Ο συνδυασμός τεχνολογικών και αναλυτικών – στρατηγικών δεξιοτήτων χαρακτηρίζουν το ιδανικό στέλεχος μιας σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης η οποία μετατρέπεται από διαχειριστικό σε στρατηγικό εταίρο, με επίκεντρο την αξία και την ανάπτυξη.

Η οικονομική διεύθυνση όπως μας λέει η Γιούλη Καλογήρου συμμετέχει ενεργά στις επιχειρηματικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες της επιχείρησης και συμβάλλει στις στρατηγικές επιλογές της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομικής διεύθυνσης δημιουργεί νέα δεδομένα εντός της επιχείρησης;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει απελευθερώσει πρωτόγνωρες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις και τις λειτουργίες τους αφού έχουν στη διάθεσή τους έναν τεράστιο όγκο δεδομένων τον οποίο καλούνται να διαχειριστούν αλλά και τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντάς τον σε γνώση και στη συνέχεια σε αξία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο και πιο τυπικό στάδιο είναι αυτό της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, το δεύτερο στάδιο είναι αυτό της χρήσης αυτών που ονομάζουμε data visualization tools, ακολουθεί η χρήση των data analytics και τέλος είναι το στάδιο της ενσωμάτωσης της χρήσης advanced analytics σε όλα τα συστήματα του οργανισμού όπως operations, CRM, supply chain management κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική διεύθυνση μιας σύγχρονης επιχείρησης διαδραματίζει έναν νέο ρόλο στρατηγικής σημασίας αφού με την χρήση προηγμένων αναλύσεων σε όλο το φάσμα της επιχειρησιακής δραστηριότητας δρα καταλυτικά ως προς τη δυνατότητα όλων των τμημάτων της επιχείρησης να λαμβάνουν αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη στρατηγική και τις επιχειρησιακές λειτουργίες πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Ο καθηγητής Arturo Bris δήλωσε πρόσφατα στο Finance Pro πως οι νέες τεχνολογίες απαιτούν και νέες δεξιότητες για τα οικονομικά στελέχη. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι άνθρωποι που στελεχώνουν την οικονομική διεύθυνση μιας επιχείρησης χρειάζεται να διαθέτουν – και να εμπλουτίζουν διαρκώς – ένα σύνολο νέων γνώσεων και δεξιοτήτων πέραν αυτών που απαιτούνταν παραδοσιακά. Ένα οικονομικό στέλεχος σήμερα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και τη μετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση αξιοποιήσιμη για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε πως ειδικότητες όπως αναλυτές δεδομένων καθίστανται κρίσιμες για τις οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών. Επιπλέον καθώς η τεχνολογία σταδιακά «αναλαμβάνει» μια σειρά από διαδικασίες ρουτίνας, η αναλυτική, κριτική και στρατηγική σκέψη αναδύεται ως μια – «αναλογική» μεν, πολύτιμη δε – ικανότητα η οποία επιτρέπει στο οικονομικό στέλεχος να ερμηνεύσει τα δεδομένα και να διευκολύνει την άντληση αξίας από αυτά. Με λίγα λόγια, είναι ο συνδυασμός τεχνολογικών και αναλυτικών – στρατηγικών δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν το ιδανικό στέλεχος μιας σύγχρονης οικονομικής διεύθυνσης.

Πώς βοηθούν τα data analytics στη δημιουργία αξίας στον οργανισμό μέσω του Finance;

Τα data analytics αποτελούν ουσιαστικά πολύτιμα στοιχεία για κάθε επιχείρηση και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και συνεπώς στη δημιουργία αξίας εντός αυτής (π.χ. μέσω της μείωσης κόστους, δημιουργία νέων εσόδων κλπ). Πρόκειται για μια δυνατότητα που δεν μπορούσε να υλοποιηθεί στο παρελθόν, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, με τόσο γρήγορη ταχύτητα καθώς και, μάλιστα, με χαμηλό σχετικά κόστος. Η ταχύτατη ανάλυση των δεδομένων, που καθίσταται εφικτή χάρη στις νέες τεχνολογίες, δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης να αξιοποιήσουν όλη την πληροφορία που τους παρέχεται και να την εφαρμόσουν σε εξελιγμένες οικονομικές αναλύσεις και αποτελεσματικές προβλέψεις. Η πληροφορία αυτή διαχέεται από το οικονομικό τμήμα σε ολόκληρο τον οργανισμό πολύ άμεσα, ενώ οι Οικονομικοί Διευθυντές με τη σειρά τους μπορούν να εκμεταλλευτούν τα δεδομένα συνδέοντάς τα με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

Ο νέος διευρυμένος ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης επηρεάζει την στρατηγική του οργανισμού;

Η στρατηγική του οργανισμού πράγματι επηρεάζεται από τον διευρυμένο ρόλο της οικονομικής διεύθυνσης, ο οποίος προβλέπει ότι δεν είναι μόνο υπεύθυνη για την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και τις αναλύσεις αλλά μετατρέπεται συνεχώς από διαχειριστικό σε στρατηγικό εταίρο, με επίκεντρο την αξία και την ανάπτυξη. Η οικονομική διεύθυνση συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών, συμμετέχει όμως ενεργά στις επιχειρηματικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες της επιχείρησης (είσοδος σε νέες αγορές κλπ) και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στις στρατηγικές επιλογές της. Τέλος στα πλαίσια του νέου διευρυμένου ρόλου της καλείται να συμμετέχει στην διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

Τι πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος CFO;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύγχρονος CFO. Αρχικά, η πανδημία του κορονοϊού έδειξε ότι ένας CFO πρέπει να είναι ευέλικτος, καινοτόμος, να δείχνει προσαρμοστικότητα και να προβλέπει την επόμενη μέρα σ’ ένα αβέβαιο μέλλον. Ακόμη, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία, ο σύγχρονος CFO θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένος για τις νέες τεχνολογίες και για το πώς αυτές μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη λειτουργία της επιχείρησης συνολικά. Παράλληλα, οφείλει να είναι ενήμερος για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοιου είδους απειλή.

Καθότι ο ίδιος ο CFO είναι υπεύθυνος ώστε τα δεδομένα της οικονομικής διεύθυνσης να συνδεθούν με την επιχειρηματική στρατηγική και να συμβάλουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, καλείται να μπορεί να διακρίνει τη «μεγάλη εικόνα», να σκέφτεται στρατηγικά και να κατανοεί τις ανάγκες και τους στόχους όλων των τμημάτων της επιχείρησης. Τέλος, είναι σημαντικό ο Οικονομικός Διευθυντής ενός οργανισμού να δείχνει κατανόηση και ενσυναίσθηση, τόσο προς τους συναδέλφους του όσο και προς τους συνεργάτες του.