Η αποτελεσματική Διαχείριση των Επιχειρηματικών Επιδόσεων (BPM) αποτελεί κεντρικό στοιχείο της επιτυχίας όλων των οργανισμών. Η οριοθέτηση των σωστών στόχων, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν και οι παρεμβάσεις των διοικητικών στελεχών για τυχόν διορθώσεις είναι απαραίτητα συστατικά της υγιούς λειτουργίας της επιχείρησης και της οικονομικής αποδοτικότητάς της.

Κανένας οργανισμός δεν είναι απρόσβλητος από την πίεση για επιτάχυνση των λειτουργιών και τη λήψη ταχύτερων αποφάσεων ώστε να συμβαδίζει με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως αναφέρει η έρευνα Gartner. Επίσης, κανένας οργανισμός δεν είναι απρόσβλητος από ζητήματα επιχειρηματικής απόδοσης – απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να σχετίζονται με τα έσοδα (π.χ. χαμηλός όγκος παραγωγής, πίεση τιμών από νέο ανταγωνιστή, χαμηλή παραγωγικότητα των πωλητών) ή με το κόστος (π.χ. αλλαγή στο κόστος παραγωγής, αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής ενός βασικού έργου), τα οποία απαιτούν διορθωτικές ενέργειες.

Τα ζητήματα απόδοσης δεν είναι ασήμαντα, επομένως η ταχύτητα αντίδρασης είναι κρίσιμη. Ωστόσο οι περισσότεροι οργανισμοί υστερούν σε αυτό το πεδίο.

  • Μόνο το 13% των οργανισμών μπορεί να εντοπίσει ένα ζήτημα απόδοσης πριν αυτό πλήξει τα οικονομικά στοιχεία.
  • Επιπλέον, το 81% αργεί πολύ να αποκαταστήσει τα ζητήματα επιδόσεων μόλις εντοπιστούν.
  • Συνολικά, ο μέσος οργανισμός ξοδεύει 34% περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε για την αποκατάσταση ενός προβλήματος απόδοσης.

Πώς μπορεί όμως η χρηματοδότηση να κάνει την επιχείρηση να ανταποκριθεί ταχύτερα σε ζητήματα απόδοσης εντός του έτους;

Πολλές οικονομικές ομάδες πιστεύουν, όπως υποστηρίζει η έρευνα, πως η λύση είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων πριν χτυπήσουν τα οικονομικά. Αν ένας οργανισμός μπορεί να προβλέψει καλύτερα τα ζητήματα και να εντοπίσει νωρίτερα τα προβλήματα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκατάστασή τους. Αυτές οι οικονομικές ομάδες, ως αποτέλεσμα, επιδιώκουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν τα ζητήματα νωρίτερα μέσω της χρήσης προπορευόμενων δεικτών.

Ωστόσο, τα στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ότι λίγοι επιχειρηματικοί ηγέτες (13%) μπορούν αποτελεσματικά να προβλέψουν τα προβλήματα απόδοσης και, από αυτούς που το κάνουν, το 70% εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποκαταστήσει ζητήματα γρήγορα.

Με ποιο τρόπο βοηθά το BPM στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού; Το FinancePro έθεσε αυτό το ερώτημα σε οικονομικά στελέχη της αγοράς και πήρε ουσιαστικές απαντήσεις.

Σάσσα Ηλιαδάκη
CFO Brink’s Hellas S.A
«Η Διαχείριση της Εταιρικής Απόδοσης (Business Performance Management) είναι μια συστηματική διαδικασία και αποτελεί κινητήριο μοχλό για την οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης»

Κινητήριος μοχλός για την οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης
«Η Διαχείριση της Εταιρικής Απόδοσης (Business Performance Management) είναι μια συστηματική διαδικασία και αποτελεί κινητήριο μοχλό για την οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης», λέει στο FinancePro η Σάσσα Ηλιαδάκη, CFO Brink’s Hellas S.A.

«Σχετίζεται με την αξιολόγηση και εκτίμηση του τι μπορεί να συμβεί, στο εσωτερικό ή και εξωτερικό περιβάλλον, που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και κατ’ επέκταση την απόδοση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον επιχειρησιακού κινδύνου, όπου οι εξελίξεις και τα γεγονότα δεν μπορούν πάντα να ελεγχθούν ή να προβλεφθούν.

Με το Business Performance Management (BPM), η αξιολόγηση αλλά και η διαχείριση των γεγονότων και των επιχειρηματικών κινδύνων μπορεί να γίνει προληπτικά (proactive εκτίμηση και πρόληψη), με αποτέλεσμα να προγραμματιστούν εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες και η στρατηγική αντιμετώπισης», τονίζει. «Με την BPM διαδικασία, αποφεύγουμε τις αρνητικές εκπλήξεις που σχεδόν πάντα μεταφράζονται σε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα.

Αν η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την επίγνωσή της για τον κίνδυνο, ακόμα κι αν δεν μπορεί να τον υπολογίσει με ακρίβεια, τότε θα είναι σε θέση να πάρει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εφαρμόσει τη βέλτιστη στρατηγική για την έγκαιρη αντιμετώπιση και διαχείριση του κινδύνου», προσθέτει.

Νικόλαος Καραφυλλίδης
CFO Greece & Cyprus AstraZeneca
«Το BPM κρατά τον οργανισμό on track και εξασφαλίζει όχι μόνο την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα αλλά και τη σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του οργανισμού»

Ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό
«Σε ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας όπου είναι αναγκαία η άμεση και έγκυρη πληροφόρηση, ένα στιβαρό και αποτελεσματικό BPM είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό», τονίζει ο Νικόλαος Καραφυλλίδης, CFO Greece & Cyprus AstraZeneca. «Ιδιαιτέρως δε, σε πολύπλοκους οργανισμούς όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων περνά από πολλά επίπεδα και πολλούς stakeholders είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία «πυξίδα» για να καθοδηγεί προς τις αποφάσεις που είναι ευθυγραμμισμένες με τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας», προσθέτει. «Το ρόλο αυτής της πυξίδας καλείται να διαδραματίσει το BPM. Με τη συνεχή και αποτελεσματική παρακολούθηση της απόδοσης σε σχέση με τους στόχους αλλά και τη διαρκή αξιολόγηση της επίπτωσης των επιχειρηματικών αποφάσεων, το BPM κρατά τον οργανισμό on track και εξασφαλίζει όχι μόνο την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα αλλά και τη σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του οργανισμού σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, όπου η ανάγκη για καλά πληροφορημένες αποφάσεις και ορθή αξιοποίηση των πόρων είναι επιτακτική», σημειώνει.

Τέσσυ Λάτσου
Finance Director Gr. Sarantis SA
«Το BPM αποτελεί κινητήριο μοχλό της επιχείρησης καθώς πραγματοποιείται η μεθοδική παρακολούθηση των στόχων της οικονομικής αποδοτικότητας»

Δομημένος τρόπος υλοποίησης βελτιώσεων
«Το BPM αποτελεί κινητήριο μοχλό της επιχείρησης καθώς πραγματοποιείται η μεθοδική παρακολούθηση των στόχων της οικονομικής αποδοτικότητας», μας λέει η Τέσσυ Λάτσου Finance Director Gr. Sarantis SA. «Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί έναν δομημένο τρόπο υλοποίησης βελτιώσεων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα ανασχεδιασμού και διορθώσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο δουλειάς και τα οφέλη είναι διττά τόσο για την ανάπτυξη της επιχείρησης όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό. Καθώς ο τελικός στόχος είναι η υλοποίηση την στρατηγικής της εταιρείας, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη η οποία συνδυαζόμενη με τους ξεκάθαρους στόχους μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα της βελτίωσης της απόδοσης της επιχείρησης», τονίζει.

«Ο κάθε εργαζόμενος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομάδας που καλείται να υπηρετήσει τη στρατηγική του οργανισμού ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει επιμέρους δεξιότητες. Σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας αποτελεί η τακτική ανατροφοδότηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Γενικότερα η υιοθέτηση του BPM αποτελεί πολλαπλασιαστικό παράγοντα της επίτευξης της στρατηγικής της επιχείρησης», προσθέτει.

Κωνσταντίνος Μοτσάκος
Principal, Head of CFO Services, Tax & Legal, Deloitte
«Η στρατηγική ενός οργανισμού θα πρέπει συνεχώς να αξιολογείται, να συνδέεται με συγκεκριμένες δράσεις, στόχους και αποτελέσματα και να επανακαθορίζεται μέσα από ένα οργανωμένο BPM»

Η στρατηγική ενός οργανισμού θα πρέπει συνεχώς να αξιολογείται
«Η φράση “business as usual” πιθανώς να μην εκφράζει την καθημερινότητα ενός CFO στην εποχή μας, καθώς οι προκλήσεις στη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης είναι συχνές και επηρεάζουν συνολικά την απόδοση μίας επιχείρησης», μας λέει ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Principal, Head of CFO Services, Tax & Legal, Deloitte. «Συνεπώς, η στρατηγική ενός οργανισμού θα πρέπει συνεχώς να αξιολογείται, να συνδέεται με συγκεκριμένες δράσεις, στόχους και αποτελέσματα και να επανακαθορίζεται μέσα από ένα οργανωμένο business performance management (BPM)», σημειώνει. «Τα βασικά συστατικά ενός επιτυχημένου BPM ώστε να λειτουργήσει ως επιχειρηματικό εργαλείο είναι: α) ο σαφής καθορισμός του οράματος και των μετρήσιμων στόχων του (KPIs), β) η ομογενοποίηση και η εδραίωση μίας ενοποιημένης διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, γ) η ακρίβεια και η ταχύτητα παραγωγής αποτελεσμάτων (business insights) και δ) η δημιουργία ξεκάθαρων συμπερασμάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η εφαρμογή όμως των παραπάνω καθορίζεται κυρίως από την ορθή επιλογή τεχνολογικών λύσεων (ERP, RPA, ETL, Data analytics, EPM κλπ.) και από την ενίσχυση του ρόλου ενός CFO κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικού πλάνου», προσθέτει.

Βασίλης Παπαπαναγιώτου
Group CFO, Flexcar
«Το BPM είναι ένα σετ αναλυτικών διαδικασιών διαχείρισης απόδοσης που επιτρέπουν στο management ενός οργανισμού να πετύχει έναν ή περισσότερους προεπιλεγμένους στόχους»

Το BPM βοηθά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού
«Το BPM είναι ένα σετ αναλυτικών διαδικασιών διαχείρισης απόδοσης που επιτρέπουν στο management ενός οργανισμού να πετύχει έναν ή περισσότερους προεπιλεγμένους στόχους», τονίζει ο Βασίλης Παπαπαναγιώτου Group CFO, Flexcar. «Το BPM περιέχει τρεις βασικές δραστηριότητες:

1. επιλογή στόχων, 2. μέτρηση και παρακολούθηση των δεδομένων σχετικών με την πρόοδο της επιχείρησης, 3. παρέμβαση των managers με βάση τα παραπάνω δεδομένα για να βελτιώσουν τη μελλοντική απόδοση.

Ορίζοντας τους κατάλληλους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η πρωτοβουλία τελικά θα βελτιώσει τα αποτελέσματα και την απόδοση (στρατηγικός χάρτης), συνδέεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού με τους στόχους αυτούς. Στη συνέχεια, ορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να παρακολουθεί το management σε τακτική βάση ώστε να μπορεί να γνωρίζει εάν και κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι που έθεσε. Τέλος, με βάση αυτά τα metrics μπορεί να παρεμβαίνει και να επαναπροσδιορίζει τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και να προτείνει νέα μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας», σημειώνει.

Nίκος Πλάτανος
Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα
«Το BPM οδηγεί σε σταθμισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς όσο περισσότερες και αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες, τόσο πιο εύστοχες και κατάλληλες θα είναι οι σχετικές αποφάσεις»

Το BPM οδηγεί σε σταθμισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις
«Το Business Performance Management (BPM) αναφέρεται στους μηχανισμούς που θέτουν σε εφαρμογή οι εταιρείες για τη μέτρηση των επιδόσεων και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων τους», αναφέρει ο Nίκος Πλάτανος, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα. «Στόχος του BPM είναι η χρήση πραγματικών και προϋπολογιστικών δεδομένων για τη βελτίωση της μελλοντικής απόδοσης και της λήψης αποφάσεων.

Το BPM οδηγεί σε σταθμισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς όσο περισσότερες και αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες τόσο πιο εύστοχες και κατάλληλες θα είναι οι σχετικές αποφάσεις. Καθιστά επίσης το προσωπικό πιο αποδοτικό με τον εξορθολογισμό των οικονομικών διαδικασιών και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των δεδομένων απόδοσης να ολοκληρώνουν τις σχετικές εργασίες τους ταχύτερα και αποτελεσματικότερα», τονίζει. «Μέσω του BPM προωθείται ο συντονισμός των διαφορετικών τμημάτων, με αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί και τα σχέδια να ιεραρχούνται αναλόγως και να αναλαμβάνονται οι πλέον σχετικές και αποδοτικές δράσεις. Τέλος, το BPM βοηθά τη διοίκηση να εντοπίζει τους κινδύνους και να ανταποκρίνεται πιο έγκαιρα και κατάλληλα στην αντιμετώπιση αυτών», προσθέτει.

Ανδρέας Τίγκας
Διευθύνων Σύμβουλος & Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος Etraveli Group
«Η βέλτιστη χρήση των πληροφοριών από την οικονομική διεύθυνση μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μιας επιχείρησης»

Συνδράμει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
«Σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, αδιαμφισβήτητα, η βέλτιστη χρήση των πληροφοριών από την οικονομική διεύθυνση μέσω των εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεσή της (FBPM) μπορεί να συνδράμει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα μιας επιχείρησης», τονίζει ο Ανδρέας Τίγκας Διευθύνων Σύμβουλος & Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος Etraveli Group. «Ενδεικτικά, η σωστή διαχείριση αλλά και κατανομή των πόρων, η διαχείριση-ανάλυση του κόστους, οι ευέλικτες ενέργειες για τον διαμοιρασμό της πληροφορίας στα διάφορα τμήματα/θυγατρικές ζητώντας feedback και επιπλέον ενέργειες, η διορατικότητα στην αγορά/αγορές αλλά και η συνεχής αναζήτηση για αυτοματοποίηση διαδικασιών είναι παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν έναν οργανισμό ολιστικά», αναφέρει.

«Τα εργαλεία τείνουν να ποικίλουν ανά επιχείρηση. Mπορεί να είναι από ένα απλό excel ή ισοζύγιο μέχρι και κάποιο data studio που για τη συλλογή στοιχείων ώστε να γίνεται επεξεργασία εσωτερικά από το εκάστοτε τμήμα ανάλυσης.

Τα σύγχρονα οφέλη των παραπάνω για έναν CFO είναι η ακρίβεια αλλά και η ευελιξία που πρέπει να διαθέτει σε απρόσμενα γεγονότα γρήγορης ανάλυσης των δεδομένων και της εναλλαγής business model ,αν χρειαστεί. Επίσης, ενεργώντας ως στρατηγικός συνεργάτης, έχοντας επικοινωνία με άλλα τμήματα και εφαρμόζοντας το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας οδηγεί σε καλύτερες προτάσεις προς τη διοίκηση και συνάμα σε δυνητικά καλύτερο decision-making, το οποίο είναι επιτακτικό για ένα σύγχρονο εταιρικό προφίλ», σημειώνει.

Αναστάσιος Φωτάκης
CFO at Affidea
«Το Business Performance Management δεν είναι απλά ένα εργαλείο διοίκησης, αλλά κουλτούρα που θα πρέπει να διέπει κάθε οργανισμό σε όλες τις εκφάνσεις»

Κομβικής σημασίας για την υγιή λειτουργία ενός οργανισμού
O Αναστάσιος Φωτάκης, CFO Affidea Ελλάδος αναφερόμενος στο BPM λέει «αρχικά θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το Business Performance Management δεν είναι απλά ένα εργαλείο διοίκησης, αλλά κουλτούρα που θα πρέπει να διέπει κάθε οργανισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και μετέπειτα αξιοποίηση των επιδόσεων από κάθε τμήμα της εταιρείας, με βάση συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης (KPIs) έναντι μηνιαίων στόχων, είναι κομβικής σημασίας για την υγιή λειτουργία και οικονομική αποδοτικότητα ενός οργανισμού.

Εναρμονισμένος με το επιχειρείν και την αγορά, ο κάθε οργανισμός χρειάζεται να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο business plan για βιώσιμη ανάπτυξη, ευθυγραμμίζοντας την εσωτερική οργάνωση με τις προτεραιότητες των κριτηρίων βιωσιμότητας και το επιχειρηματικό ρίσκο που συνεπάγεται η μη συμμόρφωσή τους σε αυτά.

Επιπλέον, απαιτείται να εξασφαλίσει την κατάλληλη υποδομή και το ενδεδειγμένο πλαίσιο με συστήματα αναφοράς και λογοδοσίας που επιτρέπουν την αντικειμενική μέτρηση των στόχων, ώστε αυτοί να επαναξιολογούνται και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα με βελτιωτικές ενέργειες. Συμπερασματικά, ο πληρέστερος σχεδιασμός και η σωστή υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων βιωσιμότητας συνδέονται άρρηκτα με τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, σε ανάπτυξη μέσω υλοποίησης επιτυχημένων επενδυτικών πλάνων και ισχυροποίηση της θέσης του οργανισμού στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό», προσθέτει.

Ποια είναι τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του CFO, τα οποία ενδυναμώνονται και ενισχύονται μέσω του BPM;

Ενδυναμώνεται η ικανότητα διαχείρισης κινδύνων
«Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του CFO που ενδυναμώνεται μέσω του BMP είναι η ικανότητα διαχείρισης κινδύνων (Risk Management and Control)», σημειώνει η Σάσσα Ηλιαδάκη. «Οι CFOs καλούνται να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το πώς να αντιμετωπίσουν ή να διαχειριστούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Ένας CFO, λοιπόν, πρέπει να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζει πολύ γρήγορα τις πρακτικές για τη βέλτιστη διαχείριση της κατάστασης», αναφέρει.

«Επιπροσθέτως, ο ρόλος του CFO είναι πρωταρχικός στην υλοποίηση και χρηματοδότηση της στρατηγικής. Η υποστήριξη της Ανάπτυξης και Εκτέλεσης της Στρατηγικής και του Προγραμματισμού (Strategy and Planning) είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ενδυναμώνεται μέσω του BMP. Ο σημερινός οικονομικός διευθυντής πρέπει να ενεργοποιεί αποτελεσματικά τις ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να προλαμβάνει και να προτείνει λύσεις, διασφαλίζοντας το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα για την εταιρεία και τους μετόχους», προσθέτει.

Ο σύγχρονος CFO ως Business Partner κατέχει κεντρικό ρόλο στο BPM
«Ο ρόλος του CFO στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ήταν ανέκαθεν κομβικός. Ο σύγχρονος CFO ως Business Partner κατέχει κεντρικό ρόλο στο BPM και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για μια αμοιβαία επωφελή συμμέτοχη για εκείνον και τον οργανισμό», τονίζει ο Νικόλαος Καραφυλλίδης. «Ως παράγοντας θετικής αλλαγής μπορεί μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών της εταιρείας να προσφέρει αμεσότερη και εγκυρότερη πληροφόρηση στη διοικητική ομάδα και να οδηγήσει σε ταχύτερη και άρτια τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, ως συν-διαμορφωτής της στρατηγικής, μπορεί να μεταφράσει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας σε οικονομικούς όρους ενδυναμώνοντας έτσι τόσο τη δική του κατανόηση των στρατηγικών – επιχειρησιακών στόχων όσο και την κατανόηση από τον οργανισμό των οικονομικών επιδράσεων αυτών. Τέλος, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της επίδοσης και των αποφάσεων μπορεί να δημιουργήσει αξία για τον οργανισμό αναγνωρίζοντας ευκαιρίες βελτιστοποίησης, καθώς και περιοχές που χρήζουν προσοχής ενισχύοντας έτσι και τις δικές του ηγετικές ικανότητες», προσθέτει.

Το BMP αποτελεί κινητήριο δύναμη της Οικονομικής Διεύθυνσης
«Ο CFO συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης, παρακολουθεί τους δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας και εντοπίζει τα σημεία βελτίωσης δίνοντας τις ανάλογες κατευθύνσεις», αναφέρει η Τέσσυ Λάτσου.

«Το ΒPM δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της υλοποίησης των στόχων ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα βελτιώσεων που μπορούν να μεταφερθούν άμεσα σε όλο τον οργανισμό ώστε να εξυπηρετηθεί η στρατηγική της επιχείρησης. Πρακτικά δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας ώστε να υλοποιούνται και να παρακολουθούνται οι αναπροσαρμοσμένοι στόχοι της επιχείρησης. Ο CFO καλείται να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των δεικτών απόδοσης και του σημείου επίτευξής τους οπότε το BPM αποτελεί σημαντικό οδηγό, καθώς υπάρχει δομημένη παρακολούθηση. Επιπλέον αποτελεί κινητήριο δύναμη της ομάδας της οικονομικής διεύθυνσης καθώς οι στόχοι της επιχείρησης επικοινωνούνται με σαφήνεια και υπάρχει ο κοινός σκοπός της επίτευξής τους», προσθέτει.

Σημαντικός ο ρόλος του CFO στη σχεδίαση και την εφαρμογή του BPM
«Ένας σύγχρονος CFO πρέπει να παίξει σημαντικούς και διαφορετικούς ρόλους βοηθώντας τον οργανισμό του να σχεδιάσει αλλά και να εφαρμόσει ένα business performance management», τονίζει ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος.

«Συνεπώς, θα πρέπει α) να γνωρίζει ή να αναζητά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, β) να συμβάλει στο project management έργων εντός και εκτός της οικονομικής διεύθυνσης, γ) να έχει ηγετικές ικανότητες ώστε να μεταδώσει το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης στο προσωπικό της οικονομικής διεύθυνσης, δ) να έχει στρατηγική ματιά και κριτική ικανότητα κατά την προτεραιοποίηση και την αξιολόγηση των καταστάσεων σε σημαντικές και λιγότερο σημαντικές, καθώς και ε) να είναι επικοινωνιακά δυνατός ώστε να μπορεί να οδηγήσει εντός και εκτός του οργανισμού στην υιοθέτηση νέων διαδικασιών, αλλαγή της κουλτούρας και των συστημάτων (change management)», σημειώνει.

Βελτίωση της οργανωτικής ευθυγράμμισης μέσω του BPM
«Μέσω του BPM ο CFO χρειάζεται να βελτιώσει την οργανωτική ευθυγράμμιση ενσωματώνοντας planning και reporting για να δημιουργήσει το “one version of truth” που ενοποιεί όλους τους decision makers», μας λέει ο Βασίλης Παπαπαναγιώτου. «Στην πράξη αυτό περιλαμβάνει υλοποίηση real-time επικοινωνίας οικονομικών και μη οικονομικών δεικτών που θα λειτουργούν ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης επισημαίνοντας σημαντικές αποκλίσεις έτσι ώστε το senior management να λάβει άμεση δράση. Επιπροσθέτως, απαιτείται από τον CFO να διευκολύνει την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων ώστε να αυξήσει την αξία του οργανισμού», αναφέρει. «Οι CFOs βρίσκονται συνήθως υπό πίεση να βοηθήσουν να σχηματιστούν αποφάσεις για το πώς να κατανεμηθούν διαθέσιμα resources που έχουν συνέπειες σε όλο τον οργανισμό. Γι’ αυτό, αντλώντας βέλτιστα δεδομένα και ιδέες από όλες τις περιοχές του οργανισμού, αποκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των πιθανών ευκαιριών και επιχειρηματικών κινδύνων. Τέλος, ο σύγχρονος CFO καλείται να διαχειριστεί την επίδραση της αλλαγής και μεταβλητότητας για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του business», προσθέτει.

Συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τους CFOs
«Ο ρόλος του CFO στις μέρες μας θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εκτέλεση της στρατηγικής, προτεραιοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις και εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους», τονίζει στο FinancePro o Νίκος Παλάτανος. «Το BPM ενισχύει τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων, την ανάλυση τάσεων και την ενσωμάτωση μη οικονομικών πληροφοριών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ο σημερινός CFO θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει ισχυρή κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου και του κλάδου της εταιρείας και να μπορεί να προτείνει μια ανεξάρτητη προοπτική «αμφισβητώντας» εποικοδομητικά την εμπορική ομάδα και την ομάδα λειτουργίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις βασίζονται σε στέρεα οικονομικά κριτήρια που παράγονται μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος BPM. Το τελευταίο, ως εργαλείο εντοπισμού κινδύνων, βοηθά τους σύγχρονους CFOs να διαχειρίζονται, καθώς και να συντηρούν ένα ισχυρό περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου.

Συμπερασματικά, οι CFOs πρέπει να δημιουργούν προστιθέμενη αξία και το BPΜ είναι η διαδικασία που μπορεί να ενισχύσει καταλυτικά την προσπάθειά τους», σημειώνει.

Πολυσύνθετος ο ρόλος του CFO στο σύγχρονο επιχειρείν
«Αναμφισβήτητα, σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου οικονομικού διευθυντή είναι το Business Partnering και η ικανότητά του να προβλέπει», μας λέει ο Αναστάσιος Φωτάκης. «Στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος του CFO δεν περιορίζεται απλά στο να καταγράφει και να αναλύει τα στοιχεία, αλλά οφείλει να έχει την ικανότητα να προβλέπει τις ανάγκες της εταιρείας, αλλά και την εξέλιξη της αγοράς, με σκοπό να προσαρμόσει τις αναλύσεις και τις ενέργειές του, προκειμένου όχι μόνο να οδηγήσει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που θα δώσουν αξία στην εταιρεία. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τα digital skills, συνθέτουν τον CFO του μέλλοντος, ο οποίος κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, μπορεί να βελτιώσει την εγκυρότητα των προβλέψεών του» αναφέρει.

«Το σύγχρονο Finance στέλεχος θα πρέπει να αξιολογεί και να ελαχιστοποιεί τους πιθανούς κινδύνους ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και να θέτει τα όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινηθεί η εταιρεία.

Οφείλει να κάνει σωστούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς, με σκοπό οι αποφάσεις να λαμβάνονται με το μικρότερο δυνατό ρίσκο, να αναζητά τη βέλτιστη σχέση εσόδων και εξόδων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι θετικά για τη λειτουργία της εταιρείας, να καλλιεργεί μια κουλτούρα εστίασης στο αποτέλεσμα και να παρέχει συμβουλές και διορθωτικά μέτρα που θα οδηγήσουν τον οργανισμό στην επιτυχία», προσθέτει.