Η Merck έθεσε την οικονομική διεύθυνση στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας τονίζει στο Finance Pro ο κύριος Νικόλαος Βίγκος. Μας μιλά επίσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Finance αλλά και για το σύγχρονο ρόλο του οικονομικού διευθυντή.

Η Merck επηρεάστηκε από την υγειονομική κρίση θετικά ή αρνητικά; Πως αντιμετώπισε η οικονομική διεύθυνση την όλη κατάσταση;

Η KGaA ως κατεξοχήν εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας, παράγει προϊόντα και υπηρεσίες για την υγεία, πρόοδο και εξέλιξη του ανθρώπου. Η κρίση της πανδημίας αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας για την έρευνα και παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων.

Δεδομένων των συνθηκών που επικράτησαν, η Merck KGaA και ειδικότερα η οικονομική διεύθυνση έθεσαν ως προτεραιότητα τους ασθενείς που έχουν ανάγκη τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τους πελάτες που θέλουν να προμηθευτούν προϊόντα χημείας που παράγει η εταιρεία.

Η Merck KGaA ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας, έθεσε την οικονομική διεύθυνση στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων, έχοντας καταλυτικό ρόλο στην επίσπευση επιχειρηματικών λύσεων τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους συνεργάτες, πελάτες, και όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Είναι κοινή παραδοχή πως η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο όμιλος προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικά ως προς το Finance transformation;

Η εταιρεία μετασχημάτισε τον κλάδο των υλικών υψηλής τεχνολογίας σε κλάδο electronics με εξέχουσα θέση στο κλάδο των ημιαγωγών, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα έτη.

Ο κλάδος των ημιαγωγών, ως γνωστόν, είναι ο κατεξοχήν κλάδος που έχει ήδη θέσει υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε πολλούς άλλους κλάδους όπως μεταφορών, ηλεκτρονικής, χρηματοοικονομικών, εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α. καθώς και για την ανάπτυξη νέων αγορών και μεθόδων παραγωγής και έρευνας.

Η οικονομική διεύθυνση είναι ο πρωτεργάτης και συντονιστής των επενδύσεων σε αυτούς τους ερευνητικούς και παραγωγικούς τομείς, διασφαλίζοντας την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική.
Ταυτόχρονα, αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων με την ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία της πληροφορίας.

Ενδεικτικά τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, Robotics, Blockchain και Quantum θα χρησιμοποιηθούν από την οικονομική διεύθυνση για την ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμό επενδυτικών στρατηγικών στο μέλλον.

Η πραγματοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί μία ολιστική οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα αναπτύξει πέρα από την στρατηγική και την σχετική εναλλακτική νοοτροπία, που είναι αναγκαία για την επιτυχία στρατηγικών και επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης.

Πως αξιολογείτε τα οικονομικά αποτελέσματα της Merck για το πρώτο εννιάμηνο του έτους και τι προσδοκίες έχετε για το 12μηνο; Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το 2022;

Τα αποτελέσματα της Merck KGaA σε παγκόσμιο επίπεδο στο τέλος του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε επίπεδο πωλήσεων περί τα 14,5 δισ. ευρώ ενώ η κερδοφορία προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στο επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ.

Σημαντική είναι η ενίσχυση των ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες άνω του 25,3% σε σχέση με το 9μηνο του 2020, σε απόλυτο ποσό περί των 1,5 δισ. ευρώ το 2021.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό ποσό δανεισμού ανήλθε στο επίπεδο των 9,3 δισ. ευρώ.

Για το έτος 2021 τα έσοδα του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 19,5 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αναμένεται άνω των 6 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Η κεφαλαιοποίηση για τους τελευταίους μήνες διακυμαίνεται άνω των 100δις. ευρώ ενώ το ποσοστό ελεύθερων διαπραγματεύσιμων μετοχών είναι λιγότερο του 30% του συνόλου των μετοχών. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και έχει εισέλθει στο δείκτη DAX.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ζητούν από την οικονομική διεύθυνση να συμμετέχει ισότιμα στο όραμα και την χάραξη της στρατηγικής τους. Πως βλέπετε το ρόλο σας και πως αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό και επαγγελματικό περιβάλλον;

Όπως προανέφερα ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή, και της οικονομικής διεύθυνσης εν γένει, είναι πρωταρχικός στην υλοποίηση επενδυτικών, επιχειρηματικών σχεδίων και στρατηγικών.
Οι παγκόσμιες τάσεις καθιστούν άμεση την ανάγκη, ο οικονομικός διευθυντής να έχει διορατικότητα ως προς την ανάλυση δεδομένων και την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών.

Οι στρατηγικές αυτές από τη μία θα μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και από την άλλη θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος λειτουργίας και δανεισμού με παράλληλη διασφάλιση των ταμειακών εισροών.

Οι ευκαιρίες για τους οικονομικούς διευθυντές και τις οικονομικές διευθύνσεις είναι αρκετές. Η τεχνολογία και οι παγκόσμιες τάσεις ως προς την ανάλυση των δεδομένων, τον περιορισμό των κινδύνων και τη διαχείριση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτικές.

Ο σύγχρονος οικονομικός διευθυντής είναι ο βασικός παράγοντας υλοποίησης του οράματος της εταιρείας και της βιωσιμότητάς της.

Οι κατάλληλες αποφάσεις της οικονομικής διοίκησης θα βελτιώσουν τις τρέχουσες συνθήκες και θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για κάθε επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα.