Ο ΣΕΣΜΑ έχει δημιουργήσει από το 2014 το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία μέσω του οποίου καταγράφονται ανά τρίμηνο οι προσδοκίες και απόψεις των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ. Ο Γενικός Δείκτης GRe+1 αποτυπώνει τις προσδοκίες των επικεφαλής και των στελεχών των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ για την ελληνική οικονομία μετά από ένα έτος (+1).

Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 περιορίστηκε εκ νέου η αισιοδοξία των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία τόσο των βασικών οικονομικών μεγεθών, όσο και των παραγωγικών συντελεστών. Ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, διαμορφώθηκε σε 26,8%, έναντι τιμής 46,7% στο τέλος του 2021. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής και των δύο υποδεικτών, περισσότερο όμως του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας. Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας σημείωσε κάμψη έναντι της τιμής που είχε το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και αυτής του πρώτου τριμήνου 2021. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2022, ο μέσος όρος της διαφοράς μεταξύ των ποσοστών «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για τις πέντε μεταβλητές του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών) περιορίστηκε στο 20,7%, έναντι 47,6% το προηγούμενο και 36,9% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η επιδείνωση οφείλεται στη μείωση της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» εκτιμήσεων για όλες τις μεταβλητές του Δείκτη, ιδιαίτερα όμως των προσδοκιών για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ και την ανεργία. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, επισημαίνεται η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού. Η επιτάχυνσής του ρυθμού ανόδου των τιμών το τελευταίο τρίμηνο σε ποσοστό πολύ υψηλότερο του στόχου της ΕΚΤ, οδήγησε στον υπολογισμό της διαφοράς «θετικών» – «αρνητικών» απαντήσεων ως διαφοράς μεταξύ των ποσοστών εκείνων που προέβλεπαν μείωση και εκείνων που εκτιμούν ότι θα υπάρξει αύξηση του πληθωρισμό, αντίθετα δηλαδή από ότι γινόταν μέχρι τώρα που ο πληθωρισμός παρέμενε χαμηλός (μέση ετήσια μεταβολή το 2021 ήταν 1,2% και το 2020 -1,2%).

Υπογραμμίζεται ότι η μεταβολή των προσδοκιών επί τα χείρω είναι γενική και δεν αφορά μόνο τη μεταβολή του επιπέδου των τιμών. Η επιδείνωση των προσδοκιών για τα οικονομικά μεγέθη οφείλεται ασφαλώς στη διαφαινόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας, στην αβεβαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην αύξηση του πληθωρισμού, στην αναμενόμενη άνοδο των επιτοκίων, καθώς και στις ανησυχίες για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά και για τη συνεχιζόμενη πανδημία. Νέα επιδείνωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ και για την εξέλιξη των συντελεστών της παραγωγής καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ο μέσος όρος της διαφοράς «αισιοδοξίας» και «απαισιοδοξίας» για τις μεταβλητές του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών, (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο), μειώθηκε σε 32,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους, από 45,8% στο τέλος του 2021.

Ως προς την καταγραφή των εμποδίων στην επιχειρηματική δράση, ως σημαντικότερο εμπόδιο εξακολουθεί να θεωρείται η λειτουργία της δικαιοσύνης. Η υψηλή φορολογία επανήλθε στη δεύτερη από την τέταρτη θέση. Ακολούθησαν η χαμηλή παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα στην παροχή δημόσιων αγαθών, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο www.sesma.gr.