Εξορθολογίζεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδοφόρων νομικών προσώπων καθώς διαμορφώνεται στο 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής, από το 24% που ίσχυε πριν. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη μείωση έγινε το 2019 όπου είχε μειωθεί από το 28% στο 24%. Ένας σημαντικός παράγοντας (όχι ο πρώτος) που λαμβάνεται υπόψη για την υλοποίηση μιας επένδυσης είναι το επίπεδο της φορολογίας και η σταθερότητα αυτής σε βάθος χρόνου. Μέσω αυτής της μείωσης η χώρα εισέρχεται σε ένα group χωρών με fair φορολογικό συντελεστή και αυτό αναμένεται να δείξει σύντομα θετικά αποτελέσματα. Η υψηλή φορολογία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τροχοπέδη στην προσέλκυση επενδύσεων.

Ο φόρος επιβάλλεται στα κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, όπως επιτάσσουν οι λογιστικοί κανόνες, μετά τις προσαρμογές των φορολογικών αναμορφώσεων και τυχόν μεταφερόμενων ζημίων προηγουμένων χρήσεων.

Επιπλέον καταβάλλεται προκαταβολή φόρου έναντι των κερδών της επόμενης χρήσης, όπου για τη χρήση 2021 υπολογίζεται στο 80% της κλειόμενης χρήσης, μετά τη μείωση από το 100% που ίσχυε πριν. Η μείωση αυτή δεν ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο συντελεστής φόρου στα διανεμόμενα κέρδη παραμένει στο 5% μετά τη μείωση από το 10% που ίσχυε μέχρι το 2019. Μεγάλη συζήτηση μπορεί να γίνει για το κατά πόσο ο χαμηλός αυτός συντελεστής αποτελεί κίνητρο για τους μετόχους να επανεπενδύσουν μέρος των κερδών τους ή να προβούν τελικά σε διανομή μερίσματος.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών κατά 3 μονάδες που εφαρμόστηκε ως έκτακτο μέτρο το 2021, παραμένει σε ισχύ και το 2022, ενώ τον Ιούνιο 2022 αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 0,5% στις εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης. Το κόστος αυτό παραμένει υψηλό αν αναλογιστούμε το επίπεδο της ανταποδοτικότητας που παρέχεται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Παρέχονται κίνητρα για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με μείωση του οφειλόμενου φόρου κατά 30% για τρία χρόνια. Το μέτρο αφορά και ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να συμπράξουν συστήνοντας ένα νέο νομικό πρόσωπο και να τύχουν της εν λόγω έκπτωσης. Είναι αλήθεια ότι τα μεγάλα σχήματα δημιουργούν οικονομίες κλίμακας που συντελούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να «εξαφανιστούν» οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Όλα τα παραπάνω μέτρα ενισχύουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Αγκάθι παραμένουν οι συσσωρευμένες οφειλές των προηγουμένων ετών, για τις οποίες παρόλο που έχουν θεσπιστεί ρυθμίσεις, συνεχίζουν να αποτελούν βρόχο για τις επιχειρήσεις καθώς καλούνται πέραν των τρεχουσών υποχρεώσεων να καλύψουν και τις παλιές οφειλές.
Έτσι μέρος ή το σύνολο της επιπλέον ρευστότητας που δημιουργείται από τα φορολογικά οφέλη θα οδηγηθεί σε αποπληρωμές ρυθμίσεων και παλαιότερων υποχρεώσεων σε βάρος της «αναμενόμενης» τόνωσης της αγοράς. Ταυτόχρονα το κύμα ακρίβειας στο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων επιδεινώνει κι άλλο την κατάσταση με συνέπεια να εξανεμίζει το όποιο πλεόνασμα τείνει να δημιουργηθεί από τα φορολογικά οφέλη.

Η μείωση της φοροδιαφυγής (δεν τολμώ να αναφερθώ σε εξάλειψη) θα επιφέρει πέραν της αξιοπιστίας, επιπλέον έσοδα στο κράτος και αυτό ίσως αποτελέσει μια χαραμάδα αισιοδοξίας για περαιτέρω μείωση άμεσων ή έμμεσων φόρων επιφέροντας θετικά αποτελέσματα στην τόνωση των επενδύσεων, στην μείωση της ανεργίας και στην αξιοπρεπή διαβίωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών.

Το MyData δείχνει να αποτελεί το γρανάζι προς αυτή την κατεύθυνση, μένει να αποδειχτεί και στην πράξη καθώς μέχρι στιγμής παρουσιάζονται αρκετά τεχνικά προβλήματα, παρόλο το υψηλό κόστος υλοποίησής του που έχουν επιβαρυνθεί οι επιχειρήσεις.