Η ανθρωπότητα βρίσκεται σήμερα σε ένα σημείο καμπής, έχοντας συνειδητοποιήσει την ανάγκη ταχείας πλέον δράσης για την επίτευξη περιβαλλοντικών αλλά και κοινωνικών στόχων. Σε μια εποχή ταχείας τεχνολογικής προόδου η επιχειρηματικότητα δεν έχει απλά την υποχρέωση να συμβάλλει στην υλοποίηση της μετάβασης, αλλά o ρόλος της είναι καθοριστικός ακριβώς επειδή μόνο μέσω επενδύσεων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών η μετάβαση θα γίνει πράξη στην καθημερινότητά μας. Το εγχείρημα της μετάβασης είναι πρωτοφανές και ιδιαίτερα φιλόδοξο. Το μέτρο αυτής της φιλοδοξίας σημαίνει ότι το εγχείρημα θα έχει ένα μεγάλο κόστος που αναγκαστικά θα καταβάλλουν επιχειρήσεις, κράτη και καταναλωτές, το οποίο όμως αντανακλά ένα μεγάλο όφελος για όλους μας, ειδικά σε θέματα του κλίματος και περιβάλλοντος. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στηρίζει αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα επειδή αποβαίνει προς όφελος όλης της κοινωνίας και, φυσικά, των επιχειρήσεων ως μέλη αυτής.

Το εγχείρημα έχει ορισμένες κρίσιμες προϋποθέσεις επιτυχίας
Καταρχήν, η στενή και εποικοδομητική συνεργασία των κράτους, επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι απαραίτητη όχι μόνο για να επιτευχθούν οι στόχοι αλλά και για να μειωθεί το κόστος στο μέγιστο δυνατό. Επιπλέον, τα κράτη, είναι σημαντικό να προτείνουν ένα συνδυασμό ρυθμιστικών κανόνων, φορολογικών μέτρων αλλά και κινήτρων που να είναι συμβατά με μια ρεαλιστική αλλά και συνάμα φιλόδοξη μετάβαση.

Για τις επιχειρήσεις, ήδη, σε επίπεδο εθνικής και κυρίως ενωσιακής νομοθεσίας εκκολάπτεται ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προβλέπει νέες και σύνθετες υποχρεώσεις και ευθύνες, τόσο σε ότι αφορά τη συλλογή και δημοσιοποίηση στοιχείων, όσο και ως προς την επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Είναι κρίσιμο, κατά την εφαρμογή των νέων πολιτικών και την επιβολή κανονιστικών υποχρεώσεων να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να διοικηθούν με την ευελιξία που απαιτείται από ένα τόσο σύνθετο και σε πολλά ζητήματα υλοποίησης ασαφές εγχείρημα που χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη ύπαρξη σημαντικών επιχειρηματικών και τεχνολογικών ρίσκων. Άλλωστε, μόνο εάν οι επιχειρήσεις επενδύσουν θα διασφαλιστεί τόσο η υλοποίηση της μετάβασης όσο και η προάσπιση της ευημερίας των κοινωνιών μας. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται ως κρίσιμος παράγοντας η Εταιρική Διακυβέρνηση. Ο ΣΕΒ διαχρονικά πιστεύει ότι η καλή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, καταρχήν διότι εξοπλίζει μια επιχείρηση με τους μηχανισμούς που επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων βάση δεδομένων και με διαφάνεια, κάτι που οδηγεί μεταξύ άλλων και στην αναγνώριση της καλής δουλειάς που γίνεται σε όλα τα επίπεδα.

Οι μηχανισμοί αυτοί τώρα καλούνται όχι μόνο να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις έναντι των νέων και πολλαπλών υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, αλλά κυρίως ως προς την ικανότητα διαχείρισης των ρίσκων και αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η ταχεία τεχνολογική πρόοδος, η συνεχής ψηφιοποίηση και η απαίτηση νέων επενδύσεων για την υλοποίηση της μετάβασης.

Η σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης στη συγκυρία αυτή αναδεικνύεται συνεπώς ως κρίσιμη επειδή ακριβώς οι εσωτερικοί μηχανισμοί συλλογής και αξιολόγησης πληροφορίας αλλά και λήψης αποφάσεων με διαφάνεια και τεκμηρίωση αποτελούν τον καλύτερο μηχανισμό εκπόνησης ρεαλιστικών και φιλόδοξων σχεδίων μετάβασης καθώς και παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών, πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιπλέον, αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό μηχανισμό διάδοσης εντός της επιχείρησης της κουλτούρας που θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της να συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχία των σχεδίων μετάβασης. Τέλος, αποτελεί το μηχανισμό στον οποίο μπορούν να βασιστούν οι επενδυτές που με τη χρηματοδότηση που προσφέρουν στην κάθε επιχείρηση επιθυμούν να συνεισφέρουν στη μετάβαση, τόσο επειδή και αυτοί έχουν να συμμορφωθούν με νέες κανονιστικές υποχρεώσεις όσο και επειδή, κυρίως, πιστεύουν σε αυτή.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της καλής διακυβέρνησης ο ΣΕΒ πρωτοστατεί συμμετέχοντας ενεργά στην ίδρυση του ΕΣΕΔ Εθνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και στη συν-διαμόρφωση του πρώτου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από το 2013. Πιο πρόσφατα, αξιολόγησε, σε στενή συνεργασία με άλλους φορείς, το σημείο εκκίνησης της αγοράς πριν την εφαρμογή του Ν4706/20 και δρομολογεί μαζί τους την αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου Νόμου.