Αριστομένης Γιαννόπουλος, FCCA, CIA, CGAP, Στέλεχος Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης του ν. 4706/17.07.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην από 30.09.2020 συνεδρίαση του εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1/891/30.9.2020 απόφασή του, με την οποία καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία, η περιοδικότητα και κάθε ειδικότερο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), καθώς και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στα πρόσωπα που τη διενεργούν.

 

Το ΣΕΕ αποτελεί το σύνολο των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Υπόχρεες είναι οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, όπως ορίζονται  από το άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» του Νόμου 4706/2020.

 

Η αξιολόγηση της επάρκειας του ΣΕΕ θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά τριετία, από νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, το οποίο πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, να μην έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία  και να έχει αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Συνεπώς, από την αξιολόγηση εξαιρούνται οι ορκωτοί λογιστές ελεγκτές που έχουν διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην εταιρεία, κατά τα τελευταία τρία έτη.

 

Ο επικεφαλής της ομάδας έργου της αξιολόγησης του ΣΕΕ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις καθώς και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία. Παράλληλα, ο αξιολογητής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κατά τη διενέργεια του έργου τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν να διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα ως προς τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Επίσης, οφείλει να χρησιμοποιεί κατάλληλα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους και διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζει τη συνέχεια, την κανονικότητα και την ποιότητα της εκτέλεσης των εργασιών.

 

Ο αξιολογητής υποβάλλει στους εντολείς της αξιολόγησης, στην Επιτροπή Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την έκθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει την αναλυτική έκθεση με το σύνολο των ευρημάτων της αξιολόγησης και τις σχετικές αναλύσεις, το χρόνο σύνταξης αυτής, την ημερομηνία αναφοράς της αξιολόγησης και την περίοδο που καλύπτει.

 

Η εταιρεία υποβάλλει αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και πάντως εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αναφοράς της έκθεσης αξιολόγησης, τη σύνοψη της έκθεσης και, εφόσον απαιτηθεί, το σύνολο αυτής. H σύνοψη περιλαμβάνει την έκφραση γνώμης του αξιολογητή, ανάλογα με τα πρότυπα αξιολόγησης που επικαλείται, αναφορικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ.

 

Επίσης περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ευρήματα της αξιολόγησης, τους κινδύνους και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτά καθώς και την απόκριση της Διοίκησης  της εταιρείας σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

 

Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει σχετική αναφορά για τον χρόνο που διενεργήθηκε η αξιολόγηση, τα στοιχεία του προσώπου που τη διενήργησε, καθώς και σχετική αναφορά για τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης.

 

Η πρώτη αξιολόγηση του ΣΕΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως την 31.03.2022 καλύπτοντας την περίοδο 17.07.2021 με 31.12.2021. Επισημαίνεται ότι, οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να λάβουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ τους, ώστε να προετοιμαστούν ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης.