Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων (Hellenic Association of Treasurers), το 63% των συμμετεχόντων treasurers και στελεχών τμημάτων treasury, αναγνωρίζουν ότι οι υλοποιήσεις τεχνολογικών λύσεων στον χώρο του treasury – της διαχείρισης, δηλαδή, των ροών χρήματος, κεφαλαίου και των σχετικών κινδύνων – έχουν πλέον ενταχθεί στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησής τους, καθώς είναι ικανές να προσδώσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό.

Η έρευνα, αποτυπώνει ότι οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία σήμερα στην αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών, αλλά και στην ενοποίηση της πληροφορίας, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τους treasurers, στην προσπάθεια να εκπληρώσουν έναν διευρυμένο ρόλο στην επιχείρηση.

Ωστόσο, παρατηρείται ότι, αν και αναγνωρίζονται τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει η χρήση της τεχνολογίας στη λειτουργία του treasury, ένα ποσοστό 29% δεν έχουν εντάξει κάποια σχετική υλοποίηση στο άμεσο στρατηγικό τους πλάνο, ενώ ένα 6% διατηρούν κριτική στάση απέναντι στα πραγματικά οφέλη. Σε ό,τι αφορά τους στόχους για το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, διατυπώνεται ως βασική προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες, η επανεξέταση της γενικότερης στρατηγικής του treasury και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών που το διέπουν (50%).

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τον τομέα της τεχνολογίας, η επαναξιολόγηση και η βελτίωση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται (34%), καθώς και η εγκατάσταση ενός εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος (treasury management system – TMS) που θα καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του treasury (34%), είναι ψηλά στην ατζέντα.