Τα δεδομένα είναι ένας θησαυρός και η αξιοποίησή τους αποδίδει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις. Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση, ως συνοδηγός της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, έχει στις προτεραιότητές της την ένταξη των εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων στην καθημερινή λειτουργία της. Η συμβολή των δεδομένων είναι ανεκτίμητη, καθώς βοηθούν καθοριστικά στη λήψη έγκαιρων και ταχύτερων αποφάσεων, στην πρόβλεψη και στον σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την αναπτυξιακή στρατηγική.

Ο μετασχηματισμός προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για πολλούς επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών, αλλά παρά τους πόρους που διατίθενται σε πολλούς οργανισμούς, αυτό συμβαίνει πολύ αργά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας μελέτης της Horváth CFO Study, στην οποία μετείχαν 150 οικονομικοί διευθυντές από 16 χώρες. Διαπιστώθηκε ότι η τυποποίηση των διαδικασιών, καθώς και τα θέματα της ολοκλήρωσης των δεδομένων και της περαιτέρω ανάπτυξης των πλατφορμών δεδομένων, συγκαταλέγονται επί του παρόντος μεταξύ των τριών κορυφαίων στρατηγικών προτεραιοτήτων των οικονομικών διευθυντών.

Πολλοί CFOs έχουν επίσης επίγνωση των πλεονεκτημάτων από την τοποθέτηση των δεδομένων περισσότερο στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Όμως, μόνο το 20% των οικονομικών διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα της Horváth τον Οκτώβριο έχουν αναπτύξει σταθερή κουλτούρα δεδομένων, παρόλο που γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα επιφέρει υψηλότερη ποιότητα στη λήψη αποφάσεων (85%), ταχύτερη υποστήριξη αποφάσεων (71%) και καλύτερο οικονομικό σχεδιασμό και προβλέψεις (67%). Η έλλειψη ποιότητας δεδομένων και υποδομής δεδομένων είναι οι δύο λόγοι που αναφέρονται συχνότερα στην έρευνα σε σχέση με το τι εμποδίζει την πρόοδο. Αρκετοί οικονομικοί διευθυντές παραπονιούνται επίσης για την επικρατούσα νοοτροπία της απομόνωσης που εμποδίζει τη διατμηματική συνεργασία, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για να γίνουν αξιοποιήσιμες μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχοντας καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση της στρατηγικής των οργανισμών. Στο ερώτημα πώς αξιοποιεί η οικονομική διεύθυνση τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων μας απαντούν καταξιωμένοι οικονομικοί διευθυντές της αγοράς.

Δημήτρης Αναστασίου, Group CFO, SABO
«Η οικονομική διεύθυνση πρέπει να είναι επικεντρωμένη στην προσαρμογή στη νέα τεχνολογία, κατανοώντας τη χρήση, την αξία και το κόστος των αναδυόμενων τεχνολογιών»

Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση αναδεικνύεται σε «μάγο» όσον αφορά τα analytics
Η σύγχρονη οικονομική διεύθυνση επικεντρώνεται στο big data management και αναδεικνύεται σε «μάγο» όσον αφορά τα analytics. «Ο ρόλος της απομακρύνεται από έναν ρόλο transactional σε έναν analytics wizard, ικανό να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιώσει και να προωθήσει τις δεξιότητες ανάλυσης, όπως είναι ο ευέλικτος προϋπολογισμός, η χαρτογράφηση κόστους και οι προβλέψεις των ταμειακών ροών» μας λέει ο Δημήτρης Αναστασίου, Group CFO της SABO. «Οι άνθρωποι που εργάζονται στην οικονομική ανάλυση απομακρύνονται από το number crunching και αναπτύσσουν το business partnering.

Παράλληλα, η οικονομική διεύθυνση πρέπει να είναι επικεντρωμένη στην προσαρμογή στη νέα τεχνολογία, κατανοώντας τη χρήση, την αξία και το κόστος των αναδυόμενων τεχνολογιών. Μέσα από τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων ERPs και εργαλείων business analytics, προχωράει σε αυτοματοποιήσεις, καλούμενη να καθοδηγεί και να διαχειριστεί τις τεχνολογικές επενδύσεις, να γνωρίσει πώς λειτουργεί, και να εφαρμόσει την τεχνολογία, αποτιμώντας την απόδοση των επιχειρησιακών πόρων. Αυτό καθίσταται ως το πλέον ζητούμενο από τους μέτοχους και τους CEOs των επιχειρήσεων.»

Μαρία Δερεκλή, Head of Finance and Accounting, Pot & Pan Foodservice
«Η οικονομική διεύθυνση, ως οδηγός της ψηφιακής στρατηγικής, οφείλει να μεταφράσει τις τάσεις και τον αντίκτυπό τους στην επιχείρηση και να κινηθεί ευέλικτα»

Επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης νέων εργαλείων
Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης έχει αναβαθμιστεί, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης των συγχρόνων εργαλείων για ανάλυση δεδομένων. Τα αναλυτικά στοιχεία μας παρέχουν τις πληροφορίες για τον χειρισμό των κινδύνων, τη συμμόρφωση στους εταιρικούς κανόνες, την ευελιξία για άμεσο εντοπισμό των εξελίξεων και την ευκαιρία να πορευτεί η εταιρεία αλώβητη σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τονίζει η Μαρία Δερεκλή, Head of Finance and Accounting στην Pot & Pan Foodservice.

«Η οικονομική διεύθυνση καλείται να λάβει, σε αυτές τις συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες, αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, βασιζόμενη όχι μόνο στα ιστορικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι πάντα σχετικά, αλλά στις προβλέψεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται δραστικά για το μέλλον» αναφέρει.

«Η οικονομική διεύθυνση, ως οδηγός της ψηφιακής στρατηγικής, οφείλει να μεταφράσει τις τάσεις και τον αντίκτυπό τους στην επιχείρηση και να κινηθεί ευέλικτα. Η συμβολή της στην ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη στρατηγική μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων ανάλυσης είναι καταλυτική για την εταιρεία.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, η οικονομική διεύθυνση οφείλει να αναλάβει τα ηνία, όχι μόνο οδηγώντας τους ελέγχους κόστους, αλλά και αναπτύσσοντας στρατηγικές και πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού και την πόρευσή του μέσα από όλες τις συμπληγάδες» προσθέτει.

Σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση δεδομένων αποτελεί πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη
Στην οικονομική διεύθυνση παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της λειτουργίας της, τη λήψη έγκυρων αποφάσεων και την αύξηση της αποδοτικότητάς της.

Δημήτρης Ζαφείρης, Group Finance Director, Kalimbassieris Maritime
«Η ορθή χρηματοοικονομική ανάλυση συνεισφέρει στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας, ενισχύοντας την οικονομική υγεία της επιχείρησης και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και σταθερότητας»

«Πρωτίστως τα Εργαλεία Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Processing Tools) επιτυγχάνουν τη μαζική επεξεργασία δεδομένων, καθώς περιλαμβάνουν λογισμικά, τα οποία μετατρέπουν και ενοποιούν πληθώρα δεδομένων από διάφορες πηγές, ενώ τα Εργαλεία Business Intelligence (BI) όπως Tableau, Power BI, και Qlik επιτρέπουν τη δημιουργία διαγραμμάτων, γραφημάτων και αναφορών για την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων», αναφέρει ο Δημήτρης Ζαφείρης, Group Finance Director, Kalimbassieris Maritime. «Επιπρόσθετα, τα Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning – ERP), όπως το SAP, το Oracle Financials και το Microsoft Dynamics παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση οικονομικών δεδομένων, από τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες, μέχρι τη διαχείριση αποθεμάτων και την παραγωγή αναφορών.

Καταλήγοντας, σημαντικό εργαλείο στην ανάλυση δεδομένων αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητα και η τεχνητή νοημοσύνη, διότι εξοικονομεί χρόνο στην επεξεργασία τους, με πιο στοχευμένα και ποιοτικά αποτελέσματα» τονίζει.

Σωτήρης Ιακωβάκης, Chief Financial Officer, Apollonion Bakery
«Η αποτελεσματική χρηματοοικονομική ανάλυση ενισχύει σημαντικά την επιχειρηματική απόδοση, τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα»

Η ενσωμάτωση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων οδηγεί σε αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
Η οικονομική διεύθυνση έχει υιοθετήσει όλο και περισσότερο τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις, μας λέει ο Σωτήρης Ιακωβάκης, Chief Financial Officer της Apollonion Bakery at Karamolegos Bakery.

«Ο προϋπολογισμός και η πρόβλεψη επιτρέπουν ακριβή οικονομικά μοντέλα και ανάλυση σεναρίων. Τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας βοηθούν στη δημιουργία οπτικών αναφορών, μεταφέροντας οικονομικές πληροφορίες με έναν πιο απλό τρόπο. Η διαχείριση κινδύνου χρησιμοποιεί αναλυτικά στοιχεία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών οικονομικών κινδύνων, απάτης και πιθανών ανωμαλιών στις συναλλαγές.

Η ανάλυση απόδοσης βασίζεται σε βασικούς δείκτες απόδοσης και πίνακες εργαλείων για την αξιολόγηση επιχειρηματικών μονάδων ή έργων» αναφέρει.

«Η διαχείριση κόστους επωφελείται από εργαλεία κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, βελτιστοποιώντας τις δαπάνες με βάση τη λεπτομερή ανάλυση κόστους.

Τέλος, το λογισμικό πρόβλεψης ταμειακών ροών βοηθά στην αποτελεσματικότερη πρόβλεψη μελλοντικής ρευστότητας.

Συνοπτικά, η ενσωμάτωση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης ενισχύει την ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας και ερμηνείας οικονομικών δεδομένων, οδηγώντας τελικά σε πιο ενημερωμένη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων» επισημαίνει.

Άρης Κουτσαγκουλάκης, Finance Director, Triumph
«H δυνατότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης δεδομένων μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αναβάθμισης της λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης»

Παράγοντας αναβάθμισης της λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης
H δυνατότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης δεδομένων μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αναβάθμισης της λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης, αναφέρει ο Άρης Κουτσαγκουλάκης, Finance Director της Triumph.

«Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη αναλυτικών στοιχείων (πωλήσεων, εκπτώσεων, εισπράξεων κτλ.) σε πραγματικό χρόνο βοηθά στην ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς και στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, δημιουργώντας μοντέλα προγνώσεων με βάση τα αναλυτικά στοιχεία, μια οικονομική διεύθυνση μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες Budgeting/Forecasting, πετυχαίνοντας ακριβέστερες προβλέψεις, αλλά και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων» τονίζει.

«Ο συνδυασμός αναλυτικών στοιχείων με την εφαρμογή εργαλείων οπτικοποίησης (visualizations), διευκολύνει την κατανόηση των συμπερασμάτων, ακόμα και από στελέχη της επιχείρησης που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με τα αριθμητικά δεδομένα.

Υιοθετώντας αυτά τα εργαλεία μπορεί να βελτιστοποιηθεί η κατανομή πόρων, να εντοπιστούν ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους και να βελτιωθεί η συνολική οικονομική επίδοση των εταιρειών.

Η επιτυχής ενσωμάτωση της ανάλυσης δεδομένων είναι βέβαιο πως θα μετασχηματίσει την οικονομική διεύθυνση σε στρατηγικό εταίρο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού» προσθέτει.

Δημήτρης Μπάντος, Head of Finance, ThinkDigital Group
«Η χρηματοοικονομική ανάλυση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους τομείς και τα προϊόντα όπου μια επιχείρηση πρέπει να επενδύσει»

Τα οικονομικά τμήματα βρίσκονται σε φάση εξέλιξης
Τα οικονομικά τμήματα βρίσκονται σε φάση εξέλιξης, μετατρέποντας τον ρόλο τους από απλό τμήμα συλλογής και καταγραφής δεδομένων σε εξειδικευμένο τμήμα που επικεντρώνεται στην ανάλυση δεδομένων, αναφέρει ο Δημήτρης Μπάντος, Head of Finance στη ThinkDigital Group. «Αυτή η εξέλιξη έχει ως στόχο όχι μόνο την υποστήριξη της διοίκησης, αλλά και την παροχή διορατικότητας σε διάφορα τμήματα του οργανισμού» επισημαίνει.

«Η οικονομική διεύθυνση χρησιμοποιεί κυρίως εργαλεία Business Intelligence (BI) για τη σύνθεση δεδομένων, με τις αναλύσεις της να μην επικεντρώνονται πλέον μόνο σε παραδοσιακά KPIs, όπως ανάπτυξη πωλήσεων, περιθώριο μεικτού και καθαρού κέρδους, ROE κ.ά.

Αντίθετα, δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση ευρύτερου φάσματος δεικτών, όπως οι Customer retention rate, Life Time Value, Customer Acquisition Cost (CAC).Εκτός από τον ρόλο τους στην παρακολούθηση της εταιρείας, αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται επίσης για τη δημιουργία προβλεπτικών μοντέλων, επιδιώκοντας τη λήψη άμεσων και ενημερωμένων αποφάσεων» σημειώνει.

Χριστόφορος Ντερτιμάνης, Chief Financial Officer, Olympios Group
«Βασικά εργαλεία της σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης αποτελούν οι άνθρωποι και το πληροφοριακό σύστημα στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης»

Οι άνθρωποι είναι οι θεματοφύλακες της εφαρμογής των πολιτικών που ακολουθούνται
Βασικά εργαλεία της σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης αποτελούν οι άνθρωποι και το πληροφοριακό σύστημα στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι άνθρωποι είναι οι θεματοφύλακες της εφαρμογής των πολιτικών που ακολουθούνται μέσα από σύγχρονες πρακτικές και πληροφοριακά συστήματα, τονίζει ο Χριστόφορος Ντερτιμάνης, Chief Financial Officer στην Olympios Group.

«Η νοοτροπία για τη σταδιακή ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών καλλιεργείται από το ανώτερο management προς τα μέλη του οικονομικού τμήματος και επεκτείνεται χωρίς αμφιβολία σε όλα τα τμήματα του οργανισμού» αναφέρει.

«Πέρα από τους ανθρώπους που υλοποιούν το σχέδιο, οι διαδικασίες είναι σημείο-κλειδί, και δεν αρκεί απλώς να περιγράφονται σε έναν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Απαιτείται η χαρτογράφησή τους σε ένα σύγχρονο σύστημα που αποτελεί το ύψιστο εργαλείο από εμπορική, χρηματοοικονομική, ελεγκτική και λογιστική σκοπιά. Αυτό το σύστημα αποτελεί και την πηγή των δεδομένων που με τη σωστή μέθοδο απεικονίζεται σε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης, όπως ένα Business Intelligence εργαλείο. Τέτοιου είδους εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα σε έναν σύγχρονο οικονομικό διευθυντή να έχει τις παραδοσιακές σταθερές του (cash flow, p/l, balance sheet, budget, forecast) άμεσα, εύκολα και έγκυρα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που μπορεί μάλιστα να διαμορφώσει όπως επιθυμεί ο ίδιος, αναλόγως των αναγκών αυτού και του top-tier management (CEO, COO, Shareholders)» προσθέτει.

Στράτος Πατσατζής, CFO, Sidenor Group
«Η χρηματοοικονομική ανάλυση επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις, να αποφεύγει κινδύνους και να βελτιώνει τη γενική επιχειρηματική απόδοση και βιωσιμότητα»

Στις οικονομικές διευθύνσεις γίνεται εκτεταμένη χρήση συστημικών εργαλείων
Οι σημερινές οικονομικές διευθύνσεις εκμεταλλεύονται σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για να βοηθήσουν τις διοικήσεις των εταιρειών να λάβουν καλύτερες αποφάσεις, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να κατανοήσουν καλύτερα την οικονομική απόδοση της επιχείρησης, σημειώνει ο Στράτος Πατσατζής, CFO της Sidenor Group.

«Στις οικονομικές διευθύνσεις των οργανισμών γίνεται εκτεταμένη χρήση συστημικών εργαλείων για την επεξεργασία, τη συγκέντρωση και την οργάνωση των οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων (Data Processing Tools). Τέτοια εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λογισμικά στατιστικής, βάσεις δεδομένων και εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας (BI-Business Intelligence). Η χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων όπως τα διαγράμματα, οι γραφικές αναπαραστάσεις, οι προγραμματιστικές γλώσσες και η εξόρυξη δεδομένων βοηθά στην ανάλυση των οικονομικών τάσεων και των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση (Data Analysis and Knowledge Discovery). Τα εργαλεία BI όπως τα Tableau, Power BI και QlikView επιτρέπουν στην οικονομική διεύθυνση να δημιουργήσει εντυπωσιακές αναφορές, διαγράμματα και πίνακες ελέγχου για να κατανοήσει την απόδοση της επιχείρησης» επισημαίνει.

«Η χρήση προγραμματιστικών γλωσσών (Programming Languages and Development Tools) όπως ο Python, σε συνδυασμό με βιβλιοθήκες για ανάλυση δεδομένων (όπως το Pandas και το NumPy), επιτρέπει την προηγμένη ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Τα ERP συστήματα όπως το SAP, το Oracle ERP και το Microsoft Dynamics παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση οικονομικών δεδομένων, ενοποιώντας τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, η οικονομική διεύθυνση μπορεί να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις, να προβλέπει τις οικονομικές τάσεις και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της επιχείρησης» προσθέτει.

Πώς η σωστή χρηματοοικονομική ανάλυση βελτιώνει το business performance, τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα της επιχείρησης;
H γεωπολιτική αστάθεια, η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού, η ακριβότερη χρηματοδότηση και το σημερινό περίπλοκο οικονομικό περιβάλλον οδήγησαν σε μεγαλύτερη αστάθεια στην post-COVID εποχή, σε περιορισμένους πόρους και αυξημένους κινδύνους που απαιτούν από τους οικονομικούς διευθυντές να αναλάβουν εκτεταμένο, ευρύτερο ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Αναστασίου.

«Η χρηματοοικονομική ανάλυση, εστιάζοντας σε κρίσιμα KPIs, σε συνδυασμό με την άριστη γνώση του αντικειμένου της επιχείρησης, μπορεί να βοηθήσει τα τμήματα των Πωλήσεων, της Παραγωγής και του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού να κατανοήσουν το business performance, εστιάζοντας εκεί που εμφανίζονται οι σημαντικότερες αποκλίσεις και επηρεάζουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Προτείνοντας σε ποια σημεία θα πρέπει να εφαρμοστούν ενδεδειγμένες και συγκεκριμένες ενέργειες προς βελτίωση, οδηγούν την επιχείρηση στην επίτευξη ενός θετικού cashflow, και ενός λειτουργικού και υγιούς debt/EBITDA ratio, αντιμετωπίζοντας τις μεσοπρόθεσμες προκλήσεις και εξασφαλίζοντας τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την παρούσα λειτουργία και την μελλοντική ανάπτυξη (sustainable growth)» αναφέρει.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι βασικός λίθος για τη χάραξη της στρατηγικής
Το ερώτημα εάν η χρηματοοικονομική ανάλυση βελτιώνει το business performance το θεωρώ ρητορικό και υφίσταται σαν αξίωμα κατά την άποψή μου. Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι βασικός λίθος για τη χάραξη της στρατηγικής και τη μακροπρόθεσμη πορεία της επιχείρησης, μας λέει η Μαρία Δερεκλή.

«Η συστηματική και ολοκληρωμένη κατανόηση της επιχείρησης μέσω της ανάλυσης προσδιορίζει τα Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές και παρέχει το πλαίσιο εκείνο για τη λήψη ορθών και εύλογων κρίσεων και αποφάσεων. Οι πληροφορίες που αντλούμε από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων έχουν άμεση αξία για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την περαιτέρω λήψη αποφάσεων.

Αυτές οι πληροφορίες και η ορθή ερμηνεία τους δημιουργούν τη μακροπρόθεσμη αξία, βοηθώντας να εντοπίσουμε περιθώρια για βελτίωση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα» τονίζει. «Συμπερασματικά, τα δεδομένα είναι ένας από τους πιο πολύτιμους ανανεώσιμους πόρους που διαθέτει η εταιρεία. Σκοπός της οικονομικής διεύθυνσης είναι να βεβαιώσει ότι αναλύονται σωστά και συμβάλλουν καταλυτικά στη μακροημέρευση της επιχείρησης» επισημαίνει.

Συνεισφέρει στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αντικατοπτρίζει την οικονομική θέση μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της σταθερότητας των επιχειρήσεων πολυπαραγοντικά, επισημαίνει ο Δημήτρης Ζαφείρης.

«Αρχικά, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για την πληρέστερη ανάλυση της κερδοφορίας, τη βέλτιστη διαχείριση του κόστους και την αρτιότερη παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, οδηγώντας σε αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και αυξημένη επιχειρηματική απόδοση. Παράλληλα, η διαφάνεια στις οικονομικές διαδικασίες βελτιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, καθώς μια διαφανής οικονομική διαχείριση συμβάλλει στη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος» σημειώνει. «Καταλήγοντας, η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων επιτρέπει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών κινδύνων, βοηθώντας στην έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγησή τους και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισής τους, βελτιώνοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης. Συμπερασματικά, η ορθή χρηματοοικονομική ανάλυση συνεισφέρει στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας, ενισχύοντας την οικονομική υγεία της επιχείρησης και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και σταθερότητας» προσθέτει.

Συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό
Η αποτελεσματική χρηματοοικονομική ανάλυση ενισχύει σημαντικά την επιχειρηματική απόδοση, τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα, αναφέρει ο Σωτήρης Ιακωβάκης. «Παρέχοντας έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, η χρηματοοικονομική ανάλυση επιτρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, τη βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων και την κατεύθυνση των προσπαθειών προς κερδοφόρες δραστηριότητες. Διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων, τον εντοπισμό και τον μετριασμό πιθανών χρηματοοικονομικών κινδύνων, ενισχύοντας τη σταθερότητα. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τον έλεγχο του κόστους και τις βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η τακτική παρακολούθηση της απόδοσης που βασίζεται σε χρηματοοικονομική ανάλυση επιτρέπει έγκαιρες προσαρμογές και συνεχή βελτίωση» τονίζει. «Η σωστή διαχείριση ταμειακών ροών εξασφαλίζει ρευστότητα, ζωτικής σημασίας για τις καθημερινές λειτουργίες και τη διαρκή ανάπτυξη. Οι διαφανείς χρηματοοικονομικές πρακτικές οικοδομούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, προσελκύοντας υποστήριξη για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η χρηματοοικονομική ανάλυση συμβάλλει επίσης στον στρατηγικό σχεδιασμό, ευθυγραμμίζοντας τους οικονομικούς στόχους με τους επιχειρηματικούς στόχους. Η συμμόρφωση με τα ρυθμιστικά πρότυπα και τις πρακτικές διακυβέρνησης προστατεύει περαιτέρω τη φήμη και τη σταθερότητα της επιχείρησης. Τελικά, η χρηματοοικονομική ανάλυση προάγει την προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς, υποστηρίζοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα» σημειώνει.

Παίζει σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηματικής απόδοσης
Η χρηματοοικονομική ανάλυση παίζει σπουδαίο ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηματικής απόδοσης, της βιωσιμότητας και της σταθερότητας μιας επιχείρησης. Η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων, των ταμειακών ροών και των βασικών KPIs μιας εταιρείας οδηγεί στην κατανόηση των οικονομικών δεδομένων, μας λέει ο Άρης Κουτσαγκουλάκης. «Αυτή η διαδικασία βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στον εντοπισμό ευκαιριών για αύξηση εσόδων και εξοικονόμηση κόστους. Η χρηματοοικονομική ανάλυση διευκολύνει την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με τους διαθέσιμους πόρους και τη βελτιστοποίηση της διάρθρωσης κεφαλαίων, διασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων. Επιπρόσθετα, μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διασφαλίζεται ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τις εκάστοτε κανονιστικές απαιτήσεις και τις πρακτικές καλής διακυβέρνησης. Η συμμόρφωση ενδυναμώνει τη φήμη της εταιρείας και ελαχιστοποιεί νομικούς και οικονομικούς κινδύνους, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα. Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει την απαραίτητη διαφάνεια στα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργώντας εμπιστοσύνη και προσελκύοντας πιθανούς επενδυτές, ενώ λειτουργεί και ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους και ρίσκα, εδραιώνοντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα» επισημαίνει.

Κρίσιμος ο ρόλος της στη λήψη αποφάσεων
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους τομείς και τα προϊόντα όπου μια επιχείρηση πρέπει να επενδύσει, επισημαίνοντας τις περιοχές υψηλής απόδοσης, αναφέρει ο Δημήτρης Μπάντος. «Επιπλέον, αναδεικνύει τους τομείς που απαιτούν δράσεις για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους. Παράλληλα, προσδιορίζει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τη βιωσιμότητα και σταθερότητα της επιχείρησης, όπως αυξήσεις στα επιτόκια ή αύξηση του κόστους λόγω πληθωρισμού. Η χρηματοοικονομική ανάλυση προσπαθεί, πέραν της παρακολούθησης της απόδοσης της επιχείρησης, να προβλέψει και μελλοντικά μεγέθη, ώστε η λήψη αποφάσεων να γίνεται βάση συγκεκριμένης ανάλυσης και δεικτών και όχι μιας εμπειρικής προσέγγισης από την διοίκηση» τονίζει.

Στόχος η απλή, περιεκτική, αλλά συνάμα πλήρης χρηματοοικονομική ανάλυση του business
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αφορά τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών βιωσιμότητας, αποδοτικότητας και ρευστότητας της επιχείρησης, με σκοπό τη στενή και συχνή παρακολούθηση του business, επισημαίνει ο Δημήτρης Ντερτιμάνης.

«Οι παραδοσιακές καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης, οικονομικών αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών αποκτούν νόημα μέσα από τα σύγχρονα εργαλεία όπου με προσαρμοσμένες εκτυπώσεις και dashboards είναι δυνατό ο οικονομικός διευθυντής να περάσει εύπεπτα οποιοδήποτε μήνυμα στη Διοίκηση και τους Μετόχους. Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση μπορεί πολύ εύκολα ωστόσο να αποβεί δύσχρηστη και δυσνόητη ή ακόμη και παραπλανητική εάν δεν βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος μετάδοσής της στο αντίστοιχο κάθε φορά ακροατήριο» σημειώνει.

«Βασικό μέλημα της Διοίκησης και των Μετόχων αποτελούν το business performance, η βιωσιμότητα και η σταθερότητα των επιδόσεων μιας επιχείρησης παράλληλα με την τεκμηρίωση αποφάσεων. Τα παραπάνω μπορούν αδιαμφισβήτητα να εξυπηρετηθούν εάν και εφόσον ο Οικονομικός Διευθυντής έχει ως στόχο την απλή, περιεκτική, αλλά συνάμα πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση του business με προϋπολογιστικό και απολογιστικό χαρακτήρα» προσθέτει.

Επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις
Η σωστή χρηματοοικονομική ανάλυση είναι κρίσιμη, σύμφωνα με τον Στράτο Πατσατζή, για τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης, της βιωσιμότητας και της σταθερότητας μιας επιχείρησης και ιεραρχείται στους ακόλουθους άξονες:

  1. Ενδελεχής Κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων: Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων και της κατάστασης ρευστότητας, παρέχει στη διοίκηση ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας της επιχείρησης.
  2. Ανίχνευση Τάσεων και Προβλημάτων: Η ανάλυση δεδομένων βοηθά στον εντοπισμό των τάσεων και των προβλημάτων στις οικονομικές επιδόσεις. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση να αντιδράσει έγκαιρα και να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.
  3. Βελτιστοποίηση Ρευστότητας: Η παρακολούθηση και η διαχείριση της ρευστότητας είναι καίριας σημασίας. Η χρηματοοικονομική ανάλυση βοηθά στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της ικανότητας της επιχείρησης να αντιμετωπίσει οικονομικές προκλήσεις.
  4. Κοστολόγηση και Κερδοφορία: Η ανάλυση του κόστους παραγωγής, του κόστους πωλήσεων και άλλων κρίσιμων κοστολογικών παραμέτρων βοηθά στη βελτίωση της κερδοφορίας.
  5. Προϋπολογισμός και Προβλέψεις: Η χρηματοοικονομική ανάλυση επιτρέπει τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού και τη δημιουργία αξιόπιστων προβλέψεων, βοηθώντας έτσι στην αποφυγή χρηματοοικονομικών κρίσεων.
  6. Απόδοση Κεφαλαίου: Η ανάλυση επιτρέπει την αξιολόγηση της απόδοσης του κεφαλαίου, βοηθώντας την επιχείρηση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους περιορισμένους πόρους της.

Συνολικά, η χρηματοοικονομική ανάλυση επιτρέπει στη διοίκηση να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις, να αποφεύγει κινδύνους και να βελτιώνει τη γενική επιχειρηματική απόδοση και βιωσιμότητα.