Με αφορμή τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) το οποίο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για όλον τον κύκλο υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν από αυτό, ο ΣΕΣΜΑ έχει επισημάνει στις αρμόδιες υπηρεσίες ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει ως προς την μη ύπαρξη της ταυτοποίησης των συμβουλευτικών εταιρειών για την υποστήριξη των σχεδίων στο

ΠΣΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι για τη δημιουργία Αίτησης Χρηματοδότησης απαιτείται ο χρήστης που θα προετοιμάσει και θα υποβάλει την αίτηση χρηματοδότησης, να έχει οριστεί ως «Συντονιστής Έργου» από τον «Δικαιούχο Ενίσχυσης» μέσα από το ΟΠΣΚΕ. Ουσιαστικά ο όρος «Συντονιστής Έργου» αναφέρεται στον υπεύθυνο φορέα ή το πρόσωπο (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ο οποίος θα αναλάβει την προετοιμασία, συγγραφή, υποβολή και διαχείριση της επενδυτικής πρότασης μέσα στο ΟΠΣΚΕ και ο οποίος τακτοποιείται μόνο ως φυσικό πρόσωπο, με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ουσιαστικά δεν παρέχεται η δυνατότητα ως προς την ταυτοποίηση ως συντονιστής έργου, να οριστεί εταιρεία συμβούλων με την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου, ενώ η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων ανατίθεται από τους δικαιούχους σε εταιρείες συμβούλων και όχι σε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα.

Αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτής του ΟΠΣΚΕ είναι να φαίνεται ακόμα και στις οργανωμένες συμβουλευτικές εταιρείες, αποκλειστικά ως «Συντονιστής Έργου», ένα φυσικό πρόσωπο που είτε είναι στέλεχος της συμβουλευτικής Εταιρείας, είτε ανήκει στους ασκούντες τη Διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό, καλούνται διευθυντικά στελέχη ή ιδιοκτήτες των συμβουλευτικών εταιρειών να γνωστοποιούν σε στελέχη των εταιρειών τους, τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, καθώς είναι αδύνατο να διαχειριστούν πλήθος αιτήσεων, γεγονός που συνεπάγεται καταστρατήγηση του Κανονισμού της Ε.Ε. 679/2016 για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR), ενώ παράλληλα θέτει σε εφαρμογή ιδιαίτερους κινδύνους για θέματα ασφάλειας αλλά και μεγάλες δυσλειτουργίες στην υλοποίηση των έργων.

Παράλληλα, από τις πρώτες δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τις οποίες έχουν ανακοινωθεί οι σχετικές προσκλήσεις και έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια, έχει παρατηρηθεί από τις Εταιρείες μέλη του ΣΕΣΜΑ, ότι τα στελέχη τους δεν έχουν τη διάθεση να χειριστούν μέσω των δικών τους προσωπικών κωδικών (γεγονός αποδεκτό και λογικό), αιτήσεις πελατών, καθώς ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη, είναι δυνατόν να επισύρει ευθύνες και καλύψεις στις οποίες είναι αντιληπτό ότι δε μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ παράλληλα υφίσταται και ο κίνδυνος όταν στέλεχος αποχωρήσει από την Εταιρία, να έχει στη διάθεσή του στοιχεία και δεδομένα επιχειρήσεων που ο χειρισμός τους δε μπορεί να εξασφαλιστεί.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο ΣΕΣΜΑ προτείνει να παρέχεται η δυνατότητα στον «Δικαιούχο» της ενίσχυσης να δημιουργεί το προφίλ του, αλλά και να επιλέγει ως «Συντονιστή Έργου» εκτός από φυσικό πρόσωπο και νομικές μορφές εταιρειών οι οποίες απασχολούν πλήθος προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό, δε θα απαιτείται αποκλειστικά η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων με κωδικούς taxisnet και δε θα υφίστανται πολλαπλοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τόσο σπουδαίων προσωπικών δεδομένων. Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερα του ενός ατόμου να έχουν πρόσβαση στην επενδυτική πρόταση, έτσι ώστε να μπορούν να προετοιμάσουν και να διαχειριστούν το κάθε επενδυτικό σχέδιο ταχύτερα και αρτιότερα.