Την τελευταία δεκαετία, ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή έχει μετεξελιχθεί από «άνθρωπος των αριθμών» σε βασικό στέλεχος χάραξης στρατηγικής. Ο CFO μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει στις εργασίες για τον καθορισμό και την ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής ενός οργανισμού. Έχοντας την βασική ευθύνη για τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, οι CFO πρέπει να παρέχουν πληροφορίες και αναλύσεις, για να υποστηρίζουν βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις, να δημιουργούν αποδοτικές και αποτελεσματικές χρηματοοικονομικές λειτουργίες και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κερδοφόρα ανάπτυξη. Με αυτήν την ευρύτερη αποστολή, οι CFO πρέπει να βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να κατανοήσουν το παρελθόν και να «προβλέψουν» το μέλλον. Ο παραδοσιακός τρόπος λήψης αποφάσεων δίνει πλέον τη θέση του σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία βασίζεται στα δεδομένα, επιστημονικά και αντικειμενικά.

Οι εταιρείες σήμερα, έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο δεδομένων. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία προέρχονται από την λειτουργία της επιχείρησης και υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς από την αγορά. Οι CFO έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τις λειτουργίες, την αλυσίδα εφοδιασμού, τις προμήθειες, το ταμείο, τα δημογραφικά στοιχεία και τη συμπεριφορά των πελατών, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.

Τα δεδομένα τα οποία διατίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τους πελάτες. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις γύρω από αυτά τα δεδομένα: ποιότητα (ακρίβεια και αξιοπιστία δεδομένων), πρόσβαση (τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα που μπορεί να μην είναι ενσωματωμένα), επικαιρότητα (είναι τα δεδομένα ξεπερασμένα ή είναι σε πραγματικό χρόνο), χρησιμότητα (είναι τα δεδομένα δομημένα ή μη). Ακόμη και αν επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, ένας οργανισμός πρέπει να έχει εξειδικευμένο προσωπικό , το οποίο είναι σε θέση να μπορεί να «εξορύξει» τα δεδομένα, να δημιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις και να οδηγήσει σε αποτελεσματικές δράσεις.

Ένα από τα πλέον σημαντικά καθήκοντα του CFO είναι η ανάλυση δεδομένων. Αυτό που έχει μεταβληθεί ουσιαστικά , είναι το επίπεδο πολυπλοκότητας των αναλυτικών στοιχείων που επεξεργάζονται οι CFO. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί επεξεργασίας όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων. Ξεκινά από την πιο βασική μορφή MIS και πινάκων εργαλείων στην αφομοίωση δεδομένων και την ανάλυση σεναρίων με προηγμένες αναλύσεις με χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων και στατιστικών εργαλείων έως την εξελιγμένη «εξόρυξη» (data mining ) δεδομένων η οποία χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη τάσεων και προτύπων και κατά συνέπεια την πρόβλεψη του μέλλοντος.

Οι CFO μπορούν να προβλέψουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τα επίπεδα ληξιπρόθεσμων οφειλών, δημιουργώντας προγνωστικά μοντέλα δεδομένων, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών και τη συναλλακτική συμπεριφορά του παρελθόντος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των πελατών που είναι πιο πιθανό να χρεοκοπήσουν και ως εκ τούτου να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένους αλγόριθμους, η ανάλυση δεδομένων μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης. Από την πλευρά των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, τα δεδομένα πελατών και τα αναλυτικά στοιχεία συμπεριφοράς μπορούν να βοηθήσουν τους Οικονομικούς Διευθυντές να κατανοήσουν τι αγοράζουν οι πελάτες, γιατί αγοράζουν, πότε αγοράζουν και, κυρίως, γιατί μετακινούνται στον ανταγωνισμό.

Ένας οικονομικός διευθυντής με στρατηγική αντίληψη πρέπει να γνωρίζει τι προσθέτει αξία στον πελάτη και να λαμβάνει αποφάσεις με βάση την επιστημονική ανάλυση δεδομένων και όχι τη διαίσθηση. Ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής πρέπει να μπορεί δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο που παράγει ακριβή δεδομένα για ολόκληρη την επιχείρηση και όχι μόνο για της ανάγκες της χρηματοδότησης. Ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής πρέπει να επενδύσει σε συστήματα και προσωπικό που μπορούν να βοηθήσουν στην αξιοποίησης της ανάλυσης δεδομένων.