Asset Management for Occupational Pension funds 2023

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει στις 17 Ιανουαρίου 2023 το διαδικτυακό συνέδριο Asset Management for Occupational Pension Funds 2023. Το συνέδριο θα αναδείξει τις εξελίξεις στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της διαχείρισης των αποθεματικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Διακεκριμένοι ομιλητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν αποτελέσματα από τη διεθνή εμπειρία, τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές στους τομείς των επενδυτικών στρατηγικών και της διαχείρισης κινδύνων των ΤΕΑ, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αύξηση του πληθωρισμού, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τους κανόνες ESG στη διαχείριση ακινήτων, όπως και θέματα αναφορικά με τον σχεδιασμό και τους κανόνες εποπτείας των ΤΕΑ.

Το συνέδριο θα ξεκινήσει με εισαγωγικά σχόλια του Διευθυντή του IFFR και διοργανωτή του συνεδρίου, καθ. Γιώργου Σκιαδόπουλου (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και QMUL) και της Tatyana Panova (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών περιλαμβάνονται οι: Matti Leppälä (Pensions Europe), Alistair Byrne (State Street Global Advisors), Maria Vassalou (Goldman Sachs Asset Management), Elisabeth Bourqui (BERG Capital Management), Mirco Cardinale (USS Investment Management) και Jaap van Dam (PGGM). Θα προλογίσουν τους παραπάνω ομιλητές και θα συντονίσουν τη συζήτηση του κοινού μαζί τους οι Dr. Michail Anthropelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς & IFFR) και Ilias Kantzos (NBG Securities). Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (πάνελ). Στο πρώτο πάνελ θα συμμετέχουν οι: Chris Αίσωπος (Alpha Trust S.A.), Ηρακλής Μπαμπλέκος (Piraeus Asset Management), Αριστοτέλης Καρυτινός (Prodea Investments) και Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης (Systemic RM S.A.), ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Άρτεμις Παναγιωτοπούλου (EDEKT Asset Management). Στο δεύτερο πάνελ θα συμμετέχουν οι: Παναγιώτης Αντωνόπουλος (Alpha Asset Management), Ronald Schmitz (Virginia Retirement System), Carolyn Schuster-Woldan (Redington) και καθ. Νικόλαος Τεσσαρομάτης (EDHEC & Hellenic Auxiliary Pensions Defined Contributions Fund), ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Théodore Economou (IFFR fellow και συνδιοργανωτής του συνεδρίου).

Το συνέδριο απευθύνεται σε συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλισμένους, θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επόπτες, ασφαλιστικές εταιρείες και ακαδημαϊκούς. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των: Alpha Asset Management M.F.M.C., PCS (Gold Sponsors), Alpha Trust, Piraeus Asset Management MFMC, Prodea Investments και Systemic RM (Silver Sponsors). Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: a8inea.com, Euro2Day, FinancePro και Nextdeal.gr. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο https://iffr.gr/amopf/2023/ και για το IFFR στο www.iffr.gr . Επικοινωνία: [email protected]

Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση για την δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεταξύ άλλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜΜΕ διαρθρωμένο σε 3 δράσεις ανάλογα

 • την υφιστάμενη ψηφιακή ωριμότητα
 • την τεχνολογική ωριμότητά τους
 • τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνεται άμεσα και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας.Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%, ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60
Συγκεντρώσαμε τα βασικά στοιχεία των 3 προγραμμάτων και τα συνοψίσαμε στους παρακάτω πίνακες

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές ε-πιχειρήσεις οι οποίες το έτος πριν την υποβολή της πρότασης απασχολούσαν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ

Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Μικρές: Έως 50 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 10 εκ € κύκλος εργασιών η/και 10 εκ. σύνολο ισολογισμού
 • Πολύ μικρές: Έως 10 εργαζόμενους (Ε-ΜΕ) και έως 2 εκ κύκλος εργασιών η/και 2 εκ. σύνολο ισολογισμού

Δαπάνες που επιχορηγούνται:

 • Αγορά εξοπλισμού, προμήθεια λο-γισμικού, αγορά υπηρεσιών

Επιχορήγηση:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για όλη την Ελλάδα ενώ για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης,
 • Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας φτάνει στο 65% του προ-ϋπολογισμού

Προσοχή:

 • Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επι-χορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Ανα-λυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ημερομηνία εκλεξιμότητας δαπανών

 • Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γί-νουν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος

Διάρκεια Έργων

 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικει-μένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την η-μερομηνία έκδοσης της Απόφα-σης Έγκρισης

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμό της επένδυσης πρέπει να είναι από 18.000,00 € μέχρι 30.000,00 €.

Όριο Προϋπολογισμού Έργων :
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές πε-ριόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες (τουλάχιστον μία κλεισμένη δια-χειριστική χρήση) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες το έτος πριν την υποβολή της πρότασης απασχολούσαν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ

Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Μικρές: Έως 50 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 10 εκ € κύκλος εργασιών η/και 10 εκ. σύνολο ισολογισμού
 • Πολύ μικρές: Έως 10 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 2 εκ κύκλος εργασιών η/και 2 εκ. σύ-νολο ισολογισμού
 • Μεσαίες: Έως 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 50 εκ € κύκλος εργασιών η/και 43 εκ. σύ-νολο ισολογισμού

Δαπάνες που επιχορηγούνται:

 • Αγορά εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικού, αγορά υπηρεσιών, κλπ.

Επιχορήγηση:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης κυ-μαίνεται από 35% μέχρι 50% και είναι συνάρτηση του μεγέ-θους της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυ-σης

Προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να εξασφαλίζετε η ιδιωτική συμμε-τοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υπο-βληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμό-τητα της επιχείρησης.

Ημερομηνία εκλεξιμότητας δαπανών

 • Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης

Διάρκεια Έργων

 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλή-ρωσης φυσικού και οικονομι-κού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν α-ναμένεται να υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμό της επένδυ-σης πρέπει να είναι από 50.000,00 € μέχρι 650.000,00 €.

Όριο Προϋπολογισμού Έργων :
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές πε-ριόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000 €

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες (τουλάχιστον μία κλεισμένη δια-χειριστική χρήση) μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες το έτος πριν την υποβολή της πρότασης απασχολούσαν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ

Μέγεθος επιχειρήσεων:

 • Μικρές: Έως 50 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 10 εκ € κύκλος εργασιών η/και 10 εκ. σύνολο ισολογισμού
 • Πολύ μικρές: Έως 10 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 2 εκ κύκλος εργασιών η/και 2 εκ. σύ-νολο ισολογισμού
 • Μεσαίες: Έως 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και έως 50 εκ € κύκλος εργασιών η/και 43 εκ. σύ-νολο ισολογισμού

Δαπάνες που επιχορηγούνται:

 • Αγορά εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικού, αγορά υπηρεσιών, κλπ

Επιχορήγηση:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης κυ-μαίνεται από 35% μέχρι 50% και είναι συνάρτηση του μεγέ-θους της επιχείρησης και του τόπου υλοποίησης της επένδυ-σης

Προϋποθέσεις :

 • Θα πρέπει να εξασφαλίζετε η ιδιωτική συμμε-τοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας (όπως θα ορισθεί στην πρόσκληση)
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ό-πως θα ορισθεί στην πρόσκληση).

Ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών

 • Επιχορηγούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης

Διάρκεια Έργων

 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλή-ρωσης φυσικού και οικονομι-κού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν α-ναμένεται να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμό της επένδυ-σης πρέπει να είναι από 200.001 € μέχρι 1.200.000 €.

Όριο Προϋπολογισμού Έργων :

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.200.000 €

Οικονομικοί Διευθυντές και διαπραγματευτικές ικανότητες

Ο ρόλος του CFO (Chief Financial Officer) έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι εποχές στις οποίες οι CFOs θεωρούνταν οι «υπερασπιστές» του προϋπολογισμού έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι CFOs έχουν πλέον εξελιχθεί παράλληλα με το μεταβαλλόμενο τοπίο ηγεσίας προκειμένου να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο στις εταιρείες. Οι σημερινοί Οικονομικοί Διευθυντές έχουν ξεφύγει από την έννοια του να είναι απλώς «οι άνθρωποι των αριθμών».

Συχνά, είναι ο στρατηγικός σύμβουλος ο οποίος παρέχει μια αμερόληπτη και τεκμηριωμένη άποψη, μεταφράζοντας οικονομικές έννοιες για επενδυτές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη. Οι Οικονομικοί Διευθυντές έχουν γίνει πλέον οι δεύτεροι τη τάξει στη διοίκηση μετά τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία (νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα, πρόσβαση σε πληροφορίες, διεθνείς κρίσεις, κ.λπ.) έχουν πλέον προσθέσει αυξανόμενη πίεση σε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος πρέπει να επαναπροσδιορίσει την προστιθέμενη αξία του και συνεπώς τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητές του. Η σημασία και το εύρος του ρόλου του CFO συνεχίζει να αυξάνεται, διαμορφώνοντας ένα μέλλον που μοιάζει πολύ διαφορετικό από την μέχρι τώρα πορεία του. Για να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ο CFO (του μέλλοντος) θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως:

 • Ισχυρές διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Εκτεταμένη επιχειρηματική γνώση
 • Ηγεσία
 • Στρατηγική νοοτροπία
 • Δυνατότητα εκμετάλλευσης και ερμηνεία μεγάλου όγκου δεδομένων

Η πραγματικότητα είναι ότι ο ρόλος του CFO έχει ήδη αλλάξει. Έχει μετατοπιστεί σε μια βασική επιχειρησιακή θέση η οποία αλληλεπιδρά με όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πρακτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, ο CFO είναι στέλεχος «κλειδί» που συνεργάζεται με κάθε τμήμα, σε στρατηγικό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη.

Ισχυρές διαπραγματευτικές ικανότητες
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς, υψηλού κινδύνου, νέες ευκαιρίες ενδέχεται να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή και τα στελέχη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να διαπραγματευτούν. Οι διαπραγματευτικές δεξιότητες μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ευνοϊκό και επιζήμιο αποτέλεσμα για τον οργανισμό.

Η Διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία συζήτησης, η διαδικασία επικοινωνίας δύο ή και περισσότερων μερών με σκοπό να επιτύχουν μια αμοιβαίως ωφέλιμη, αποδεκτή και με αντοχή στον χρόνο συμφωνία.

Στόχος είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, η οποία θα παράγει όφελος για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές Από τη στιγμή που κάποιος θα αναλάβει διοικητικό ρόλο, θα αφιερώσει το 86% της ημέρας του στις διαπραγματεύσεις. Σχεδόν κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι ξοδεύει τόσο πολύ χρόνο στις διαπραγματεύσεις, Η διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα προχωρά πολύ περισσότερο πέρα από συναντήσεις για την ερμηνεία και προσέγγιση ενός έργου έως ανεπίσημες συζητήσεις στο διάδρομο.

Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία για την οποία απαιτείται ένα ευρύ φάσμα πολύ διαφορετικών και σημαντικών δεξιοτήτων. Στην αρχική φάση, πρέπει κυρίως να μάθει κανείς να καταλαβαίνει το άλλο μέρος. Θα μπορούσε να διατυπωθεί ως η διαδικασία της μετάβασης από τη γνώση στην κατανόηση. Τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη έχουν φυσικά εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν. Πρέπει ωστόσο να αντιλαμβάνονται και τα πραγματικά κίνητρα του άλλου.

Να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει κάτω από το τραπέζι καθώς και τι υπάρχει πάνω σε αυτό. Η μεγάλη προθυμία για ακρόαση και μια μεγάλη «δόση» ενσυναίσθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Όλοι γεννιούνται με έναν ορισμένο βαθμό ενσυναίσθησης, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και να βελτιώνεται διαρκώς μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη φάση, απαιτείται δημιουργικότητα για να εντοπιστούν λύσεις οι οποίες δεν είναι άμεσα εμφανείς. Η τρίτη φάση αφορά τη διεκδίκηση. Πρέπει να έχει κανείς το θάρρος να στοχεύει πολύ ψηλά για να πετύχει τα περισσότερα. Και τέλος, είναι επίσης σημαντικό να μπορεί κανείς να σκέφτεται στρατηγικά και να υιοθετεί μια ευρύτερη άποψη και εικόνα.

Υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον δηλώνει το 60% των μελών του ΣΕΣΜΑ

Στην πρόσφατη έρευνα για το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία μέσω του οποίου καταγράφονται ανά τρίμηνο οι προσδοκίες και απόψεις των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ, περιλαμβανόταν ειδικό θέμα με ερωτήματα για το τρέχον επενδυτικό κλίμα, το ενδιαφέρον που υπάρχει για ενισχύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ενισχύσεων που προσφέρονται στις επιχειρήσεις.

Συνολικά, διαφαίνεται ικανοποίηση, από τους εκπροσώπους και τα στελέχη των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ που πήραν μέρος στην έρευνα, από το υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον, τα παρεχόμενα κίνητρα και τη διαχείρισή τους εκ μέρους της πολιτείας. Σε ποσοστό 60,0% τα μέλη του ΣΕΣΜΑ θεωρούν ότι το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα στην τρέχουσα συγκυρία είναι «ιδιαίτερα έντονο» ή «σημαντικό». Ένα επίσης μη ευκαταφρόνητο μερίδιο, 21,8%, θεωρεί το ενδιαφέρον «αρκετά σημαντικό».

Οι απόψεις αυτές είναι ευθυγραμμισμένες με τα μακροοικονομικά δεδομένα για την επενδυτική δραστηριότητα. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σημείωσε ετήσια αύξηση 8,7% το δεύτερο τρίμηνο 2022. Οι σύμβουλοι μάνατζμεντ δηλώνουν ότι οι ήδη δημοσιευμένες προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είναι «ικανοποιητικές» σε ποσοστό 33,3%, ενώ ένα άλλο τρίτο των απαντησάντων τις θεωρεί «αρκετά ικανοποιητικές». Όμως το ¼ περίπου των συμβούλων τις θεωρεί «μη ικανοποιητικές».

Ένα μεγάλο ποσοστό των συμβούλων μάνατζμεντ, 41,8%, πιστεύουν ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στα δάνεια που προσφέρει το ΤΑΑ δεν είναι ικανοποιητική. Χωρίς να προκύπτει από την έρευνα, ο λόγος εκτιμάται ότι είναι η δυσκολία μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων να περάσουν τον σκόπελο της αξιολόγησης των τραπεζών. Αντίστοιχο ποσοστό, 43,6%, θεωρούν την ανταπόκριση «ικανοποιητική» ή «αρκετά ικανοποιητική».

Η αντίληψη των συμβούλων μάνατζμεντ για την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης των επενδυτών αναφορικά με το πλαίσιο παροχής ενισχύσεων μέσω του ΤΑΑ δεν είναι θετική. Σε ποσοστό 35,2% την θεωρούν «καθόλου ικανοποιητική», ενώ το 31,5% την θεωρούν απλώς «αρκετά «ικανοποιητική». Η πλειονότητα των συμβούλων μάνατζμεντ, 51,9%, θεωρούν ότι ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος είναι «αρκετά ικανοποιητικός» και ποσοστό 25,9% εκτιμά ότι οι ενισχύσεις που παρέχει είναι ικανοποιητικές. Λιγότεροι από 1 στους 10 συμβούλους τον θεωρούν «καθόλου ικανοποιητικό» ως μηχανισμό προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Σε ποσοστό 45,5%, οι σύμβουλοι πιστεύουν ότι η πολιτεία διαχειρίζεται απλώς «αρκετά ικανοποιητικά» τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το 30,9% αξιολογεί τη διαχείριση ως «ικανοποιητική», ενώ ένα σημαντικό μερίδιο, 18,2%, την αξιολογεί ως «καθόλου ικανοποιητική». Τέλος, όσον αφορά τους τρόπους συνδυασμού των διαφόρων ενισχύσεων (ΤΑΑ, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός) παρουσιάζονται σημαντικά ποσοστά και στα δύο άκρα (12,7% «πολύ ικανοποιητικό» και 18,2% «καθόλου ικανοποιητικό), ωστόσο επικρατεί μια «χλιαρή» ικανοποίηση σε ποσοστό 41.8%.

Πως τα ESG επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Στη νέα επιχειρηματική και οικονομική πραγματικότητα σημαντικό κριτήριο ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας, παρά την σοβαρή ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ευρώπη, παίζουν πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κριτήρια ESG, δηλαδή τα κριτήρια που σχετίζονται με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερη έμφαση στα κριτήρια ESG έχει το γράμμα Ε (Περιβάλλον) και ειδικά η μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις ημέρες ψηφίζεται ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα για την χώρα μας έως το 2050.

Πώς επηρεάζουν τα κριτήρια ESG τις επενδύσεις και οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων;
Τα επενδυτικά funds αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (πχ Τράπεζες) τα εντάσσουν ολοένα και περισσότερο στις αξιολογήσεις τους βάση των νέων Ευρωπαϊκών Νομοθετικών απαιτήσεων ως σημαντικό κριτήριο χορήγησης των δανείων αλλά και επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται επίσης να θεσπίσουν στρατηγικές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη με δημοσιευμένους ποσοτικούς στόχους. Επίσης καλούνται έμμεσα και οι Ελληνικές Επιχειρήσεις να θεσπίσουν στόχους για το περιβάλλον και να γίνουν κλιματικά ουδέτερες όπως και για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Συνολικά οι εταιρείες με μη βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα ή που δεν πληρούν βασικά ESG κριτήρια θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες. Και στο σημείο αυτό είναι όπου τα αντίστοιχα υπουργεία και ιδιαίτερα αυτό των Οικονομικών και Ανάπτυξης που θα πρέπει να υποστηρίξει με πρακτικές και λειτουργικές νομοθεσίες την ενσωμάτωση των κριτηρίων αυτών στις μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον από δεκάδες μελέτες που έχουν γίνει σε εισηγμένες επιχειρήσεις έχει αναδειχθεί ότι η εφαρμογή καλών πρακτικών στις εισηγμένες επιχειρήσεις με σημείο αναφοράς τα κριτήρια ESG έχει έμμεση θετική επίδραση στην αξία της μετοχής αλλά και γενικότερα στην συνολική αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης.

ESG και Mηδενικό Αποτύπωμα (NET ZERO)
Τόσο η Ελλάδα όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντείνουν τα σχέδιά τους για την επίτευξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Το Net Zero δεν σχετίζεται μόνο με μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, αλλά και με έναν ευρύτερο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Ταυτόχρονα, η αντιστάθμιση άνθρακα και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πιστοποιητικά προέλευσης έχει γίνει μια δημοφιλής στρατηγική για τις εταιρείες, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Ήδη, το ένα τέταρτο των μεγαλύτερων εισηγμένων επιχειρήσεων έχουν δεσμευθεί σε net-zero στόχους ενώ το 2023, αναμένουμε να δοκιμαστούν για πρώτη φορά οι υποσχέσεις των εταιρειών αυτών, καθώς έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων περνά άμεσα και έμμεσα μέσα από την εφαρμογή των κριτηρίων ESG και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και αυτό θα το κατανοήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καλύτερα μέσα στο 2023.

Διπλή ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις

Οι επιπτώσεις διαδοχικών ως προς την έναρξη και ταυτόχρονων ως προς τις επιπτώσεις, κρίσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο έχουν αφήσει διακριτό αποτύπωμα σε εισόδημα, απασχόληση και οικονομία. Επιπτώσεις που έρχονται να προστεθούν σε δομικές δυσκολίες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Παράλληλα με τις έκτακτες κρίσεις δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την κλιματική αλλαγή και τις ορατές ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια επιπτώσεις της και στην Ελλάδα, τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και το συνακόλουθο ψηφιακό μετασχηματισμό που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, όπως και τις αλλαγές σε εργασία και επιχειρηματικότητα που επιτάχυνε μεταξύ άλλων και η υγειονομική κρίση.

Ο πληθωρισμός στη χώρα, η αύξηση δηλαδή του γενικού επιπέδου τιμών, συνεχίζει να καλπάζει με ποσοστά κοντά ή πάνω από 10%. ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο του 2022 σε 9,8%, ενώ τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 12%! Μάλιστα η τελευταία αύξηση του Οκτωβρίου έρχεται να προστεθεί στα απανωτά πληθωριστικά ρεκόρ των προηγούμενων μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο, σημειώθηκε «έκρηξη» της τάξης του 332% στο φυσικό αέριο, ενώ ακολούθησε το πετρέλαιο θέρμανσης με 65,1% και το ρεύμα με 30%, σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

Επιπρόσθετα υπήρξαν ανατιμήσεις της τάξης του 23,3% στα γαλακτοκομικά, 18,4% το ψωμί και τα δημητριακά, στα κρέατα κατά 17,6% και τα έλαια κατά 17% και κατά 14,3% ο καφές, το κακάο και το τσάι. Επίσης σημειώθηκε άνοδος κατά 58,7% στα αεροπορικά εισιτήρια.

Χωρίς αμφιβολία το «σημαντικότερο από τα σημαντικά προβλήματα» στις ανατιμήσεις εντοπίζεται στις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλούν αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το Διάμεσο Διαθέσιμο Ισοδύναμο Εισόδημα εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (στοιχεία Eurostat). Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μέτρο ως προς τη μέτρηση της κατανομής του εισοδήματος καθώς προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο τα άτομα έχουν ίση πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε μια εθνική οικονομία.

Στην πραγματικότητα οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κίνδυνο διπλής ασφυξίας, αφενός λόγω της εκτίναξης του λειτουργικού τους κόστους σε ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες και αφετέρου λόγω της κατακρήμνισης των οικογενειακών εισοδημάτων που προκαλεί αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά.

Χρειαζόμαστε έγκαιρα ένα άλλο μίγμα πολιτικών που θα κρατήσει ζωντανές τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να κρατήσει «ζωντανά» και τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα, που είναι τόσο αναγκαία για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και για ουσιαστικές παρεμβάσεις ανακούφισης μίας κοινωνίας και μιας οικονομίας που είναι σε διακινδύνευση.

Δεν μπορεί να μένουν εκτός δημόσιας ατζέντας και εκτός πολιτικών προτεραιοτήτων η διευθέτηση των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τις επάλληλες και παράλληλες κρίσεις, η μείωση έμμεσων φόρων, η αναστολή της προβλεπόμενης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και προφανώς ένας διαφορετικός σχεδιασμός στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένας σχεδιασμός που θα ενισχύσει τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων και θα δώσει πραγματική ώθηση στο πιο δοκιμασμένο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας την τελευταία 12ετία.

Ένας σχεδιασμός που δεν θα προβλέπει χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, αλλά συνεργατικών σχημάτων μικρών επιχειρήσεων μέσω μερικού, έστω by pass του τραπεζικού συστήματος. Η απόλυτα συγκρίσιμη με τη χώρα μας Πορτογαλία στον σχεδιασμό αξιοποίησης των αντίστοιχων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλέψει ένα σημαντικό ποσοστό (~40%) να «περάσει» μέσα από εξω-τραπεζικό μηχανισμό, με στόχευση τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ας παραδειγματιστούμε για μια φορά θετικά…

Πρώτη Έκθεση επίδοσης των Ελληνικών Περιφερειών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τον περασμένο Ιούνιο, στο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC) στην Πάτρα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης συστηματικής προσπάθειας αξιολόγησης των 13 Ελληνικών Περιφερειών ως προς την επίδοση τους στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οι ΣΒΑ είναι ο πυρήνας της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

Η έρευνα διεξήχθη από ομάδες εμπειρογνωμόνων του “SDSN Greece”, του “Παρατηρητήριου Περιφερειακών Πολιτικών” και της “Data Consultants”, που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και φορείς που αναπτύσσουν ευρωπαϊκά και περιφερειακά αναπτυξιακά έργα. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ήταν η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, και περιλάμβανε τον Δρ. Conrad Landis, την Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου, τον κ. Άγγελο Πλατανιώτη, τον κ. Αγιόπουλο Καπτσίκα, την κα. Θάλεια Κανελλοπούλου, τον κ. Βασίλειο Κασιώλα και τον κ. Θεοφάνη Ζαχαράτο.

Βασική επιδίωξη της Έκθεσης είναι να αναδείξει το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των ΣΒΑ και την ανάγκη ανάληψης δράσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η μελέτη παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της προόδου υλοποίησης των ΣΒΑ στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο χάραξης πολιτικής στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αξιολόγηση βασίστηκε στην μεθοδολογία (και όπου ήταν εφικτό στους συγκεκριμένους δείκτες που προτείνονται) του SDSN Global και αποτελούνταν από τρία βήματα. Πρώτον, επιλογή και επιμέτρηση των κατάλληλων δεικτών σε τοπικό επίπεδο (με επίσημα δεδομένα από φορείς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η EUROSTAT, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κ.α.), .ώστε να είναι συγκρίσιμοι μεταξύ των περιφερειών και να υπάρχει διαθεσιμότητα αξιόπιστων στοιχείων για την μέτρηση τους. Δεύτερον, καθορισμός βέλτιστων τιμών-στόχου για κάθε δείκτη και τρίτον, υπολογισμός των δεικτών του ποσοστού υλοποίησης και της κατάταξης (με την αντίστοιχη απεικόνιση σε ταμπλό) της επίδοσης ανάλογα με την απόκλιση από την τιμή-στόχο.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι ελληνικές περιφέρειες αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό προκλήσεων όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα καμία περιφέρεια δεν έχει επιτύχει τους ΣΒΑ 1- Μηδενική φτώχεια, 4- Ποιοτική Εκπαίδευση, 8- Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, 9- Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, 10- Λιγότερες ανισότητες, 11- Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και 16- Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στους συγκεκριμένους ΣΒΑ.

Από την άλλη μεριά, καλύτερη επίδοση παρατηρείται συνολικά στους ΣΒΑ 3- Καλή υγεία και ευ ζην, 5- Ισότητα των φύλων, 6- Καθαρό νερό και αποχέτευση και 15- Ζωή στη στεριά. Όσον αφορά τους ΣΒΑ 12-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και 17-Συνεργασία για τους Στόχους, δεν υπήρχαν κατάλληλα στοιχεία διαθέσιμα, ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι ΣΒΑ δεν λήφθηκαν υπόψη στην αξιολόγηση.

Βασική προτεραιότητα ενδυνάμωσης είναι η αύξηση των δεικτών για κάθε ΣΒΑ (αξιόπιστα δεδομένα για τους ΣΒΑ όπου η διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο περιφερειών είναι πολύ περιορισμένη).

Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των δεδομένων και για την προώθηση της χάραξης πολιτικής βάσει στοιχείων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σημαντική επίσης κρίνεται και η ανάγκη για μεγαλύτερη προσαρμογή της διατύπωσης των δεικτών σε τοπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η αρχική αυτή μελέτη θα αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά συναντήσεων και συζητήσεων σε επίπεδο περιφερειών, σχετικά με την συμβατότητα των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν και πιθανές προσθήκες / τροποποιήσεις που θα κριθούν αναγκαίο για να αποτυπώνουν ορθότερα την επίτευξη των στόχων λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα σε τοπικό επίπεδο.

Η TFI Markets εισάγει στην ελληνική αγορά καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία

Οι έντονες συναλλαγματικές διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια καθώς και η σημαντική μεταβλητότητα των επιτοκίων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η διαχείριση του εταιρικού συναλλαγματικού κίνδυνου έχει γίνει ακόμα πιο σημαντική για την διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η TFI λειτουργεί ήδη επί 22 χρόνια και είναι η ηγέτιδα εταιρεία στην Κυπριακή αγορά, για εμβάσματα SWIFT και SEPA, μετατροπή συναλλάγματος καθώς και λύσεις διαχείρισης του Συναλλαγματικού κινδύνου με εξειδικευμένες λύσεις και στρατηγικές. Η TFI Markets εισάγει στην ελληνική αγορά ένα σημαντικό αριθμό καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων βασισμένα σε τεχνολογία Fintech. Οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία μέσω της τράπεζάς τους και τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας , με ελάχιστο κόστος και χωρίς έξτρα προμήθειες. Επιπρόσθετα μέσω της πλατφόρμας μας προσφέρουμε πληθώρα λύσεων διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου που προφυλάσσει τους πελάτες μας από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι σύγχρονοι Corporate Treasurers και Οικονομικοί Διευθυντές έχουν την δυνατότητα κλειδώματος της συναλλαγματικής ισοτιμίας έως και ένα έτος καθώς και την ευελιξία χρήσης του ποσού μερικώς ή πλήρως, ανά πάσα στιγμή. Προϊόντα όπως forwards, flexible forwards, window forwards, options και currency swaps είναι πλέον αρκετά διαδεδομένα και μπορούν με απλές διαδικασίες να προσαρμοστούν στις ειδικές ανάγκες μιας επιχείρησης, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η διεύθυνση της επιχείρησης. Η ομάδα της TFI Markets απαρτίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία και κατάρτιση στον τομέα της αγοράς συναλλάγματος , οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν με τους πελάτες της ανά πάσα στιγμή μια σειρά λύσεων και στρατηγικών για τη βέλτιστη διαχείριση των συναλλαγματικών τους κινδύνων (Currency Risk Management).

Μετά την παρουσία μας στην Κυπριακή αγορά και μια σταθερή πορεία 20 και πλέον χρόνων, με το κύρος και την αξιοπιστία που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια, οδηγηθήκαμε στην απόφαση για επέκταση στην πολύ μεγαλύτερη Ελληνική αγορά όπου πολλοί υφιστάμενοι πελάτες μας δραστηριοποιούνται ενεργά. Πέραν από τις οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ακόμα καλύτερες τιμές για τους πελάτες μας, η Ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην παρούσα χρονική συγκυρία τα οποία δημιουργούν το απαραίτητο επιχειρηματικό υπόβαθρο για μια επιτυχημένη πορεία στον κλάδο μας. Η αναμενόμενη υψηλή οικονομική ανάπτυξη, η αυξανόμενη τάση των επιχειρήσεων για μείωση των εξόδων τους, η αυξητική τάση χρησιμοποίησης FINTECH λύσεων, η αύξηση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, οι υψηλές προμήθειες των τοπικών Τραπεζών, η σύνδεση της Ελλάδας με επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τέλος ότι μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ κατέχουν οι Εισαγωγές – Εξαγωγές που αποτελούν το σημαντικότερο πεδίο εφαρμογής των λύσεων που προσφέρουμε, είναι κάποιοι από τους σημαντικούς παράγοντες που μας ώθησαν στην επέκταση και ανάπτυξή μας την Ελληνική αγορά. Ευελπιστούμε ότι και στην Ελλάδα θα αποτελέσουμε την βασική επιλογή της επιχειρηματικής κοινότητας όπως και στην Κύπρο. Σκοπεύουμε να εισάγουμε διαρκώς νέες τεχνολογικές λύσεις βοηθώντας τους πελάτες μας και την Ελληνική οικονομία να γίνει πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική.

Η εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος

Βρισκόμαστε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και η τεχνολογία διαφοροποιεί σημαντικά την λειτουργία των λογιστικών γραφείων και την δουλειά του λογιστή-φοροτέχνη.

Η έρευνα που διενήργησε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λογιστών είναι ανήσυχο και πιστεύει ότι πολλά θα αλλάξουν στο επάγγελμα, ενώ κατά πολλούς καραδοκεί και ο φόβος της ανεργίας μια και η αυτοματοποίηση της καταχώρησης και της πληροφορίας ίσως να μειώσουν τις θέσεις εργασίας. Η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι, όμως είναι δεδομένο ότι η λογιστική εργασία διαφοροποιείται και γίνεται ποιοτικότερη ενώ στο σχετικά κοντινό μέλλον θα αλλάξουν πολλά. Σίγουρα η σημερινή δομή των γραφείων θα πάψει να υπάρχει και θα δημιουργηθούν πλέον επιχειρήσεις λογιστικές που θα αναπτυχτούν σε υπηρεσίες τριών σκελών:

 • Υπηρεσίες Λιανικής (TAXKEΠ) που θα υποστηρίζουν ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
 • Υπηρεσίες Χονδρικής (Business center) που θα υποστηρίζουν όλο το οικονομικό πλαίσιο μιας επιχείρησης (accounting, finance, προγράμματα αναπτυξιακών νόμων και ΕΣΠΑ, payroll, σχεδιασμούς επιχειρηματικών μοντέλων)

Συμβουλευτικές Εταιρείες που θα υποστηρίζουν τα παραπάνω μοντέλα βοηθώντας τα λογιστικά γραφεία στην ενημέρωση στην κατάρτιση στη αξιολόγηση και επιλογή της ομάδας τους και στην γενικότερη καθημερινή τους αναβάθμιση και υποστήριξη των πελατών τους. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι ο λογιστής του μέλλοντος θα πρέπει:

 • Να φροντίζει για την σωστή ενημέρωσή του
 • Να επιλέγει τους σωστούς φορείς εκπαίδευσης
 • Να δει τον εαυτό του σαν επιχειρηματία και να κοστολογεί σωστά τις υπηρεσίες(101) του και φυσικά να διαχειρίζεται το γραφείο του με σκοπό το κέρδος, να κοστολογεί τα σταθερά και μεταβλητά έξοδα, να υπολογίζει την προσωπική του αμοιβή και τα περιθώρια κέρδους
 • Να επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό με την λογική του να επιλέγει το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση
 • Να μπορεί να διαχειρισθεί και να ηγηθεί της ομάδας που θα δημιουργήσει

Παράλληλα θα πρέπει το ΟΕΕ και οι επιστημονικοί σύλλογοι των λογιστών-οικονομολόγων να πραγματοποιούν:

 • Συνεχή ενημέρωση με ημερίδες, εκδηλώσεις και έντυπα, forum, συνέδρια
 • Νομοθέτηση της υπογραφής όλων των δηλώσεων και της διαβίβασης mydata ή μέσω μόνο λογιστών μελών του ΟΕΕ
 • Ανάδειξη στους αρμόδιους φορείς και στην κοινή γνώμη των προβλημάτων που απασχολούν το κλάδο και προτάσεις επίλυσής τους
 • Προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για ειδικά πακέτα επιδοτήσεων θέσεων εργασίας και πλήρους ψηφιοποίησης των γραφείων
 • Ενημέρωση της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα και αναγκαιότητα της εργασίας των λογιστών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
 • Νομοθέτηση της υπογραφής όλων των δηλώσεων και της διαβίβασης mydata μέσω μόνο λογιστών μελών του ΟΕΕ (θέμα που πρέπει να λύσει το Επιμελητήριο)
 • Γενικότερα χρειάζεται ευρύτερη ενημέρωση και εξωστρέφεια για τα προβλήματα γιατί πλέον δεν ζούμε στην εποχή των διαδηλώσεων αλλά της ψηφιακής εποχής και τα προβλήματα λύνονται διαφορετικά από παλιά.

Για την εφαρμογή όμως όλων των νέων δεδομένων σίγουρα οι λογιστές-οικονομολόγοι χρειάζονται εκπαίδευση και φυσικά αλλαγή κουλτούρας ώστε να μπορέσουν από καταχωρητές να γίνουν σύμβουλοι αξιοποιώντας την γνώση τους και την ταχύτητα της πληροφορίας. Ο λογιστής του μέλλοντος θα πρέπει να έχει -εκτός των φοροτεχνικών γνώσεων- και γνώσεις management και φυσικά διοικητικής λογιστικής, η οποία θα παίξει βασικό ρόλο στην μέλλον για το επάγγελμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πιθανόν να χρειασθούν συνεργασίες, συνέργειες ,ίσως και συγχωνεύσεις κάτι που σε συνδυασμό με τον νέο νόμο με φορολογικές απαλλαγές μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα.

Το σίγουρο είναι ότι θα χρειασθούν στα περισσότερα περιφερειακά γραφεία συμβουλευτική υποστήριξη που πλέον με τις εξελίξεις τις τεχνολογίας μπορεί να δοθεί και εξ’αποστάσεως
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι :

 • Το λογιστικό επάγγελμα αλλάζει
 • Οι φορολογικοί έλεγχοι αλλάζουν
 • Η πληροφορία γίνεται άμεση
 • Είναι απαραίτητη η δια βίου εκπαίδευση των λογιστών
 • Τα μοντέλα λογιστικών επιχειρήσεων διαφοροποιούνται
 • Είναι απαραίτητες οι συνέργειες και οι συνεργασίες.

Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community, MTIC)

Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC)) είναι μια ειδική περίπτωση απάτης όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ετήσιες απώλειες σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης ανέρχονται σε 60 δισ. ευρώ.

Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Έχει αντίκτυπο στον θεμιτό ανταγωνισμό, μειώνει τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και επηρεάζει αρνητικά τους ιδίους πόρους της ΕΕ. Επίσης δημιουργεί πιο επαχθείς υποχρεώσεις για νόμιμες επιχειρήσεις.

Τα μεγέθη και η αύξηση της απάτης κατέδειξαν τη μερική ανεπάρκεια των εθνικών συστημάτων ελέγχου, την έλλειψη αποτελεσματικών ρυθμιστικών μηχανισμών και την απουσία κοινής στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης.

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί και συνδυασμοί απάτης του «εξαφανισμένου εμπόρου». Μερικές φορές η απάτη έχει απλή μορφή (απάτη ενδοκοινοτικών αγορών, οι πλασματικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις), άλλες φορές αφορά σε διαδοχικές πωλήσεις, με κυκλική κίνηση των αγαθών , μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (απάτη τύπου καρουζέλ), ενώ άλλες φορές υπάρχουν περισσότερο σύνθετες μορφές απάτης όπως η απάτη στο πλαίσιο της τελωνειακής διαδικασίας (CPC) 42.00.

Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ίσως η πιο συνηθισμένη πρακτική της απάτης «καρουζέλ» είναι εκείνη στην οποία ο «εξαφανισμένος έμπορος» διοχετεύει αγαθά που αγόρασε ενδοκοινοτικά σε άλλη εγχώρια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας εταιρείες ως μεσολαβητές, με σκοπό την εξαγωγή των αγαθών (ενδοκοινοτική παράδοση) στη χώρα αρχικής προέλευσης και στον ίδιο αρχικό προμηθευτή. Έτσι, τα εμπορεύματα κινούνται «κυκλικά» και επαναλαμβανόμενα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο «εξαφανισμένος» έμπορος εισπράττει μεν, αλλά δεν αποδίδει τον ΦΠΑ, τον οποίο οι φορολογικές αρχές πρέπει να καταβάλουν στην άλλη επιχείρηση.

Η απάτη διενεργείται με αγαθά μικρού όγκου και μεγάλης αξίας (smartphones, τάμπλετς, πολύτιμα μέταλλα κ.λπ.). Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, η διακίνηση των αγαθών δεν είναι πραγματική, δηλαδή πραγματοποιείται εικονικά με τη συμμετοχή στο κύκλωμα και μεταφορικών εταιρειών.

Ο βασικός πρωταγωνιστής στην απάτη είναι ο “εξαφανισμένος έμπορος”, ένα κέλυφος ή μια βραχύβια σε «επιχειρηματική ζωή εταιρεία» (μπορεί διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες ή, το πολύ, μερικούς μήνες) η οποία ελέγχεται επισήμως από εικονικούς διαχειριστές.

Άλλοι παράγοντες οι όποιοι διαδραματίζουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο είναι
α) Ο Αποµονωτής ή ρυθμιστής (Buffer).Οι απομονωτές είναι, γενικά, πλήρως συμμορφωμένοι έμποροι οι οποίοι διενεργούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της απάτης. Εμπλέκονται προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο πολύπλοκο το μοντέλο της απάτης και να αποκρύψουν τις παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο της νόμιμης δραστηριότητάς τους. Πολλές φορές αγνοούν ότι είναι μέρος μιας αλυσίδας συναλλαγών που αποσκοπούν στην κλοπή του ΦΠΑ από τη φορολογική αρχή.

Επίσης σημαντικό ρόλο έχουν
β) οι μεταφορείς οι όποιοι μεταφέρουν πραγματικά ή εικονικά τα εμπορεύματα και παρέχουν βάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης
γ) τα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία τα οποία παρέχουν υποστήριξη για τη σύσταση την λειτουργία και την εκκαθάριση εταιρειών.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επίσης επαγγελματίες που έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων – προσπαθούν συνήθως να σταματήσουν (εκμεταλλευόμενοι διάφορους διαδικαστικούς μηχανισμούς) όσο το δυνατόν περισσότερο με πρόθεση να περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το αίτημα της φορολογικής υπηρεσίας μη εκτελεστό πριν δικαστήριο.

Ο εγκέφαλος ο οποίος ενορχηστρώνει το καρουζέλ δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστός, στις αρχές, καθώς δεν εμπλέκεται άμεσα σε καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το παράδειγμα που παρουσιάστηκε είναι μόνο το πλέον βασικό και προορίζεται μόνο να αποδείξει την αρχή της απάτης καρουζέλ. Τέτοιο τύπου καρουσέλ αποκαλύπτεται πιθανώς πολύ γρήγορα – είναι κοινή πρακτική η διενέργεια φορολογικού ελέγχου όταν μια εταιρεία απαιτεί μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.

Στην πράξη, αυτού του είδους η απάτη διαρθρώνεται με τρόπο εξαιρετικά περίπλοκο, ο οποίος περιλαμβάνει παρά πολλές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, αλλά και περισσότερων εταιρειών σε κάθε κράτος μέλος.

Για να καταστήσουν πιο δύσκολη τη δουλειά των φορολογικών και διωκτικών αρχών, οι απατεώνες συχνά αναπτύσσουν πολύ περίπλοκες εταιρικές και χρηματοοικονομικές δομές οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν περισσότερες από 100 εταιρείες σε διάφορες χώρες, ενώ οι περισσότεροι απλώς μεταφέρουν τα εμπορεύματα στον επόμενο συμμετέχοντα χωρίς να παραβιάζουν κανένα νόμο απλά για να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ του εξαφανισμένου έμπορου και της εταιρείας που ζητάει επιστροφή – αυτό καθιστά τον εντοπισμό εκθετικά πιο δύσκολο, διότι οι αρχές πρέπει να διεξάγουν ταυτόχρονες και εκτεταμένες γεωγραφικά έρευνες (που συχνά απαιτούν διεθνή συνεργασία) σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η απάτη του καρουσέλ είναι εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη. Με δεδομένο ότι αποδίδει τεράστια «κέρδη» είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Για την πραγματοποίηση μιας απάτης «καρουσέλ» είναι απαραίτητη αρχική χρηματοδότηση, διεθνής νομική υποστήριξη, λογιστική και φοροτεχνική εξειδίκευση ανά χώρα, χρηματοοικονομική και τραπεζική σχέση, συνεργασία μεταφορικών εταιρειών, αποθηκευτικοί χώροι, διαφθορά κρατικών στελεχών, «πρόθυμοι εκπρόσωποι». Όλα τα παραπάνω για να οργανωθούν, να συντονιστούν και να αρχίσουν να λειτουργούν, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, κεφάλαια, συντονισμό και φυσικά ανάληψη σημαντικού κινδύνου μια και μια τέτοια οργάνωση «αποσπά» ιλιγγιώδη ποσά φόρων από κυβερνήσεις.

Η συνολική εργασία καθώς και η σχετική βιβλιογραφία παρατίθεται στο https://www.linkedin.com. Η απάτη καρουζέλ ή απάτη του εξαφανισμένου εμπόρου (Missing Trader Intra-Community (MTIC) τoυ Γιάννη Στάθη.