Η υγειονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις που υφίστανται. Ο κύκλος των επιστρεπτέων προκαταβολών έληξε και οι εταιρείες έχουν στη διάθεση τους νέες πηγές χρηματοδότησης τόσο μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όσο και από άλλες πηγές. Οι δράσεις που είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 330.000.000 ευρώ ενώ δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

 • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
 • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
 • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
 • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis μέχρι τις 30/07/2021.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β’ κύκλος)
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Τι χρηματοδοτείται: Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση), ομολογιακών δανείων (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση) και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών).

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 30/9/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια που δεν ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή.

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρων 15% των ομολογιακών δανείων. Οι σχετικές δανειακές/ πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν την 1/1/2021. Δεν καλύπτονται τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 1/1/2021 έως και 31/3/2021 ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο – πριν ή κατά την 31/3/2020 – προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου κατά την 1/4/2020 πιστωτικού ορίου».

Πέραν των αναφερόμενων τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια) δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση δανείου με παρακράτηση κυριότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 200.000.000 ευρώ και οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 9 Ιουνίου 2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Επιδότηση πάγιων δαπανών
Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, είναι προγραμματισμένη να μπει σε τροχιά υλοποίησης εντός του Ιουνίου και αναμένεται να ωφεληθούν από 30.000 έως 50.000 επιχειρήσεις.

Κριτήρια: Προκειμένου να καταστεί επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής:

 • Να ανήκει σε πληττόμενους κλάδους.
 • Να έχει υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούται.
 • Να απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • Να παρουσιάζει ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδα για το 2020.
 • Να εμφανίζει πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα θα δίνεται έμφαση στη ζημιά και όχι στη πτώση του τζίρου
 • Να μην ήταν προβληματική το 2019 εκτός κι αν ανήκει στις πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις.

Πάγιες δαπάνες: Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται είναι αυτές που κατέβαλε η επιχείρηση το 2020 όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης και αφορούν: ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, παροχές σε εργαζόμενους, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, μισθώματα, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα

Ποσοστό ενίσχυσης: Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου και θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 60%. Υπάρχουν επίσης ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης το οποίο:

 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Ειδική μέριμνα θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.
 • Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Τέλος οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European InvestmentFund, EIF).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) και μέσω πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου. Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023. Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
Το πρόγραμμα της «Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 130 εκατ. ευρώ θα επιδοτήσει με 1000 έως 4.000 ευρώ περί τις 100.000 επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές τον Απρίλιο, εκτός του κλάδου της εστίασης.

Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι ότι η αποζημίωση ύψους 1.000 – 4.000 ευρώ θα δοθεί στις επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο να ήταν κλειστές ,ολόκληρο τον Απρίλιο η μέρος του, με κρατική εντολή χωρίς να ληφθούν υπόψη οποιαδήποτε άλλα κριτήρια όπως μείωση τζίρου το προηγούμενο διάστημα κλπ. Η αποζημίωση θα διαμορφώνεται ως εξής:

 • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.
 • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους.
 • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο μισό των προαναφερόμενων ποσών, δηλαδή θα κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ. Η “Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού” θα είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο.

Ωφελημένες θα είναι οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους είχε ανασταλεί η δραστηριότητά τους.

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece”
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αιτήσεων για τις νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece” και απασχολούν έως 249 εργαζόμενους . Η δράση έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και ενισχύει τις επιχειρήσεις με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιδότησης ύψους από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Τι χρηματοδοτείται:

 • Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.
 • Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.
 • Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
 • Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.
 • Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες), των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis έως τις 30/09/2021

Επιδότηση έως 55% για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων – Επιδοτούμενοι κλάδοι από τον Αναπτυξιακό Νόμο
Αναμένεται η έναρξη του νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων. Η δράση αφορά επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων. Ενδεικτικοί κλάδοι και δραστηριότητες που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα επιδοτήσεων έως 55% του Αναπτυξιακού Νόμου: Τουρισμός, Μεταποίηση, Αθλητισμός – Υγεία, Αποθήκευση, Φάρμακα, Βιομηχανία, Πληροφορική, Πρωτογενής Τομέας.

Είδη ενισχύσεων: Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση κόστους για νέες θέσεις εργασίας
Μέγιστο ποσό επιδότησης: έως €10.000.000.
Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων.
 • Μισθολογικό κόστος
 • Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συστήματα ERP – CRM
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση -λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τη σημασία των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν οι επιχειρήσεις την ένταξη τους στις δράσεις που υπάρχουν αλλά και τους αναμενόμενους πόρους του ταμείου ανάκαμψης μιλούν στο FinancePro o Ευστάθιος Λιακόπουλος, Founder-CEO BSS και ο Κωνσταντίνος Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Πανδημία και χρηματοδοτικά εργαλεία
Η υγειονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν ένα πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να κερδίσουν το χαμένο έδαφος αλλά και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους.

«Παρότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, θα έλεγα ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία από ποτέ» μας λέει ο κύριος Ευστάθιος Λιακόπουλος, «Ποικιλία τόσο στην πηγή τους, Τράπεζες, Επενδυτικά ταμεία, ιδιώτες επενδυτές όσο και ως προς την μορφή τους, κεφάλαιο κίνησης, τοκοχρεολυτικά, με ή χωρίς εγγύηση του δημοσίου, με ή χωρίς επιδότηση επιτοκίου» προσθέτει.

«Η ίδια η ποικιλία καθιστά απαραίτητη πρώτα από όλα την γνώση των δυνατοτήτων και έπειτα την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος, αφού η ρευστότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά εργαλεία. Εμείς στην BSS, γνωρίζουμε τα διαθέσιμα εργαλεία σε βάθος, έχουμε πληροφόρηση για όσα πρόκειται να ανακοινωθούν και έχοντας και γνώση των ιδιαιτεροτήτων των πελατών μας, επιλέγουμε άμεσα τα πλέον ωφέλιμα προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το πελατολόγιο μας» τονίζει ο  κ. Λιακόπουλος.

Από την πλευρά του ο κύριος Κωνσταντίνος Βαμβακάς, πιστεύει πως «η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας». Και προσθέτει «όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν ήδη λάβει οικονομικές ελαφρύνσεις (επιδοτήσεις τοκοχρεολυσίων δανείων, κεφάλαιο κίνησης, επιδότηση για αγορά παγίων, επιδότηση υφιστάμενου μισθολογικού κόστους κ.α). Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» πρόσθετα προγράμματα για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις πληγείσες επιχειρήσεις καθώς και επιδοτήσεις για αγορά παγίων. Στα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά η επιδότηση είναι μη-επιστρεπτέα.

Επιπρόσθετα μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027, θα προκύψουν εντός του 2021 πολύ περισσότερα προγράμματα τα οποία θα έχουν κύριο στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή, θα δοθούν κίνητρα κυρίως με τη μορφή επιδοτήσεων για τη κάλυψη μέρους των δαπανών ανάπτυξης της εταιρείας για αγορά νέου εξοπλισμού, δαπανών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων καθώς και για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους για νέες προσλήψεις».

Ταμείο ανάκαμψης και ευκαιρίες χρηματοδότησης
Στην ερώτηση μας αν η ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ταμείου ανάκαμψης θα δώσει πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις ο κ. Λιακόπουλος θεωρεί «πώς είναι μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για το ελληνικό επιχειρείν. Πρόκειται για σημαντικού μεγέθους κεφάλαια ικανά να διαμορφώσουν την μέλλουσα στρατηγική της ελληνικής οικονομίας και να την ωθήσουν σε ένα μέλλον αντάξιο της χώρας. Τα τελευταία 40 χρόνια, έχουμε λάβει από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα €160 δισ., δηλαδή σχεδόν ένα ΑΕΠ».

Η θέση του κ. Βαμβακά είναι πως «το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε αναπτυσσόμενες κυρίως επιχειρήσεις να καλύψουν μέρος των επενδύσεων τους είτε μέσω επιδοτήσεων ή/και μέσω λήψης δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Αφορά τις βιώσιμες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) που έχουν σαφώς αναπτυξιακό προσανατολισμό, θέλουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προσαρμόσουν κατάλληλα το επιχειρηματικό τους μοντέλο στη νέα εποχή διαθέτοντας ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο».

Ποιο είναι το κατάλληλο πρόγραμμα;
Στο ερώτημα μας με ποια κριτήρια πρέπει να αποφασίσει η κάθε εταιρεία το πρόγραμμα που θα επιλέξει να ενταχθεί ο κ. Λιακόπουλος μας λέει πως «θα πρέπει να κάνει τις εξής ενέργειες:

 • Να προσδιορίσει με ακρίβεια τις ανάγκες της. Πόσα είναι τα κεφάλαια που θα χρειαστεί σε ορίζοντα πενταετίας;
 • Ποια θα είναι η απόδοση του επενδυτικού της πλάνου; Απαιτείται σαφής αξιολόγηση των επενδυτικών πλάνων και της απόδοσης αυτών, ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο πρόγραμμα.
 • Ποιος ο σκοπός των κεφαλαίων, αφού αυτό θα προσδιορίσει την μορφή του προγράμματος και την επιθυμητή διάρκεια.

Με βάσει τα ανωτέρω, μπορούμε να αξιολογήσουμε τα διαθέσιμα προγράμματα και να καταλήξουμε στο πλέον αποδοτικό. Θέλουμε να αποτελέσουμε πραγματικό αναπτυξιακό μοχλό για το μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων Στην BSS έχουμε διαμορφώσει ειδικό τμήμα αξιολόγησης επενδυτικών πλάνων και υποστήριξής τους με τα κατάλληλα κεφάλαια» προσθέτει.

Ο κ. Βαμβακάς πιστεύει πώς «οι χρηματοδοτικές ανάγκες επιβίωσης και ανάπτυξης της κάθε επιχείρησης θα κρίνουν ποια χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα πλέον κατάλληλα. Διανύουμε μια περίοδο όπου υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων προγραμμάτων ενίσχυσης και διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν συχνά δυσκολία να επιλέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα από αυτά που ανακοινώνονται καθημερινά.

Κάποια από τα προγράμματα υποστηρίζονται από τους λογιστές και τα φοροτεχνικά γραφεία, κάποια άλλα προγράμματα τρέχουν μέσω των τραπεζών ενώ κάποια προγράμματα που παρέχουν επιδοτήσεις μεγαλύτερου κυρίως μεγέθους υποστηρίζονται από εξιδεικευμένα γραφεία όπως η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Συμπερασματικά, είναι πλέον επιβεβλημένο η κάθε επιχείρηση να συνεργάζεται με ένα πολύ καλό & αξιόπιστο γραφείο Συμβούλων Επιχειρήσεων Ανάπτυξης προκειμένου να υπάρχει άμεση και έγκαιρη καθοδήγηση για την αξιοποίηση των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα «τρέξουν» τα επόμενα χρόνια».

Ευστάθιος Λιακόπουλος, Founder – CEO BSS
Η ελληνική οικονομία αλλάζει σε στόχευση και ποιότητα. Όσο πιο γρήγορα κατανοήσουμε τα νέα δεδομένα και προσαρμόσουμε την δική μας «μικρό οικονομία», τόσο πλησιέστερα θα είμαστε στα οφέλη της νέας εποχής. Παραδοσιακά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εν προκειμένω το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελούν κορυφαίας σημασίας χρηματοδοτικές πηγές για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της οικονομίας μας.

Κωνσταντίνος Βαμβακάς, Διευθύνων Σύμβουλος της VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Η συνεργασία του επιχειρηματία με ένα οργανωμένο και αξιόπιστο γραφείο συμβούλων είναι καίριας σημασίας ώστε να υπάρχει αξιόπιστη ενημέρωση και καθοδήγηση. Ο Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καλό θα είναι να γνωρίζει τα πλάνα ανάπτυξης της επιχείρησης, έτσι ώστε μέσα από τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν κατά καιρούς να επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι τα πλέον κατάλληλα για την επιχείρηση.