Στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΣΜΑ στις 18 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Management Consulting: Leading the transformation for the new era», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών του και κατέγραψε τις εκτιμήσεις τους για τις μεταβολές της δομής της ζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών την επόμενη πενταετία και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις. Οι τέσσερις σημαντικότεροι τομείς που θα δημιουργήσουν νέες ανάγκες για συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός (27,9%), η προσέλκυση, χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (17,8%), ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης (12,2%) και η πράσινη μετάβαση (11,7%). Αυτοί οι τομείς συγκέντρωσαν ποσοστό σχεδόν 70% επί των συνολικών απαντήσεων που έδωσαν τα μέλη του ΣΕΣΜΑ.

Για τον κλάδο της βιομηχανίας, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναμένεται ότι θα αποτελέσουν προτεραιότητα είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας (26,8%), η στρατηγική (18,9%) και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (17,9%). Για το εμπόριο / υπηρεσίες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που βρέθηκαν υψηλά είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας (21,3%), το μάρκετινγκ/ εταιρική επικοινωνία (15,3%) και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (13,9%).

Στον τουριστικό τομέα, πρώτη προτεραιότητα και συνεπώς πηγή ζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών αναμένεται να αποτελέσει ο σχεδιασμός και η υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (18,9%), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ (16,8%) και τις συμβουλές για ψηφιακό μετασχηματισμό (16,3%). Τέλος, στον δημόσιο τομέα, υψηλότερα βρέθηκαν οι υπηρεσίες βελτίωσης λειτουργικών και οργανωτικών λειτουργιών (23,8%), ο ψηφιακός μετασχηματισμός (23,3%) και ο σχεδιασμός και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (17,5%). Aλλαγές εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και στους τρόπους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Υψηλά ποσοστά συμβούλων προβλέπουν ότι θα υπάρξει αύξηση των συμβάσεων-πλαίσιο (78,1%), ενώ αναμένεται, επίσης, σημαντική αύξηση των υπηρεσιών outsourcing (79,7%). Οι αναθέσεις αυτοτελών έργων, αναμένεται να αυξηθούν, αλλά σε αισθητά μικρότερο ποσοστό (57,8%).

Αναμφιβόλως οι εξελίξεις αυτές στη ζήτηση δημιουργούν και μεγάλες προκλήσεις για τις συμβουλευτικές εταιρείες. Οι δύο μεγαλύτερες, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμβούλων, είναι η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και ταχεία προσαρμογή στις νέες συνθήκες, καθώς και η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων συμβούλων μέσω συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών. Οι σύμβουλοι εκτιμούν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος. Άλλες σημαντικές προκλήσεις αποτελούν η ανάγκη για εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους, καθώς και η ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων-πελατών που απαιτεί τη δημιουργία και διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα προσφέρουν προστιθέμενη και βιώσιμη αξία. Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΣΜΑ είναι διαθέσιμες στο www.sesma.gr.