Όλο και περισσότερες Επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια υιοθετούν συγκεκριμένες και δομημένες Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πριν από εξήντα και πλέον χρόνια, η ευαισθησία της επιχειρηματικότητας σε κοινωνικά θέματα περιοριζόταν είτε στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για εργασιακά ζητήματα, είτε στη μεγιστοποίηση αξίας στο ευρύτερο περιβάλλον που δραστηριοποιούνταν, απαιτούσε δε τη δημιουργία συνεργατικών και συναλλακτικών σχέσεων με υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες, με προμηθευτές, με ανταγωνιστές, καθώς και με το προσωπικό, ανεξαρτήτως διαβάθμισης, της ίδιας της Επιχείρησης.

Η αξία αυτή, ενσωματωμένη στην κουλτούρα της επιχείρησης, αποτελούσε συγκριτικό πλεονέκτημα και διαφοροποιητικό στοιχείο που ενδυνάμωνε το branding και την καθιέρωνε ως ηγέτιδα δύναμη στην αγορά.
Με το πέρασμα των χρόνων και ανάλογα με την αξιοποίηση των προηγούμενων δυναμικών παραμέτρων, γίνονταν ορατές και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων σχετικά με την υπευθυνότητα που αυτές ανέπτυσσαν απέναντι στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη λοιπόν της επιχειρηματικότητας ταυτοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σήμερα που η περιβαλλοντική ευαισθησία έχει αγγίξει μεγάλο μέρος του κοινωνικού σώματος και κρίσιμη μάζα του επιχειρηματικού κόσμου, σε συνδυασμό και με τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις, λόγω πανδημίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, με απρόβλεπτες μακροχρόνιες συνέπειες στη διακίνηση προϊόντων άμεσης ανάγκης, η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα κατέστη αναγκαιότητα και επιτακτική προτεραιότητα των κεντρικών, Στρατηγικών επιλογών των Επιχειρήσεων.

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας είναι άμεσα συνδεδεμένες και συναρτώμενες με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όρους διατηρησιμότητας, αλλά και με τις καινοτομικές επιδόσεις των Επιχειρήσεων. Τα μεγάλα δεδομένα και η επεξεργασία τους έχουν προκαλέσει κυριολεκτικά αναταραχή και πλέον συνιστούν τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης σε διάφορα θεματικά πεδία, συμβάλλοντας στην υλοποίηση συνεκτικών Στρατηγικών με έμφαση στην Καινοτομία και τη Διαφοροποίηση.

Οι Καταναλωτές, από την άλλη, ευαισθητοποιούνται και ωριμάζουν ως προς την αγοραστική τους συμπεριφορά, αφού επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία επίσης προέρχονται από επιχειρήσεις που υλοποιούν σημαντικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύκλος εργασιών της Κοινωνικής Οικονομίας ξεπερνά το 10% του Εθνικού ΑΕΠ. Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων καθίσταται σπουδαίος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην προώθηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας.

Μεταξύ τώρα των βασικών χαρακτηριστικών των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων αναφέρονται: Πρώτον, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κοινότητας σε σχέση με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους ως απόλυτης προτεραιότητας αντί της μεγιστοποίησης των κερδών, Δεύτερον, η καινοτόμος δράση και η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και παραγωγής που υπηρετούν την Καινοτομία και Τρίτον, η στόχευση στα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, διασφαλίζοντας προϋποθέσεις απασχόλησης, αντιμετώπισης των ανισοτήτων και θεμελιώνοντας την κοινωνική συνοχή ως όρο ευημερίας και ανάπτυξης.