Το 2023 ξεκίνησε με την ανακοίνωση δύο νέων προγραμμάτων. Το πρώτο αφορά το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες να δέχεται αιτήσεις υπαγωγής. Η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών είναι η 10η Απριλίου 2023.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα. Ενδεικτικά, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.ά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το συγκεκριμένο κύκλο υποβολών ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης, για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τα είδη των ενισχύσεων που δύναται να λάβουν οι επιχειρήσεις είναι:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 1. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
 2. Παραμεθόριες περιοχές,
 3. Νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
 4. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής,
 5. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Επιχειρήσεων,
 6. Κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα και
 7. Βιομηχανικές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τη προδημοσίευση της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ». Δεν έχουν γίνει γνωστές σημαντικές λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε 2 δράσεις:

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.

1407/2013/De minimis, είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ). Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 350.000.000€.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε.

1407/2013/De minimis). Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 350.000.000€.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) – Δράση 1 και δύο (2) – Δράση 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
 • Δαπάνες Εξοπλισμού
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Μεταφορικά Μέσα

Το ποσοστό ενίσχυσης θα διαφέρει ανάλογα με την Περιφέρεια. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές με την επίσημη δημοσίευση των δράσεων το επόμενο διάστημα. Ως BSS βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχειρηματία, ώστε να τον συντροφεύουμε στο επενδυτικό του ταξίδι, αποτελώντας σημαντικούς και αξιόπιστους συνεργάτες.