Η θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) μιας εταιρείας αποτελεί θέση-κλειδί για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών της στόχων με τις αρχές του ESG (Environmental-Social- Governance). Ο CFO έχοντας πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και στοιχεία της εταιρείας, μέσω της άμεσης διασύνδεσης και συνεργασίας του με όλα τα τμήματα και τις λειτουργίες της, καθώς και του ρόλου του στη διαμόρφωση της συνολικής οικονομικής στρατηγικής της εταιρείας είναι το πλέον κατάλληλο άτομο για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των τριών κριτηρίων “E, S, G” στο επιχειρηματικό μοντέλο της.

Ο CFO στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δύναται να λαμβάνει οικονομικές αποφάσεις με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας με την υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και τη σωστή διοχέτευση και εξοικονόμηση των πόρων της (κριτήριο “E” – “Environmental”). Περαιτέρω, δύναται να προσανατολίζει την εταιρεία στη λήψη περιβαλλοντικά ωφέλιμων επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε αυτήν και μειώνουν το ρίσκο σε επίπεδο συμμόρφωσης με το ESG.

O CFO δεδομένου ότι εμπλέκεται στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών και μη-χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, δύναται να εντοπίζει και να αξιολογεί πώς μπορεί να ενσωματωθεί επιτυχημένα καθένα από τα κριτήρια ESG και σε αυτό ακριβώς έγκειται η σημασία του ρόλου του. Παρόλο που ο ρόλος του είναι «οικονομικός», η επιρροή του εντοπίζεται και στο κοινωνικό κριτήριο (“S”- “Social”), καθώς με τη δημιουργία εξαιρετικών συνθηκών εργασίας και την προώθηση εν γένει της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία γίνεται ελκυστική τόσο στη διατήρηση των εργαζομένων της, γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγικότητας της, όσο και σε καταναλωτές, επενδυτές και εν γένει ενδιαφερόμενα μέρη.

Τέλος, η συμβολή του εντοπίζεται και στο κριτήριο της εταιρικής διακυβέρνησης (“G” -“Governance”) με τη χάραξη στρατηγικής διακυβέρνησης που βασίζεται στην επιχειρηματική ηθική και διαφάνεια, στις υψηλές αμοιβές των στελεχών, στη φορολογική στρατηγική, τη συμμόρφωση και τις σωστές αποδόσεις στους επενδυτές.

Συμπερασματικά, από τα ως άνω μη χρηματοοικονομικά κριτήρια ESG (περιβαλλοντικό – κοινωνικό – εταιρικής διακυβέρνησης) προκύπτουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για μια εταιρεία, καθώς οι ως άνω δείκτες συνδέονται άμεσα με τις μετρήσιμες οικονομικές επιδόσεις της. Τούτο καθιστά κομβικό τον ρόλο του CFO στην εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων, καθώς ο τρόπος διαχείρισης τους ενδέχεται να έχει σοβαρές χρηματοοικονομικές συνέπειες για μια εταιρεία. Συνεπώς, ο ρόλος του CFO μεταβάλλεται και ο τελευταίος καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, μέσω ανάληψης πρωτοβουλιών με σκοπό την επίτευξη στόχων γενικής βιωσιμότητας στην εταιρεία και τη χάραξη κατάλληλης στρατηγικής από κοινού με τη διοίκηση της.