Νέο έτος … νέο πλαίσιο ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το προηγούμενο διάστημα, αναμένεται να ενεργοποιηθεί το πρώτο δίμηνο του 2022. Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με την αξιοποίηση των δανειακών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, στο βαθμό που η ενίσχυση δεν ξεπερνά τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στον οποίον προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας.

Δομική αλλαγή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι ότι σε αυτόν προβλέπονται 13 θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της χώρας: Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, Νέο Επιχειρείν, Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία, Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, Επιχειρηματική εξωστρέφεια, Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Μεγάλες επενδύσεις, Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και Επιχειρηματικότητα 360ο.

Κάποια εξ αυτών θα προκηρύσσονται σε τριμηνιαίους κύκλους με συγκριτική αξιολόγηση, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία αξιολόγησης, ή θα είναι διαρκώς ανοικτά και θα αξιολογούνται άμεσα οι προτάσεις που υποβάλλονται.

Γίνεται το τελευταίο διάστημα, και στο πλαίσιο του σχεδίου του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, μία γενικότερη προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών αξιολόγησης σε όλα τα στάδια, ένταξης – υλοποίησης – ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που ομολογουμένως αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη. Ήδη από το περασμένο έτος έχουν επισπευσθεί οι χρόνοι ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ένταξη. Όμως η εμπειρία από τα επόμενα στάδια δεν είναι εξίσου ενθαρρυντική. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος έχει επισημάνει τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της αξιοποίησης της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας των Συμβουλευτικών Εταιρειών στην περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται είναι, όπως και στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο, η επιχορήγηση, η φορολογική απαλλαγή, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, η επιδότηση μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας. Επίσης, προβλέπεται, μόνο για το θεματικό καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών. Σημειώνεται ότι επιχορήγηση θα μπορούν πλέον να λάβουν μόνο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ μετά από μία παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας θα ήταν σκόπιμο να μην αποκλεισθούν από αυτό το είδος ενίσχυσης, κατ’ ελάχιστον οι μεσαίες επιχειρήσεις. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία – κωδικοποίηση προκειμένου να είναι εύληπτος, κατανοητός και ξεκάθαρος στους επενδυτές ως προς την επιλεξιμότητα των Επενδυτικών Σχεδίων, καθώς και των ενισχύσεων / ειδικών ρυθμίσεων που είναι δυνατόν να διεκδικήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, οι Συμβουλευτικές Εταιρείες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις και τους υποψήφιους επενδυτές να εντάξουν τα επενδυτικά τους σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο και να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Αποτελούν σημαντικό, στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, ικανό να τους υποστηρίξει και καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων έως την ολοκλήρωσή τους.