Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιταχύνεται, ο ρόλος του FP&A στην αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας μιας εταιρείας ισχυροποιείται ενώ η τεχνολογία OCR κυριαρχεί στις μεταφορές δεδομένων.

Για τον Hafiz Roslan η τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών και η αποτελεσματική διακυβέρνηση συνιστούν καίρια σημεία της νέας εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού ενώ η χρηματοοικονομική στρατηγική πρέπει να είναι ισχυρή, καλύπτοντας τις διάφορες πτυχές του ESG.

Ποιος πιστεύετε πως είναι ο ρόλος του FP&A στην αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας μιας εταιρείας και στη χάραξη της αποτελεσματικότερης στρατηγικής για τη μελλοντική της ανάπτυξη;

Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται γνώση και εμπειρία για να μπορέσουμε να μεταφράσουμε τα οικονομικά δεδομένα σε πληροφορίες που καθίσταται δυνατόν να αξιοποιηθούν από διαφορετικές ομάδες κοινού. Το FP&A θα συνεχίσει να τηρεί μια αντικειμενική στάση ως προς την αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας, κατανοώντας τον τρέχοντα παλμό της επιχείρησης και διαμορφώνοντας ένα βιώσιμο σχέδιο, που μακροπρόθεσμα θα λειτουργεί υποστηρικτικά στους επιχειρηματικούς στόχους. Όπως παρατηρώ, ο ρόλος του FP&A θα είναι πιο σημαντικός από ποτέ καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες FP&A θα πρέπει να ηγούνται των επιχειρηματικών συζητήσεων, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της εταιρικής απόδοσης αλλά και να προσφέρουν επιλογές στη διοίκηση.

Η καινοτομία συνδέεται άρρηκτα με την εταιρική επιτυχία. Γιατί όμως οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται απρόθυμες να καινοτομήσουν και τι θα συνέβαινε αν αναλάμβαναν πιο συχνά το ρίσκο, λειτουργώντας περισσότερο ως start ups;

Κατά την άποψή μου, η απροθυμία που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια ως προς την καινοτομία αρχίζει να παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Σαφέστατα το επίπεδο καινοτομίας των μεγάλων επιχειρήσεων δεν είναι τόσο υψηλό όσο σε μια νεοσύστατη επιχείρηση, ωστόσο οι μεγάλες εταιρείες τείνουν πια να υιοθετούν μια διαφορετική προσέγγιση, συμβατή με τις υπάρχουσες δυνάμεις και ικανότητές τους.

Αναμφισβήτητα βέβαια η δομή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι περισσότερο καθορισμένη από ό,τι εκείνη των start ups, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πιο προσεκτικές στην αλλαγή του status quo τους, εκτός εάν η κατάσταση δεν εξελίσσεται τόσο ευνοϊκά για αυτούς ή αλλάξει η διάθεση τους για ανάληψη ρίσκου. Εξάλλου, το να καινοτομεί μια μεγάλη εταιρεία με τον ίδιο τρόπο που το κάνει μια start up μπορεί όχι μόνο να έχει ως συνέπεια τη διαρροή πολλών χρήματων αλλά και την πρόκληση αναταράξεων στην επιχειρηματική διαδικασία.

Ποιοι είναι οι παράγοντες-κλειδιά για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οικονομίας;

Αναμφισβήτητα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Λαμβάνοντας υπόψιν παρελθοντικούς και εν εξελίξει μετασχηματισμούς, τα σημεία-κλειδιά για την επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων είναι τα παρακάτω: Πρώτον, η οργάνωση και η κουλτούρα της εταιρείας, καθώς η σωστή απόκτηση των θεμελιωδών στοιχείων είναι η απόλυτη βάση για τον μετασχηματισμό του εταιρικού status quo. Μια επιχείρηση που διαθέτει την ενδεδειγμένη κουλτούρα (ανοιχτή στάση, καινοτομία, κ.λπ.) είναι σε θέση να επιτύχει οποιασδήποτε μεταβολή γρηγορότερα από εκείνη που χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενα στοιχεία στην κουλτούρα της. Η ευθυγράμμιση των προσδοκιών εντός του οργανισμού αναδεικνύεται παράγοντας καθοριστικής σημασίας, αφού οι λειτουργικοί τομείς πρέπει να ενεργούν ομαδικά για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία καλύπτεται στο σύνολό της, από την αρχή ως το τέλος. Εξίσου κομβικός παράγοντας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της οικονομίας είναι η διαχείριση της γνώσης.

Ένα περιβάλλον οικονομίας που εστιάζει στη γνώση ισοδυναμεί με αμέτρητες διαθέσιμες πληροφορίες και τεράστια δεξαμενή δεδομένων για την υποστήριξη των πληροφοριών. Το να βρίσκεσαι στην κορυφή της γνώσης αλλά και η σωστή μεταφορά αυτής θα εξασφαλίσουν την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μάθησης. Τέλος, η τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών και η αποτελεσματική διακυβέρνηση θεωρούνται καίρια σημεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντικό να πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις και η σωστή επιχειρηματική διαδικασία είναι εκείνη που θα διευκολύνει την προσθήκη των νέων τεχνολογιών στις υπάρχουσες.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία OCR για την εξάλειψη της μεταφοράς δεδομένων;

Οι μέρες που είχαμε μια ομάδα εισαγωγής δεδομένων έχουν τελειώσει. Το OCR, ή αλλιώς η οπτική αναγνώριση των χαρακτήρων, υφίσταται εδώ και χρόνια. Σε όλους τους κλάδους, η τεχνολογία OCR έχει αναπτυχθεί με επιτυχία για διαδικασίες υποστήριξης όπως η δημιουργία αρχείων εργασίας και η πληρωμή προμηθευτών. Iδιαίτερα για τις μεταφορές εμπορευμάτων, οι συναλλαγές είναι πολλές αλλά με χαμηλότερη κερδοφορία συγκριτικά με την Project Logistics, όπου οι συναλλαγές είναι λίγότερες εντούτοις διαθέτουν τεράστια κερδοφορία. Ο αριθμός των τιμολογίων προμηθευτών που πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα μπορεί να φτάσει τα 10.000 το μήνα αλλά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας OCR, ο ίδιος αριθμός τιμολογίων θα μπορούσε να καταχωρηθεί με λιγότερους υπαλλήλους. Σε ένα ανάλογο έργο, το οποίο ηγήθηκαμε πριν από μερικά χρόνια, η τεχνολογία OCR ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της εισαγωγής δεδομένων και αυτό οδήγησε σε μια επιλογή εξοικονόμησης προσωπικού και στην ύπαρξη πρόσθετων πόρων, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά σε άλλους τομείς της επιχείρησης.

Πώς οι εταιρείες μπορούν να μεταβούν σε μια βιώσιμη οικονομική στρατηγική, μειώνοντας παράλληλα και το ρίσκο της συγκεκριμένης μετάβασης;

Προτού ξεκινήσουν οποιαδήποτε μετάβαση, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όσα θεμελιώδη ζητήματα υφίστανται. Στη συνέχεια, απαιτείται η κατανόηση των projects που αναμένεται να παραδοθούν και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας γνώσης και πόρων. Αφού επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, όλα τα άλλα είναι σχετικά εύκολα. Υιοθετώντας μια στάση διαφάνειας, η επικοινωνία θα καταστεί πιο ξεκάθαρη και τα κριτήρια ESG θα μπορούν να ικανοποιηθούν με υψηλότερο κόστος αλλά με σωστό προγραμματισμό.

Η χρηματοοικονομική στρατηγική πρέπει να είναι ισχυρή, καλύπτοντας τις διάφορες πτυχές του ESG. Επιπλέον, απαιτείται να τονιστεί ξεκάθαρα η κοινωνική ευθύνη και να επιβληθεί σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.


Ο Hafiz Roslan είναι ο Group CFO της FLS, με έδρα την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Finance Transformation Thought Leader, με πάνω από 12 χρόνια διεθνούς εμπειρίας και με μεγάλη εξειδίκευση στον οικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση (FP&A) και τη χρηματοοικονομική επιχειρηματική συνεργασία, πιστεύει ακράδαντα στην ανάγκη του χρηματοοικονομικού τομέα για καινοτομία και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής. Έχει συνεργαστεί με διάφορους ηγέτες στους κλάδους της ναυτιλίας και των logistics, στις περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.