Ο Νέος «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» υπ’ αριθμ. 4887/2022 ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και αποτελείται από 13 διαφορετικά καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία θα αποτελέσουν τους άξονες της προβλεπόμενης ισχυρής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας την επόμενη πενταετία. Ειδικότερα οι αντικειμενικοί στόχοι – σκοποί είναι οι ακόλουθοι: ψηφιακός & τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης µε εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η διαφορική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό και στις επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών τουριστικών επενδύσεων καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς ολόκληρης της παραγωγικής αλυσίδας αξία της ελληνικής οικονομίας.

Στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο διαμορφώνεται πλειάδα κινήτρων με κορωνίδα τις επιχορηγήσεις οι οποίες μπορούν να ληφθούν από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν τα κίνητρα της φοροαπαλλαγής, της επιδότησης leasing και της επιδότησης δημιουργούμενης απασχόλησης.

Στην έκδοση των προκηρύξεων των καθεστώτων που αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.), στις οποίες δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) δύναται να καθορίζονται το είδος ή η ένταση ή το ανώτατο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 ή η χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237), ανάλογα µε το μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες και την περιοχή υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα µε τον ν. 4759/2020 (Α΄ 245) (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, διάφορος του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Επιπλέον δύναται να ορίζεται, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, ποσοστιαία προσαύξηση επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμφωνα µε το άρθρο 18.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης µε τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 4877/2022 προβλέπονται κίνητρα, όπως η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου, το οποίο θα παρέχεται σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο νομοσχέδιο στα επενδυτικά σχέδια που θα εντάσσονται στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Εν κατακλείδι ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος φιλοδοξεί, μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης, να πετύχει από την μία πλευρά γρήγορη απόκριση στις αιτήσεις των επενδυτών, και από την άλλη πλευρά την υλοποίηση των επενδύσεων.