Οι λύσεις factoring κερδίζουν διαρκώς έδαφος, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν αξιοποιώντας τις εμπορικές απαιτήσεις τους τόσο από τις εγχώριες πωλήσεις όσο και από τις εξαγωγές. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του factoring και πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του στην ανάπτυξη των οικονομιών;

Επιθυμείτε ως εταιρεία άμεση ρευστότητα και ευελιξία στη διαχείριση, είσπραξη και διασφάλιση των λογαριασμών σας; Το factoring συνιστά μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που μετασχηματίζει το επιχειρηματικό τοπίο ενώ ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης του προμηθευτή και του οφειλέτη διακρίνεται σε εγχώριο και διεθνές. Aπευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, από το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες που διακρίνονται για επαναληπτική, κυρίως, αγοραστική συμπεριφορά και είναι ένας ιδιαιτέρως διαδεδομένος θεσμός στην Ευρώπη, σε ποσοστό που ισοδυναμεί με το 65% της παγκόσμιας αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, το factoring αναπτύσσεται αλματωδώς και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, το 2021, ο κύκλος εργασιών του στη χώρα μας ανήλθε σε 17,7 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 22,4% σε σχέση με το 2020 και με ένα ποσοστό 86% να αφορά σε εγχώριες εμπορικές συναλλαγές. Έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα του τη δυνατότητα προσαρμογής στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών και με τη διείσδυση του επί του ΑΕΠ της χώρας μας να σκαρφαλώνει στο 9,7% το 2021 -πλησιάζοντας τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο του 11%- το factoring καθιερώνεται ως το ευέλικτο χρηματοικονομικό εργαλείο που επιλέγουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Μιχάλης Μιχαηλίδης
Διευθυντής υπηρεσιών Factoring, Παγκρήτια Τράπεζα
«Το factoring, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία επιβεβαίωσης συναλλαγών με τη χρήση των ‘smart contracts’, έχει εξελιχθεί σε ένα απλό, σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για τις επιχειρήσεις»

Σημαντική αύξηση της υιοθέτησης υπηρεσιών factoring παγκοσμίως
Το factoring ή Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, είναι ένας συνδυασμός υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, τη χρηματοδότηση μέσω προεξόφλησής τους αλλά και, υπό προϋποθέσεις, την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, μας εξηγεί ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, Διευθυντής υπηρεσιών Factoring στην Παγκρήτια Τράπεζα τονίζοντας πως πρόκειται για ένα εξ’ ορισμού εργαλείο αναπτυξιακού χαρακτήρα που μέσω της διαχείρισης και προεξόφλησης απαιτήσεων, αποδεσμεύει κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την άμεση επανεπένδυση στη δραστηριότητά τους και την ανάπτυξη των πωλήσεων, μέσω μιας μακροχρόνιας win-win συνεργασίας μεταξύ του Πράκτορα και του Προμηθευτή. Σαν μορφή χρηματοδότησης της εμπορικής πίστωσης συνιστά ένα πολύτιμο, όσο και ευέλικτο εργαλείο διαχείρισης της ρευστότητας μιας επιχείρησης και ελέγχου του συναλλακτικού της κύκλου, επιβεβαιώνει ο Μηνάς Αθανασιάδης, Country Manager στην APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing Société Anonyme, επισημαίνοντας πως δεν απαιτεί άλλου είδους εξασφαλίσεις, πέρα από την εκχώρηση τιμολογίων πελατών της. Χορηγείται με κριτήρια πιστοληπτικής ικανότητας του πελατολογίου, όπως αυτά τα αξιολογεί η εταιρία Factoring, ευνοώντας επιχειρήσεις με καλό πελατολόγιο, ιστορικότητα, υγιή αγορά και ως ένα βαθμό είναι ανάχωμα σε περιόδους μακροοικοοικονομικών προκλήσεων, συμπληρώνει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Factoring έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη επειδή παράγει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και, συγχρόνως, αποτελεί μια σχετικά ασφαλή μορφή χρηματοδότησης για όσες εταιρείες παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, επισημαίνει ο Σωτήρης Ιακωβάκης.

Μηνάς Αθανασιάδης
Country Manager, ΑPS Recovery Greece Credit and Loan Servicing Société Anonyme
«Σαν μορφή χρηματοδότησης της εμπορικής πίστωσης, το factoring συνιστά ένα πολύτιμο, όσο και ευέλικτο εργαλείο διαχείρισης της ρευστότητας μιας επιχείρησης και ελέγχου του συναλλακτικού της κύκλου»

Η υιοθέτηση υπηρεσιών Factoring παγκοσμίως εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη, μας λέει ο Χαράλαμπος Σταθόπουλος, Head of Factoring Services στη Flexfin MAE, αναφέροντας την σχεδόν κατά 80% αύξηση του τζίρου της τελευταίας δεκαετίας και σημειώνοντας ως σαφή ένδειξη ανάπτυξης του θεσμού το γεγονός ότι ενώ παραδοσιακά προσφερόταν από τράπεζες ή θυγατρικές τους, πλέον προσφέρεται και από ανεξάρτητες εταιρίες όπως η Flexfin. Το 2021 η Ευρωπαϊκή αγορά Factoring κατέγραψε αύξηση περίπου 2 τρις ευρώ στον κύκλο εργασιών συγκριτικά με το 2020 ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις που διατέθηκαν σε 264.000 επιχειρήσεις ανήλθαν σε € 274 δις, συμπληρώνει.

Χαράλαμπος Σταθόπουλος
Head of Factoring Services, Flexfin MAE
«Σαφής ένδειξη για τη συνεχή ανάπτυξη του factoring αποτελεί και το γεγονός ότι ενώ παραδοσιακά προσφερόταν από τράπεζες ή θυγατρικές τους, πλέον προσφέρεται και από ανεξάρτητες εταιρίες όπως η Flexfin»

Ένα υγιές μέσο χρηματοδότησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων
Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου ο βασικός κορμός της οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κυριότερο πλεονέκτημα που τους προσφέρει ο συγκεκριμένος θεσμός είναι ότι αποτελεί μια μορφή χρηματοδότησης, με απλό, ευέλικτο και γρήγορο τρόπο, που αυξάνει την πιστοληπτική τους ικανότητα, μας λέει ο Σωτήρης Ιακωβάκης, CFO στο Apollonion Bakery. Από τη στιγμή που θα μεταβιβαστούν οι απαιτήσεις της επιχείρησης, ο Πράκτορας τις ρευστοποιεί και η επιχείρηση αποκτά άμεσα τη δυνατότητα να προμηθευτεί εμπορεύματα ή πρώτες ύλες και να ανοιχτεί στην αγορά, διευρύνοντας τον όγκο των συναλλαγών της, με περαιτέρω συνέπεια την ουσιώδη βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού της, προσθέτει σημειώνοντας πως η εκχώρηση των απαιτήσεων λειτουργεί και εξασφαλιστικά για την επιχείρηση, ιδιαίτερα αν οι κίνδυνοι που απορρέουν από την αφερεγγυότητα των οφειλετών, μετατοπίζονται στον πράκτορα.

Χρήστος Θεοδοσίου
Διευθυντής, Ελληνικό Υποκατάστημα, Όμιλος BFF Banking Group
«Μέσω του factoring, οι εταιρείες αξιοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναλαμβάνοντας περισσότερα έργα και κάνοντας χρήση της ρευστότητας που προσφέρει η λύση»

Στην Ελλάδα που βασικό κορμό της οικονομίας αποτελούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι μείζον σημασίας η περαιτέρω ανάπτυξη του factoring, ως υγιές μέσο χρηματοδότησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ειδικότερα σε περιόδους που ασκείται πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε καιρούς αβεβαιότητας και διακυμάνσεων, σημειώνει ο Χαράλαμπος Σταθόπουλος. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο κρίσεων, η συνεισφορά του Factoring είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη των οικονομιών γιατί τη στιγμή που οι τράπεζες συρρίκνωναν τις πιστώσεις τους προς τις επιχειρήσεις οι εταιρείες Factoring επέκτειναν τις χρηματοδοτήσεις τους και διεύρυναν την παρουσία τους, συμφωνεί ο Σωτήρης Ιακωβάκης τονίζοντας πως τα Factoring σε συνδυασμό με τις εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων έχουν δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την εξασφάλιση εξαγωγών, περιορίζοντας σημαντικά τη χρήση παραδοσιακών τραπεζικών εργαλείων όπως ενέγγυες πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές κ.λπ. Η χώρα μας το 2021 σημείωσε αύξηση στον κύκλο εργασιών Factoring κατά 22% (€17,6 δις) σε σχέση με το 2020 (€ 14,4 δις) αναφέρει ο Χαράλαμπος Σταθόπουλος. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την Ελλάδα να πλησιάζει όλο και περισσότερο τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. σε ό,τι αφορά τη διείσδυση των υπηρεσιών factoring ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημειώνει ο Χρήστος Θεοδοσίου – Διευθυντής του Ελληνικού Υποκαταστήματος του Ομίλου BFF Banking Group, αναφέροντας πως μέσω του factoring οι εταιρείες μπορούν να έχουν άμεση ρευστότητα, να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να περιορίσουν το διαχειριστικό τους κόστος, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά σε περιπτώσεις απαιτήσεων έναντι δημόσιων φορέων.

Σωτήρης Ιακωβάκης
CFO, Apollonion Bakery
«Στη χώρα μας, όπου ο βασικός κορμός της οικονομίας αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κυριότερο πλεονέκτημα του factoring είναι μια χρηματοδότησηςμε απλό, ευέλικτο και γρήγορο τρόπο, που αυξάνει την πιστοληπτική τους ικανότητα»

Αξιοποιώντας το factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής για συναλλαγές με το Δημόσιο, οι εταιρείες προγραμματίζςουν τις χρηματορροές τους χωρίς να ανησυχούν για πιθανές καθυστερήσεις πληρωμών, εστιάζοντας στην κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, συμπληρώνει ενώ ο Σωτήρης Ιακωβάκης εξαίρει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να παρέχει την εγγύησή της υπέρ εταιρειών που θα κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στην Εθνική Factors προτεραιότητές μας είναι η διαρκής στήριξη των πελατών μας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας λέει ο Χάρης Σαρίδης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών στην Εθνική Factors. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε προκειμένου να είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την απρόσκοπτη αντιμετώπιση των προκλήσεων, προσθέτει.

Χάρης Σαρίδης
Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών, Εθνική Factors
«Στην Εθνική Factors προτεραιότητές μας είναι η διαρκής στήριξη των πελατών μας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας»

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υπηρεσιών factoring
Το factoring προσφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης χωρίς την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων, μας λέει ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, αναφέροντας την αξιοποίηση των εμπορικών απαιτήσεων μιας επιχείρησης ως την πιο χρηστή διαχείριση άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού της, όπου μέσω του factoring λαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών που την οδηγεί σε βελτιστοποίηση των ταμειακών της ροών, εξοικονόμηση πόρων αλλά και συγκράτηση εξόδων από καθημερινές λειτουργίες. Πρόκειται για ένα υγιές χρηματοδοτικό εργαλείο καθώς ακολουθεί την πορεία των πωλήσεων της επιχείρησης, επισημαίνει ο Χρήστος Θεοδοσίου – Διευθυντής του Ελληνικού Υποκαταστήματος του Ομίλου BFF Banking Group.

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του factoring συγκαταλέγονται η άμεση ρευστότητα μέσω της προεξόφλησης των εμπορικών απαιτήσεων της επιχείρησης, η λογιστική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί στην εταιρία Factoring, η ασφάλιση του κινδύνου μη πληρωμής του αγοραστή, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των αγοραστών αλλά και το γεγονός ότι εξαιρείται από την επιβάρυνση της εισφοράς του ν. 128/75, δηλώνει στο Finance Pro o Χαράλαμπος Σταθόπουλος. Με το factoring, η χρηματοδότηση αυξάνεται όσο αυξάνονται οι πωλήσεις αφού το ποσό ορίζεται με βάση την αξία του τιμολογίου συν τον ΦΠΑ, μας εξηγεί ο Χρήστος Θεοδοσίου, διευκρινίζοντας πως έτσι η ανάπτυξη των εταιρειών υποστηρίζεται την κατάλληλη στιγμή και όχι σε προκαθορισμένο χρόνο όπως στην περίπτωση άλλων χρηματοδοτικών προϊόντων. Με το factoring ως χρηματοδοτικό εργαλείο, οι εταιρείες έχουν αξιοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο κεφάλαια που θα προκύψουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναλαμβάνοντας περισσότερα έργα και κάνοντας χρήση της ρευστότητας που προσφέρει η λύση, συμπληρώνει. Από την άλλη, η άμεση ρευστότητα και η ανάληψη του κινδύνου έχει υψηλό κόστος για την επιχείρηση ιδίως σε περιπτώσεις πολλών, μικρής αξίας, τιμολογίων αναδεικνύει μια άλλη πλευρά του νομίσματος ο Σωτήρης Ιακωβάκης, σημειώνοντας πως η επιχείρηση-πελάτης καταλήγει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πράκτορα,.

Ανάμεσα στα Mειονεκτήματα του factoring, κατά τον Χαράλαμπο Σταθόπουλο, εντοπίζονται το ενδεχόμενα μεγαλύτερο συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος αναφορικά με ένα τραπεζικό προϊόν (αναλόγως και το συγκεκριμένο προϊόν Factoring) και το ενδεχόμενο δυσαρέσκειας κάποιου αγοραστή για την μεσολάβηση της εταιρίας Factoring στην εμπορική σχέση προμηθευτή – αγοραστή. Διευκρινίζει ωστόσο πως καθώς πλέον το factoring είναι αρκετά διαδεδομένο, τα πιθανά μειονεκτήματα δεν αποτελούν τροχοπέδη στην υιοθέτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Συμμαχώντας με τις νέες τεχνολογίες
Η εξέλιξη της τεχνολογίας με καινοτομίες όπως το blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν συμβάλει στην απλοποίηση των εμπορικών συναλλαγών με πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνει ο Μιχάλης Μιχαηλίδης υπογραμμίζοντας πως το factoring, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία επιβεβαίωσης συναλλαγών με τη χρήση των ‘smart contracts’, έχει εξελιχθεί σε ένα απλό, σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

Όπως μάλιστα μας πληροφορεί προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζει και η Παγκρήτια Τράπεζα ώστε να συνδράμει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του factoring στην Ελλάδα, παρέχοντας σύγχρονες και ευέλικτες υπηρεσίες. Κομβικό ρόλο για την εταιρία factoring έχει η σωστή παρακολούθηση των πληρωμών των τιμολογίων και η αποτελεσματική διαχείρηση των καθυστερήσεων, αναφέρει ο Μηνάς Αθανασιάδης. Στο αντικείμενο αυτό οι εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ( Servicers) με τη τεχνογνωσία, ιδιαίτερα στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, τα CRM συστήματα τους με στοιχεία AI και τους εξειδικευμένους συμβούλους τους μπορούν να συνδράμουν τις εταιρίες factoring, αναλαμβάνοντας καθυστερήσεις και ληξιπρόθεσμα, συμπληρώνει σημειώνοντας πως μια τέτοια σύμπραξη δυνάμεων έχει έντονα χαρακτηριστικά συμπληρωματικότητας, άρα και θετικών συνεργειών, που μπορούν να επικεντρωθούν στο origination, αυξάνοντας την εμβέλεια και τη δραστηριότητα τους προς όφελος της γενικότερης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι Servicers μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την αναβαθμιση της διαχείρησης του κινδύνου για τους Factors, βελτιώνοντας παράλληλα και το κόστος λειτουργίας τους, επισημαίνει ο Μηνάς Αθανασιάδης.