Εκ μέρους του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας, εκφράζω τις ευχές μας για επιτυχία και μακροημέρευση της νέας πρωτοβουλίας που έρχεται να καλύψει ένα κενό στην αγορά με θεματολογία που απευθύνεται στα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης.

 

  • Του Γιώργου Ραουνά, Πρoέδρου ΔΣ ΣΕΣΜΑ

 

Στο πρώτο αυτό τεύχος θα εκφράσουμε τις απόψεις μας για το επίκαιρο θέμα που ορίζεται με το ακρωνύμιο ESG (Environmental – Social – Governance) ή στη γλώσσα μας: Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση. Θα επιχειρήσουμε δε, να δώσουμε τις διαστάσεις που απασχολούν τον CFO και συνολικά την οικονομική λειτουργία, αναφορικά με τους ESG κινδύνους / παράγοντες και σχετίζονται με όλους τους κινδύνους που πηγάζουν από το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, καθώς και τη συσχέτιση των ESG επιδόσεων με την πρόσβαση σε κεφάλαια.

 

Είναι ενδεικτικό το ότι το πλήθος των Επενδυτικών Κεφαλαίων (funds) που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ESG κεφαλαίων προσεγγίζει τα 3.700 (σε μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκά) και το ποσό που διαχειρίζονται ανέρχεται σε 1.258 δις σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ κατά το 3ο τρίμηνο του 2020, σημειώθηκε αύξηση των υπό διαχείριση ESG κεφαλαίων κατά 8% (πηγή: MorningStar Inc.).

Μετά από την πανδημία του Covid-19, η τάση για υπεύθυνες επενδύσεις όχι μόνο δεν θα μειωθεί, αλλά αναμένεται να ενισχυθεί περεταίρω. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι περισσότερες από 35 χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως έχουν ήδη εκδώσει, ή είναι στη διαδικασία έκδοσης, σχετικών οδηγιών για την αναφορά των ESG κινδύνων.

 

Πριν την πανδημία του Covid-19, μεγάλη προσοχή δινόταν στο περιβαλλοντικό μέρος των ESG κινδύνων. Καθώς πλήθαιναν οι ανησυχίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι αειφόρες επενδύσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο τη μείωση των επιπέδων του άνθρακα και την ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα, κέρδιζαν έδαφος. Πολλά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες και θεσμικοί επενδυτές ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες για επενδύσεις με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Μια από τις επιπτώσεις του Covid-19 ήταν να αναγνωριστεί η σημασία των ανθρώπινων κοινοτήτων και της κοινωνικής συνοχής. Συνεπώς, είναι πιθανό να δούμε επαυξημένη εστίαση σε κοινωνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και της ισότητας.

 

Ο θεμελιώδης λίθος της νέας πραγματικότητας είναι η ξεκάθαρη στρατηγική προσέγγιση των ESG παραγόντων. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αποτυπώνεται στον τρόπο που μια εταιρεία εντάσσει τους ESG παράγοντες στο χαρτοφυλάκιό της, στις εσωτερικές της διαδικασίες, στα προϊόντα και τις αναφορές της.

Η ενσωμάτωση των ESG αρχών βοηθά στην κερδοφορία και στα καλά οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών σε πολλαπλά επίπεδα.

 

Κατ’ αρχάς, μία εταιρεία που έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο ESG αρχών, είναι σε θέση να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τους ESG κινδύνους που ενυπάρχουν και στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Μέχρι τώρα, οι εταιρείες συνήθως αγνοούσαν τέτοιους κινδύνους είτε γιατί δεν τους θεωρούσαν σημαντικούς είτε γιατί δεν τους είχαν αναγνωρίσει. Η θωράκιση έναντι των ESG κινδύνων ελαχιστοποιεί τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις (οικονομικές, φήμης, κ.α.), ενισχύοντας την οικονομική ευμάρεια της εταιρείας σε βάθος χρόνου.

 

Επίσης, ένα τέτοιο πλαίσιο ESG αρχών οδηγεί την εταιρεία να αποκτήσει και προβάλει μια καλύτερη εικόνα, τόσο για τις σημερινές επιδόσεις της, όσο -κυρίως- για τη βιωσιμότητά της. Οι δραστηριότητες καθώς και οι επενδύσεις της είναι πιο φιλικές προς το Περιβάλλον. Η εταιρεία αποδεικνύει ότι λαμβάνει υπόψη της θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και τη θέση της εταιρείας στην Κοινωνία και τέλος εγγυάται μία ισχυρή εταιρική  Διακυβέρνηση που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και τις προοπτικές της. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την εταιρεία ελκυστική, τόσο για τους πελάτες, όσο και για τους επενδυτές.

Αυτά οδηγούν σε αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και χαμηλότερο κόστος δανεισμού που θα βελτιώσει την κερδοφορία και την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

 

Η διαφάνεια αποτελεί αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών και των επενδυτών. Οι τελευταίοι δεν θα αρκούνται σε απλή παράθεση οικονομικών μεγεθών. Όλο και περισσότερο θα επιθυμούν να γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης των ESG παραγόντων, το πως αυτοί επηρεάζουν τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις καθώς και την επίπτωσή τους στην κοινωνία.

 

Η τακτική δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν ESG  θέματα αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η εταιρεία έχει την απαραίτητη διαφάνεια καθώς και ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη της την επίδραση των ESG παραγόντων στην επιχειρηματική της δράση. Επιπλέον, δείχνει μία εταιρεία με προδραστικότητα που είναι προετοιμασμένη και επιθυμεί να ηγείται των εξελίξεων.

 

Στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος του CFO είναι καταλυτικός. Οφείλει να κατανοήσει τις νέες ανάγκες, να ενστερνιστεί τις αλλαγές που φέρνει η ESG οπτική στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων με μια ολιστική προσέγγιση, προσδιορίζοντας μία εταιρεία που συνεχίζει βεβαίως να έχει σκοπό το κέρδος, αλλά με ένα τρόπο διαφανή και βιώσιμο για το περιβάλλον και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.