Το βασικό στοιχείο κόστους μίας ασφαλιστικής επιχείρησης είναι η καταβολή αποζημιώσεων. Κατά συνέπεια μία βελτίωση των δείκτη ζημιών αυξάνει τα περιθώρια κέρδους.

Με λιγότερο από 18 μήνες πριν την εφαρμογή (1 Ιανουαρίου 2023), οι περισσότεροι ασφαλιστές με χαρτοφυλάκια ζωής έχουν σχεδόν ξεκινήσει την υλοποίηση του προτύπου ΔΠΧΑ 17. Πίσω σε θέματα προγραμματισμού και υλοποίησης έχουν οι ασφαλιστές με χαρτοφυλάκια Ζημιών διευκρινίζει o Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος της KPMG, μιλώντας στο FinanceProγια μείζονος σημασίας θέματα που θα απασχολήσουν τις οικονομικές διευθύνσεις των ασφαλιστικών το 2021, θέματα που έχουν να κάνουν με μεταρρυθμίσεις, φορολογία, δείκτη κόστους, αλλά και την χρηματοοικονομική θέση των ασφαλιστικών στην εγχώρια αγορά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Τι αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στις οικονομικές διευθύνσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια;

Όλο και περισσότεροι συμφωνούν, ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να ξανασχεδιάσουν τις οικονομικές τους υπηρεσίες για να συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξής τους κάτι που απαιτεί πάνω από όλα μια μεγάλη αλλαγή στη νοοτροπία. Τι γίνεται μέχρι σήμερα στη πράξη. Κάθε φορά που υπάρχει μια νέα απαίτηση οι οικονομικές διευθύνσεις απλώς υιοθετούν ένα νέο Excel και ορίζουν τους ανθρώπους για τη διαχείρισή του «λύνοντας» με αυτό το τρόπο το πρόβλημα.

Εντούτοις έχει παρατηρηθεί ότι πλέον οι παραδοσιακές λύσεις δεν αντιμετωπίζουν πια το πρόβλημα. Αυτό οφείλεται κυρίως:

  • Στο διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό των κανονιστικών και εποπτικών απαιτήσεων
  • Στην πίεση κόστους, κάνοντας περισσότερες διαδικασίες με τους ίδιους ή και λιγότερους πόρους
  • Στις Αυξανόμενες απαιτήσεις στην ταχύτητα, όγκο, πολυπλοκότητα και αξιοπιστία των δεδομένων και αναφορών

Κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν αναπτύξει μια ατζέντα για την αντιμετώπιση του θέματος που σύμφωνα με την KPMG πρέπει να καλύπτεται κάτω από τέσσερις βασικούς πυλώνες.

  • Δεδομένα και Ανάλυση
  • Διαδικασία, και Βελτιστοποίηση κόστους
  • Αυτοματισμός και Ρομποτική
  • Επανασχεδιασμός Οικονομικών Υπηρεσιών

Ήδη κορυφαίοι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν ξεκινήσει το ταξίδι αυτό κάτι που αναμένεται να δούμε και στην Ελλάδα τα επόμενα έτη.

Πώς θα επηρεάσουν τα νέα πρότυπα ΔΠΧΑ 17 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, είναι έτοιμες οι ασφαλιστικές;

Μια θεμελιώδης έννοια που εισήγαγε το ΔΠΧΑ 17 είναι το περιθώριο συμβατικής υπηρεσίας (CSM) που αντιπροσωπεύει το μη κερδηθέν κέρδος που αναμένει η ασφαλιστική από την ομάδα συμβολαίων που έχει εκδώσει καθώς παρέχει τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Σε αντίθεση με το παλαιό πρότυπο (ΔΠΧΑ 4) το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει βασικές λογιστικές αρχές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ. αναγνώριση, μέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση) και αποσκοπεί στην αύξηση της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας αλλά και της ποιότητας των Οικονομικών Αναφορών.

Με λιγότερο από 18 μήνες πριν την εφαρμογή (1 Ιανουαρίου 2023), οι περισσότεροι ασφαλιστές και κυρίως οι όμιλοι και εταιρείες με χαρτοφυλάκια ζωής έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση του προτύπου που απαιτεί σοβαρή προετοιμασία. Ωστόσο ακόμη και οι ασφαλιστές με πολυετή σχέδια υλοποίησης ΔΠΧΑ 17 προσπαθούν να αντισταθμίσουν το χρόνο που χάθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι ασφαλιστές με χαρτοφυλάκια Ζημιών έχουν μείνει πίσω σε θέματα προγραμματισμού και υλοποίησης.

Ποιες είναι οι εξελίξεις στα φορολογικά θέματα των ασφαλιστικών που βρίσκεται η ελληνική αγορά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης;

Η φορολόγηση εισοδήματος στις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, περιουσίας και ατυχημάτων ήταν ανέκαθεν πολύπλοκο ζήτημα για όλες τις χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως. Ο πιο συχνός προβληματισμός των φορολογικών αρχών έγκειται στην επιλογή της κατάλληλης φορολογικής βάσης μεταξύ εποπτικών (Solvency I και ΙΙ) και λογιστικών αναφορών από πλευράς φορολογικής σταθερότητας, τον περιορισμό των επιλογών των διοικήσεων και της δυνατότητας ελέγχου από πλευράς φορολογικής διοίκησης.

Αυτό που είχε προκριθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα όσο και σε περισσότερες δικαιοδοσίες της Ευρώπης ήταν η χρήση των εποπτικών αναφορών του πρώτου πλαισίου φερεγγυότητας (Solvency I) λόγω του ελέγχου από τις εποπτικές αρχές. Η άφιξη ωστόσο του νέου πλαισίου φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) από το 2016 αλλά και της προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17 περιπλέκει ακόμη περισσότερο την όποια απόφαση που θα κληθούν να λάβουν οι φορολογικές αρχές και αφορά είτε την μετάβαση στο νέο εποπτικό πλαίσιο ή την αλλαγή στάσης με επιλογή λογιστικής βάσης και για φορολογική χρήση.

Ο φόρος ασφαλίστρων πόσο επηρεάζει το κόστος του προϊόντος. Μπορούν οι ασφαλιστικές να το απορροφήσουν και να μη το μετακυλήσουν στον καταναλωτή; Τι συστήνεται να κάνουν;

Η Ελλάδα στην αστική ευθύνη με 15% που περιλαμβάνει και την υποχρεωτική κάλυψη αυτοκινήτων δεν είναι μακριά από άλλες χώρες. Οι διαφορές προκύπτουν από τους κλάδους ασθένειας με 15% και ζωής με 4% (ως 10 έτη) όπου πολλές χώρες δεν επιβάλλουν. Γενικότερα η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους συντελεστές φόρου ασφαλίστρων με εξαίρεση την Ιταλία και Γερμανία. Οι έμμεσοι φόροι από την φύση τους βαρύνουν το καταναλωτή ωστόσο όπου και όταν πιέζονται τα τιμολόγια οι ασφαλιστές απορροφούν ένα μέρος διότι ο καταναλωτής συγκρίνει την τελική τιμή.

Πώς κρίνετε την χρηματοοικονομική κατάσταση των ελληνικών ασφαλιστικών,  είναι ικανοποιητικά τα επίπεδα αποθεμάτων τους; Που βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με το Μ.Ο. της Ευρώπης; Ανά κλάδο (ζωής, μεικτές, ζημιών)

Η οικονομική Κατάσταση των ελληνικών Ασφαλιστικών είναι υγιής με σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια κάτι πρακτικά βοήθησε να περάσουν, χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις, τόσο την περίοδο της κρίσης όσο και αυτή της πανδημίας. Η κερδοφορία τους επίσης είναι σε καλά επίπεδα και ιδιαίτερα στις γενικές ασφαλίσεις.

Ο μέσος δείκτης αποθεματοποίησης στο κλάδο αυτοκινήτου είναι επίσης ικανοποιητικός και συγκρίσιμος με πολλές χώρες της Ευρώπης. Στους δείκτες ζημιών, δεν σημειώθηκε σημαντική μεταβολή το 2019, με σταθεροποίηση του δείκτη στα μέσα επίπεδα του 50%-55%.