Για να επιτευχθεί η ουδετερότητα άνθρακα, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν. Αρχικά, οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για την επιλογή αυτών των εταιρειών πρέπει να γνωρίζουμε τις ενεργειακές τους επιδόσεις και να εντοπίσουμε αυτές που έχουν δεσμευτεί να δράσουν ενάντια στον κίνδυνο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σήμερα υπάρχουν πολλά εργαλεία ανάλυσης και αναφοράς για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα της επιχείρησης, προκειμένου να προχωρήσουμε προς τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών CO2 έως το 2050. Σε αυτή την προοπτική εντάσσεται το CDP (Carbon Disclosure Project).

Το CDP είναι ένας πάροχος αξιολόγησης κλίματος για επιχειρήσεις, ο οποίος μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων για τους μετόχους τους.

Κλιματικό rating
Περισσότερο από ένα απλό εργαλείο αναφοράς, το CDP είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές βάσεις δεδομένων στον κόσμο. Ενθαρρύνει τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις, τα κράτη και τις περιφέρειες να μετρήσουν τον αντίκτυπό τους και στη συνέχεια να λάβουν συγκεκριμένη δράση. Είναι ο συνολικός αντίκτυπός τους στο περιβάλλον που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις τους στα διάφορα ερωτηματολόγια του CDP.

Σήμερα το CDP μετρά τον αντίκτυπο της επιχείρησης σε τρεις διαφορετικούς πόλους:

  • Κλίμα
  • Νερό
  • Δάση.

Από το 2016 και μετά, το CDP παρουσιάζει το σκορ του επιπέδου δέσμευσης, μια μεθοδολογία που δίνεται μεταξύ Α και D, που αναφέρει τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τη συνολική επίδραση των οργανισμών. Αυτό το σκορ δέσμευσης βασίζεται σε 4 κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά στάδια συνειδητοποίησης:

  • Η γεσία (Α)
  • Μάνατζμεντ (Β)
  • Ευαισθητοποίηση (C)
  • Αποκάλυψη (D).

To CDP ταξινομεί τις επιχειρήσεις σύμφωνα με μια μεθοδολογία αξιολόγησης: CDP-Activity System. O στόχος είναι να ταξινομηθούν οι εταιρείες σε σχέση με τον κλάδο δραστηριότητάς τους και τις ενέργειές τους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας που έχουν επιπτώσεις σε:

  • Κλιματική αλλαγή
  • Ασφάλεια νερού
  • Αποψίλωση των δασών.

Αυτή η ταξινόμηση δείχνει πόσο ενήμερη είναι η εταιρεία σε περιβαλλοντικά ζητήματα και πώς διαχειρίζεται ή επηρεάζει τις συνέπειες.

Συμπερασματικά, το CDP έχει αναπτύξει δωρεάν ένα εργαλείο αξιολόγησης για να καθοδηγεί τους επενδυτές στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Είναι εύκολο να βρεθούν κεφάλαια που επενδύονται σε επιχειρήσεις για τις οποίες τα προβλήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτά, οι οποίες όμως έχουν επίγνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των υδάτων και την αποψίλωση των δασών. Επίσης, είναι χρήσιμο να παρέχεται στον αποταμιευτή η απαραίτητη τεκμηρίωση, ώστε να μπορεί να καταλάβει πού πηγαίνουν τα χρήματά του και σε τί δραστηριότητες χρησιμοποιούνται (επενδύσεις με στόχο την ουδετερότητα του άνθρακα).