.50: O Ρόλος των Διαμορφωτών Πολιτικής και οι Προκλήσεις για τους Θεσμικούς Επενδυτές (συζήτηση στρογγυλής τραπέζης)
 • Ενότητα III, 25 Μαΐου 2022 |16.00-17.30: Tράπεζες – Κλίμα και Εταιρίες – Greenwashing
 • Ενότητα IIIΙ, 25 Μαΐου 2022 |17.30-18.20: Βιώσιμη Τραπεζική, Εταιρικές Στρατηγικές για τα κριτήρια ESG και Θεσμικοί Επενδυτές (συζήτηση στρογγυλής τραπέζης)

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των: Grant Thornton, Τράπεζα Πειραιώς, Prodea Investments (Gold Sponsors), Εθνική Τράπεζα (Silver Sponsor) και Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Affiliate Organization). Χορηγοί επικοινωνίας: αθηΝΕΑ, Euro2day.gr, FinancePro, Οικονομική Επιθεώρηση/Greek Business File, Nextdeal.gr και Savvy Investor. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο εδώ

Λίγα λόγια για το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR)
Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνδέει τη γνώση και τις τεχνικές που προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της έρευνας με τις ανάγκες των επαγγελματιών και των οργανισμών (access-connect-share). Αυτό το επιτυγχάνει με τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων που συνεισφέρουν στο δημόσιο διάλογο (think tank forum), με την εκπαίδευση στελεχών (executive training) και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. To Ινστιτούτο ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ESG, τραπεζικής, τραπεζικού δικαίου και θεσμικού πλαισίου χρηματαγορών. Η ομάδα (Fellows) του Ινστιτούτου απαρτίζεται από διεθνώς καταξιωμένους πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες για το IFFR στο www.iffr.gr Επικοινωνία: [email protected]

Χρήστος Αλτιπαρμάκης: Οι εξελίξεις στο φορολογικό πλαίσιο το 2022

Εξορθολογίζεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδοφόρων νομικών προσώπων καθώς διαμορφώνεται στο 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής, από το 24% που ίσχυε πριν. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη μείωση έγινε το 2019 όπου είχε μειωθεί από το 28% στο 24%. Ένας σημαντικός παράγοντας (όχι ο πρώτος) που λαμβάνεται υπόψη για την υλοποίηση μιας επένδυσης είναι το επίπεδο της φορολογίας και η σταθερότητα αυτής σε βάθος χρόνου. Μέσω αυτής της μείωσης η χώρα εισέρχεται σε ένα group χωρών με fair φορολογικό συντελεστή και αυτό αναμένεται να δείξει σύντομα θετικά αποτελέσματα. Η υψηλή φορολογία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τροχοπέδη στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ο φόρος επιβάλλεται στα κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, όπως επιτάσσουν οι λογιστικοί κανόνες, μετά τις προσαρμογές των φορολογικών αναμορφώσεων και τυχόν μεταφερόμενων ζημίων προηγουμένων χρήσεων.

Επιπλέον καταβάλλεται προκαταβολή φόρου έναντι των κερδών της επόμενης χρήσης, όπου για τη χρήση 2021 υπολογίζεται στο 80% της κλειόμενης χρήσης, μετά τη μείωση από το 100% που ίσχυε πριν. Η μείωση αυτή δεν ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο συντελεστής φόρου στα διανεμόμενα κέρδη παραμένει στο 5% μετά τη μείωση από το 10% που ίσχυε μέχρι το 2019. Μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνει για το κατά πόσο ο χαμηλός αυτός συντελεστής αποτελεί κίνητρο για τους μετόχους να επανεπενδύσουν μέρος των κερδών τους ή να προβούν τελικά σε διανομή μερίσματος.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών κατά 3 μονάδες που εφαρμόστηκε ως έκτακτο μέτρο το 2021, παραμένει σε ισχύ και το 2022, ενώ τον Ιούνιο 2022 αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 0,5% στις εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης. Το κόστος αυτό παραμένει υψηλό αν αναλογιστούμε το επίπεδο της ανταποδοτικότητας που παρέχεται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Παρέχονται κίνητρα για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με μείωση του οφειλόμενου φόρου κατά 30% για τρία χρόνια. Το μέτρο αφορά και ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να συμπράξουν συστήνοντας ένα νέο νομικό πρόσωπο και να τύχουν της εν λόγω έκπτωσης. Είναι αλήθεια ότι τα μεγάλα σχήματα δημιουργούν οικονομίες κλίμακας που συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να «εξαφανιστούν» οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Όλα τα παραπάνω μέτρα ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Αγκάθι παραμένουν οι συσσωρευμένες οφειλές των προηγουμένων ετών, για τις οποίες παρόλο που έχουν θεσπιστεί ρυθμίσεις, συνεχίζουν να αποτελούν βρόχο για τις επιχειρήσεις καθώς καλούνται πέραν των τρεχουσών υποχρεώσεων να καλύψουν και τις παλιές οφειλές.
Έτσι μέρος ή το σύνολο της επιπλέον ρευστότητας που δημιουργείται από τα φορολογικά οφέλη θα οδηγηθεί σε αποπληρωμές ρυθμίσεων και παλαιότερων υποχρεώσεων σε βάρος της «αναμενόμενης» τόνωσης της αγοράς. Ταυτόχρονα το κύμα ακρίβειας στο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων επιδεινώνει κι άλλο την κατάσταση με συνέπεια να εξανεμίζει το όποιο πλεόνασμα τείνει να δημιουργηθεί από τα φορολογικά οφέλη.

Η μείωση της φοροδιαφυγής (δεν τολμώ να αναφερθώ σε εξάλειψη) θα επιφέρει πέραν της αξιοπιστίας, επιπλέον έσοδα στο κράτος και αυτό ίσως αποτελέσει μια χαραμάδα αισιοδοξίας για περαιτέρω μείωση άμεσων ή έμμεσων φόρων επιφέροντας θετικά αποτελέσματα στην τόνωση των επενδύσεων, στην μείωση της ανεργίας και στην αξιοπρεπή διαβίωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών.

Το MyData δείχνει να αποτελεί το γρανάζι προς αυτή την κατεύθυνση, μένει να αποδειχτεί και στην πράξη καθώς μέχρι στιγμής παρουσιάζονται αρκετά τεχνικά προβλήματα, παρόλο το υψηλό κόστος υλοποίησής του που έχουν επιβαρυνθεί οι επιχειρήσεις.

Ο ρόλος του σύγχρονου CFO στην στρατηγική διαχείρισης κινδύνων

Ένα αυξανόμενο εύρος απειλών έχει αρχίσει να προδιαθέτει τους Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) να επικεντρωθούν περισσότερο στη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών αλλαγών, της νέας δυναμικής της αγοράς, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των περιβαλλοντικών κινδύνων. Ο COVID-19 αλλά και οι ασύμμετρες απειλές ενός πολέμου αυξάνουν περαιτέρω αυτή την πίεση. Η ανάγκη για απομακρυσμένη εργασία και οι περιορισμοί του lockdown κατέστησαν την πρόληψη απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα και την καλύτερη διαχείριση των πόρων ως υψηλές προτεραιότητες.

Η στρατηγική αντιμετώπιση απέναντι στην διαχείριση κινδύνων απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους “decision makers” μιας εταιρίας. Οι CFO, ως διαχειριστές της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας, πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ενορχήστρωση αυτών των προσπαθειών.

Συμβατική Διαχείριση Κινδύνων
Σχεδόν σε κάθε εταιρεία, εφαρμόζονται πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, επομένως οι αποφάσεις δεν είναι αυθαίρετες ακόμα και σε εταιρίες με βασικές ελλείψεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. Αντίθετα, σε εταιρίες με ώριμη διαχείριση κινδύνων, η συνολική εποπτεία του κινδύνου είναι αποκλειστική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι περισσότερες εταιρείες παρουσιάζουν έναν ενδιάμεσο βαθμό ωριμότητας της διαχείρισης κινδύνων, έχοντας συνήθως μια μικρή λειτουργία διαχείρισης κινδύνου για τη διαχείριση ενός «καταλόγου» κινδύνων (risk registry), με αξιολόγηση της σοβαρότητας, της πιθανότητας και, ιδανικά, των ενεργειών μετριασμού καθώς και του ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο (βλέπε «χάρτη κινδύνων»).

Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνων
Πλέον υπάρχουν εταιρίες που κατά τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους πλάνου και για κάθε σχεδόν κονδύλιο του, σημειώνουν και εξετάζουν τους κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το αντίστοιχο ποσό του κονδυλίου. Αυτό, σε αντιδιαστολή με τον «χάρτη κινδύνων», βοηθά τον σύγχρονο CFO να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Κάποιες άλλες εταιρίες, κατά τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους πλάνου, μεταβάλουν διάφορους παράγοντες στο πλαίσιο ολοκληρωμένων μακροοικονομικών σεναρίων, με βασικές παραδοχές από στοιχεία της αγοράς, για να διαπιστωθεί η ανθεκτικότητα σε μια σειρά δυνητικών δυσμενών μακροοικονομικών εξελίξεων.

Παρατηρείται επίσης σε αρκετές εταιρίες που καλούνται να πάρουν επενδυτικές αποφάσεις να χρησιμοποιούν απλά εργαλεία μοντελοποίησης που παραδοσιακά συναντιούνται στην αντιμετώπιση αμιγώς χρηματοοικονομικών κινδύνων. Έτσι, αντί η επικέντρωση να είναι σε ένα μόνο βασικό σενάριο με την χρήση “what-if”stress tests, μπορεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των πιθανών κινδύνων που δύναται να αντιμετωπίσει η εταιρία και η διακύμανση των σχετικών αποδόσεων της κάθε επενδυτικής της απόφασης, με την χρήση και αναλυτικών μεθοδολογιών αποτίμησης προσαρμοσμένες στον κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικές αρχές της ολιστικής προσέγγισης της διαχείρισης κινδύνων (Enterprise Risk Management) έχουν εξεταστεί διεξοδικά από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα υπολογισμού του κινδύνου (VaR) αναφορικά με την αξία της εταιρίας και στους συσχετισμούς των διαφορετικών κινδύνων μεταξύ τους.

Ωστόσο, οι εταιρείες διαπιστώνουν ότι ορισμένοι από τους πιο έντονους κινδύνους τους (π.χ., κίνδυνοι φήμης και στρατηγικής) είναι πιο δύσκολο ακόμα και σήμερα να ποσοτικοποιηθούν.

Είναι πλέον κοινώς τόπος ότι μέσω της ενθάρρυνσης για υιοθέτηση διδικασιών λήψης αποφάσεων προσανατολισμένες στον κίνδυνο, οι CFO μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια ισορροπία μεταξύ κινδύνου και απόδοσης και ως εκ τούτου να δημιουργήσουν σημαντική αξία για τις εταιρείες τους και τους μετόχους.