Του Δρ. Κωνσταντίνου Κυρίτση, Ιδρυτή της StudySmart

Τη τελευταία δεκαετία, η εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων (μεταξύ της κυβέρνησης, χρηματιστηρίου, ακαδημαϊκών, και στελεχών επιχειρήσεων) καθότι διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη συγκριτική θέση των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2021) η εταιρική διακυβέρνηση αποτελείται από μια σειρά κανόνων και συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου. Έτσι μέσα σε μια εταιρεία  υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων (όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, ανώτατα εκτελεστικά στελέχη, μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και τοπική κοινωνία).

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρική διακυβέρνηση έχει σαν στόχο την επιλογή των ικανότερων διαχειριστών της εταιρείας και κυρίως με ποιο τρόπο θα είναι αξιόπιστοι, θα δημιουργούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και θα λογοδοτούν στους μετόχους αυτής. Καθώς οι μέτοχοι και το management μιας εταιρείας μπορούν πιθανώς να έχουν διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει με κάποιον τρόπο να διασφαλίζει ότι όλα αυτά τα συμφέροντα να ευθυγραμμίζονται για την καλύτερη δυνατή εταιρική αποτελεσματικότητα και κερδοφορία.

Ως μέρος της εκπαιδευτικής ύλης που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση υπάρχει ένα σημείο αναφοράς με τον όρο “Key Concepts of Corporate Governance” που αναφέρεται στις πιο σημαντικές έννοιες αυτής. Αυτές οι έννοιες αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία αρκετών επαγγελματιών παγκοσμίως, καθώς και ένα αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων. Όλες αυτές οι έννοιες συμπεριλαμβάνονται και στους εκάστοτε εταιρικούς Κώδικες Δεοντολογίας και Ηθικής.

Ακολουθώντας την διεθνή και αναγνωρισμένη βιβλιογραφία αυτές οι έννοιες είναι:

  • Accountability (Λογοδοσία)
  • Fairness (Δικαιοσύνη)
  • Responsibility (Υπευθυνότητα)
  • Integrity(Ακεραιότητα)
  • Honesty (Ειλικρίνεια)
  • Transparency (Διαφάνεια)
  • Reputation (Φήμη)

Οι παραπάνω έννοιες, αν το σκεφτείτε προσεκτικά, έχουν ένα κοινό παρονομαστή τον οποίο έχουμε όλοι μας διδαχθεί με κάποιον τρόπο στο παρελθόν (ή ακόμα και στο παρόν) και χωρίς την χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και βιβλίων από «Το Πανεπιστήμιο της Μητέρας» (σημείωση: δεν επιθυμώ να προσβάλλω τους μπαμπάδες όλου του κόσμου, αφού το μεγάλωμα των παιδιών είναι πλέον μία κοινή προσπάθεια. Παρά ταύτα, παιδιά στην πλειοψηφία των οικογενειών συνήθως οι μητέρες περνάνε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά).

Αυτό ουσιαστικά που χρειάζεται για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να αποδώσουμε καλύτερα στον εργασιακό μας χώρο είναι η απόκτηση των σχετικών γνώσεων και εμπειρίας των παραπάνω εννοιών. Πηγαίνοντας πίσω στο «Πανεπιστήμιο της Μητέρας», και χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συσχέτισης αυτών των εννοιών με το ‘τι μας διδάσκει η εταιρεία μας’ και ‘τι έχουμε ήδη μάθει από το οικογενειακό μας περιβάλλον’ μπορούμε να ‘φρεσκάρουμε’ αυτές τις πολύτιμες γνώσεις.