Οι δεσμεύσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει μια επιχείρηση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η δραστηριότητά της στο περιβάλλον, στην κοινωνία αλλά και στον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές για τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις τράπεζες και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, απ’ ό,τι είναι σήμερα.

Ο επείγων χαρακτήρας διαχείρισης της κλιματικής κρίσης που έχει προκαλέσει την παγκόσμια απαίτηση για μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις επιχειρήσεις, δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο για τον οποίο οι εταιρείες οφείλουν να θέσουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διαχειριστικά ζητήματα (ESG) στην κορυφή της ατζέντας τους. Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, οι κανονιστικές απαιτήσεις, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ζήτηση της αγοράς και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όλα δείχνουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικά τα κριτήρια ESG αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα χωρών, επενδυτών και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα που οι εταιρείες δεν μπορούν να αγνοήσουν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) στην Αμερική, τον Καναδά και την Ευρώπη, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τις παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα κριτήρια ESG αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την κερδοφορία των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων. Ας αναφέρουμε συνοπτικά τους σημαντικότερους:

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς
Η ευρωπαϊκή οδηγία για την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), υποχρεώνει περισσότερες από 50.000 μεγάλες και μεσαίες εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση δεδομένα και πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG.
Αυτή η οδηγία έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα που έχει ήδη ανακοινώσει η ΕΕ, όπως οι κανονισμοί για την ταξινομία (Taxonomy) και για τη γνωστοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR), αλλά και στα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας όπως η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων (GRI) ή η Ομάδα Δράσης για τις χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD).

Οι εταιρείες που προληπτικά θέτουν τώρα τις βάσεις και προετοιμάζονται για τους κανονισμούς αυτούς θα έχουν πλεονέκτημα και θα αποφύγουν περιττές πιέσεις στη συνέχεια.

Ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και κριτηρίων ESG σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
Οι εταιρείες καλούνται να αναζητήσουν τρόπους για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, βελτιώνοντας τη διαχείριση αποβλήτων, διασφαλίζοντας την αντοχή των προϊόντων, εξερευνώντας την αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων και διερευνώντας αν και πώς μπορούν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης.
Αυτό περιλαμβάνει μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας για να γνωρίζουν ακριβώς ποιοι είναι οι προμηθευτές τους, χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, που θα επιτρέπει την παρακολούθηση πληροφοριών βιωσιμότητας και ESG των προμηθευτών, και θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους προμηθευτές.

Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί υιοθετούν ολοένα και περισσότερο πολιτικές ελέγχου ESG
Όταν πρόκειται για την προσέλκυση κεφαλαίων, τα κριτήρια ESG είναι ζωτικής σημασίας. Για να κερδίσουν την εύνοια των δανειστών και των funds, οι εταιρείες πρέπει πλέον να συμμορφώνονται με τα απαιτητικά κριτήρια ESG. Διότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης για δάνεια και εγκρίσεις επενδυτικών πλάνων, όχι μόνο για τις μεγάλες αλλά και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κριτήρια ESG είναι πλέον ζωτικής σημασίας στην πρόσληψη και τη διατήρηση ταλέντων
Οι εργαζόμενοι της γενιάς Z ενδιαφέρονται πολύ για τη βιωσιμότητα και θέλουν να εργάζονται για εταιρείες, των οποίων οι αξίες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους, ενώ παράλληλα θέλουν να κατανοήσουν την πολιτική ESG του εργοδότη τους και πώς αυτή σχετίζεται με την αποστολή και τις αξίες του οργανισμού.

Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι εταιρείες οφείλουν να επικεντρωθούν στη βιωσιμότητα για να διασφαλίσουν ότι θεωρούνται εργοδότες χωρίς διακρίσεις.

Η κρίσιμη καμπή για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι το αργότερο το 2024. Όσες από αυτές, ειδικά οι μεσαίες και μεγάλες μη εισηγμένες οικογενειακές, δεν κατανοήσουν ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε τμήμα της επιχείρησης είναι απαραίτητη, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική βιωσιμότητά τους.