Είναι προφανές ότι τα τελευταία δυο έτη ζούμε σε περίοδο αβεβαιότητας με πολλαπλές κρίσεις, όπου η καθεμία διαδέχεται την προηγούμενη. Αρχικά αντιμετωπίσαμε την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19, στη συνέχεια τις παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις εξαιτίας της αναταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις τελευταίες εβδομάδες την κρίση στην Ουκρανία, η οποία φέρνει νέα υψηλή αύξηση σε τιμές των περισσοτέρων αγαθών. Στα αγγλικά, το περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται “VUCA”.

Volatile – Ασταθές: Οι αλλαγές είναι γρήγορες και απρόβλεπτες.

Uncertain – Αβέβαιο: Το παρόν είναι ασαφές, ενώ το μέλλον αβέβαιο.

Complex – Περίπλοκο: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, που συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλούς τρόπους.

Ambiguous – Ασαφές: Υπάρχει έλλειψη σαφήνειας και δυσκολία ανάγνωσης των επιπτώσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του Οικονομικού τμήματος είναι να πλαισιώσει τον οργανισμό, ώστε να επιβιώσει και να αξιοποιήσει εγκαίρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε κάθε κρίση.

Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τρεις πυλώνες, τους οποίους και θα αναλύσουμε παρακάτω. Βασικό συστατικό του είναι να λειτουργούμε ως Business Partners για την επιχείρηση μέσω της διαδικασίας του Budgeting & Analysis. Με την εξέλιξη των τεχνολογικών εργαλείων, η Οικονομική Διοίκηση οφείλει να μετατραπεί από Κέντρο Κόστους (Cost Centre) σε Κέντρο Κερδοφορίας (Profit Centre).

Το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων αναδεικνύεται ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και στην κρίση τιμών των α’ υλών. Σε πολλές κατηγορίες, η ανατίμηση έχει ξεπεράσει το 100% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2021. Είναι απαραίτητο να δίνουμε σωστά κίνητρα στους συνεργάτες μας προκειμένου να έχουμε συνεχείς ταμειακές ροές σε ένα κλάδο με υψηλές περιόδους πίστωσης. Ως αποτέλεσμα, εξασφαλίζουμε την παραγωγή των προϊόντων μας σε μια αγορά, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη τελικού προϊόντος λόγω της κρίσης στην ενέργεια. Ο οργανισμός μας έχει επιλέξει την εξωστρέφεια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι προτεραιότητά μας να συζητάμε με τους συνεργάτες μας πώς θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματά τους. Το τμήμα του FP&A είναι ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας από πλευράς Finance. Αρχικά, προσφέρουμε καθοδήγηση στη διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης της κερδοφορίας, ώστε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Έπειτα, κάνουμε γρήγορες παρεμβάσεις στην πρόβλεψη ζήτησης σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα. Τα παραπάνω επιτρέπουν στην εταιρεία μας να έχει τα απαραίτητα αποθεματικά, ώστε να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας.

Τέλος, το τμήμα της Οικονομικής Ανάλυσης είναι υπεύθυνο να στρέψει την προσοχή του Executive Committee στα Λειτουργικά Έξοδα, αν παρουσιαστούν υπερβάσεις από το budget ή ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η επικοινωνία προς το μάνατζμεντ να γίνεται οπτικά, με την τέχνη του storytelling και όχι μόνο με όρους οικονομικής ανάλυσης. Τα εμπορικά τμήματα προτιμούν να βλέπουν άμεσα, σε ένα dashboard, τα ευρήματα και τις προτάσεις του FP&A. Οι προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένη παρουσίαση των βασικών σημείων, εμπλουτισμένη από αναλογίες.

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα αυτά και κοιτώντας το μέλλον της Οικονομικής Διοίκησης μέσα από τις προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας, καθίσταται απαραίτητη η εστίαση σε 3 τομείς: 1) Ανθρώπινο Ταλέντο, 2) Διαδικασίες και 3) Τεχνολογία – Συστήματα.

Ο σύγχρονος CFO καλείται να προσεγγίσει αυτές τις 3 «διαστάσεις» της ομάδας του συνδυαστικά, ώστε να επιτευχθεί ισότιμη ανάπτυξη. Λειτουργώντας ως coaches, ενδυναμώνουμε τις ομάδες μας. Χτίζουμε δεξιότητες με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων για απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών. Η προσοχή μας μετατοπίζεται από επαναλαμβανόμενα καθήκοντα χωρίς ενδιαφέρον σε δραστηριότητες, που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό.