Στον ευμετάβλητο κόσμο του «επιχειρείν», κάθε πληροφορία και λεπτομέρεια μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την λήψη αποφάσεων σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εξιδεικευμένα οικονομικά στοιχεία, χρηματοοικονομικούς στόχους και σύνθετες διαδικασίες που αφορούν το Accounting & Financial Reporting.

Τι έχει ανάγκη τελικά να δει μια ηγετική ομάδα ώστε να λάβει τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις με το λιγότερο δυνατό ρίσκο; Πώς αλλάζουν τα δεδομένα οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, οι τελευταίες εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή άλλοι παράγοντες;

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν λογιστήριο (οικονομική διεύθυνση), όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει τις παραδοσιακές λειτουργίες. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι εργαλείο του management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως το περασμένο έτος αναδείχθηκε, ευνόητα, ως πρώτη προτεραιότητα η ανάγκη για διαφάνεια για τις επιπτώσεις από την πανδημία, η καταγραφή των σχετικών δεικτών και ορθή επικοινωνία τους προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο των εταιρικών – χρηματοοικονομικών αναφορών. Οι συνέπειες της πανδημίας έχουν αντίκτυπο στις βασικές περιοχές της χρηματοοικονομικής αναφοράς των επιχειρήσεων, στην οικονομική τους θέση, στα αποτελέσματα, και στις γνωστοποιήσεις των οικονομικών τους καταστάσεων.

Epsilon Net: Ολοκληρωμένες λύσεις
Financial reporting
Τις ανάγκες που ανέδειξε η πανδημία επισημαίνει ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου EpsilonNet, κ. Γιάννης Κουτκουδάκης, περιγράφοντας επίσης τις σύγχρονες υπηρεσίες financial reporting.

«Οι διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού και προβλέψεων σε επίπεδο εσόδων-εξόδων και ταμειακών ροών, καθώς επίσης και η δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης του τεράστιου όγκου δεδομένων που διατίθενται καθημερινά για την αποτύπωση της εταιρικής απόδοσης και τη σύνδεση του απολογισμού των μεγεθών με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, πρέπει να είναι ταχύτατες, ακριβείς και ευέλικτες σε διορθωτικές κινήσεις».

«Η περίοδος της πανδημίας και η ανάγκη εργασίας από απόσταση αποτέλεσε μια επιπλέον ανάγκη το financial reporting να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος για μια επιχείρηση που εκτός της ευελιξίας, της ταχύτητας και της ακρίβειας, να προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργεί μέσω web και cloud από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο χρήστης», σημειώνει.

Ο Όμιλος Epsilon Net, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες αιχμής και τη διευρυμένη εμπειρία του στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που διαθέτουν όλες τις σύγχρονες δυνατότητες financial reporting με:

 • Πλήρη εικόνα των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης μέσα από ένα κεντρικό – ενιαίο σύστημα,
 • πλήρη και συνεχή εναρμόνιση με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον,
 • δυνατότητα πλήρους λειτουργίας μέσω web και cloud, καθώς και
 • απόλυτη ασφάλεια και ευχρηστία από κάθε χρήστη.

Τι έχει ανάγκη να δει ένα management board
Η διοίκηση μιας επιχείρησης χρειάζεται όσο το δυνατό πιο συμπυκνωμένη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική εικόνα της οικονομικής της θέσης, των δυνατοτήτων που έχει αλλά και των αδυναμιών που πρέπει να διορθώσει. Μια ολοκληρωμένη εικόνα παρακολούθησης της πορείας των προϋπολογιστικών της μεγεθών και της διαμόρφωσης των χρηματοοικονομικών της μεγεθών από περίοδο σε περίοδο, είναι απολύτως αναγκαία για τη διοίκηση, σύμφωνα µε τον κ. Κουτκουδάκη.

Από εκεί και πέρα αναλόγως με το αντικείμενο δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, το reportingπου βασίζεται σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να δώσει σε ελάχιστα λεπτά της ώρας περαιτέρω ανάλυση σε μεγέθη που χρειάζεται να εστιάσει το management board για να λάβει τις αποφάσεις του.

Μιλώντας για τα Διεθνή Πρότυπα (IFRS)…
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξελίσσονται παράλληλα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως στο Οικονομικό περιβάλλον Δεδομένων των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Παραχωρήσεις ενοικίου που σχετίζονται με το COVID-19 (Τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 16) για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1/6/2020.

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2022 τίθενται σε εφαρμογή τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τα έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση, καθώς και στις επαχθείς συμβάσεις και το κόστος εκπλήρωσης συμβολαίου του ΔΛΠ 37. Τέλος, από την 1/1/2023 τίθεται σε εφαρμογή το ΔΠΧΑ 17 που αφορά τα Ασφαλιστήρια συμβόλαια έπειτα από πολλά έτη συζητήσεων και προσχεδίων, καθώς και τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που αφορούν την Ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν.
Γιαννης Κουτκουδάκης , Οικονομικός Διευθυντής, Epsilon Net

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ SOFTONE
Ένα εύρος οικονομικών αναφορών και εργαλείων για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οργανισμού προσφέρει η SoftOne. «Ξεκινώντας από βασικές αναφορές όπως P&L, Cash Flow, Balance Sheet, Aging Reports, και επεκτεινόμενες σε δυναμικές, συγκριτικές αναφορές για σημαντικούς δείκτες απόδοσης καθώς και σύνθετες αναλύσεις προβλέψεων που υποστηρίζονται από AI και Machine Learning τεχνολογίες, με πολλές επιλογές μοντελοποίησης», σημειώνει η CFO της SoftOne κα Πεδουλάκη.

«Αξιόπιστες αναφορές με τα πλέον εξελιγμένα BI εργαλεία και τα κατάλληλα insights», τονίζει. «Την ίδια στιγμή, μέσω πρωτοποριακών cloud τεχνολογιών και λειτουργιών τραπεζικής διασύνδεσης (Soft1 FinTech), επιτυγχάνεται η σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση δεδομένων από όλες τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την ποιότητα της πληροφορίας όλων των οικονομικών αναφορών των εφαρμογών μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για την σωστή απόφαση του Δ.Σ
«Οι ανάγκες reporting της Διοίκησης ενός οργανισμού, διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία σε σχέση με τις βασικές χρηματοοικονομικές αναφορές που παρακολουθεί μία επιμέρους διεύθυνση. Οι βασικές διαφορές εντοπίζονται στο επίπεδο ανάλυσης των πληροφοριών και στους παρακολουθούμενους δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης. Το management board έχει -καταρχήν- ανάγκη από συνοπτικές αναφορές που απεικονίζουν με σαφήνεια την αποδοτικότητα της επιχείρησης βάσει των KPIs, τόσο σε σχέση με το P&L όσο και με τις χρηματοροές και το BalanceSheet», τονίζει.

«Προφανώς, απαιτούνται πιο αναλυτικές αναφορές που θα πρέπει να περιλαμβάνονται απολογιστικά στοιχεία, ετήσιος στόχος ή και το rolling forecast δωδεκαμήνου, καθώς επίσης και αιτιολογήσεις αποκλίσεων, τυχόν ρίσκα ή μελλοντικές ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι διαθέσιμες εξατομικευμένες συγκριτικές αναφορές μεγαλύτερης ανάλυσης (π.χ. ανά business unit, κατηγορία προϊόντος, χώρα δραστηριοποίησης κα.), οι οποίες βοηθούν γενικότερα τον οργανισμό στη διαχείριση του ρίσκου και τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων».

Αλλάζουν οι καταστάσεις…τα ΔΠΧΑ εξελίσσονται
«Ποιος θα μπορούσε αλήθεια να γνωρίζει πριν από 1,5 χρόνο για την πανδημία και πώς αυτή θα επηρεάσει την απόδοση των εταιρειών; Ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει πώς να απεικονίσει όλες αυτές τις ζημιές και τις μειώσεις λόγω της κατάστασης ώστε να μην δώσει λάθος εικόνα για την πορεία της επιχείρησης; Οι καταστάσεις αλλάζουν και τα πρότυπα εξελίσσονται. Είναι απαραίτητο να γίνεται αυτό, έστω και αν κάποιες φορές δημιουργεί έξτρα κόπο», καταλήγει η κα Πεδουλάκη.

ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
Του Γιάννη Κοττίνη, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG

Σε ένα δυναμικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό που εξελίσσεται στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν έγκαιρα, όσον το δυνατόν περισσότερες και αξιόπιστες πληροφορίες, σχετικά με την οικονομική τους θέση στον επιχειρηματικό τους κλάδο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να κάνουν ασφαλέστερες προβλέψεις για το μέλλον και να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις υπολογισμένου ρίσκου, με σκοπό να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την θέση τους έναντι του ανταγωνισμού.

Στα πλαίσια αυτά, οι επιχειρήσεις οφείλουν να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής αναφοράς (financial reporting) για την εσωτερική πληροφόρηση της Διοίκησης, αυτοματοποιώντας κουραστικές χειροκίνητες εργασίες του παρελθόντος. Τα διαδικτυακά εργαλεία αναφοράς (online reporting engines) έχουν γίνει μερικά από τα πιο σημαντικά κομμάτια λογισμικού στα οποία επενδύουν σήμερα οι επιχειρήσεις, καθώς οι τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αυξάνουν την ανάγκη για ένα έξυπνο λογισμικό, το οποίο έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Μετατρέπει τα δεδομένα σε στρατηγικές πληροφορίες με ισχυρές δυνατότητες ανάλυσής τους.
 • Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των στατιστικών της αγοράς.
 • Διευκολύνει την πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα.
 • Διαθέτει δυνατότητες χρήσης έξυπνων ειδοποιήσεων ενημερώνοντας για θετικές και / ή αρνητικές επιχειρηματικές ανωμαλίες.
 • Αξιολογεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους βασικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) μίας επιχείρησης.

Ως αποτέλεσμα, η χρηματοοικονομική αναφορά προς τη Διοίκηση, παρέχει έγκυρες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως ενδεικτικά:

 • Ποιοι είναι οι πιο κερδοφόροι τομείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ποιοι τομείς παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης;
 • Ποιο είναι το μέγεθος των πωλήσεων ανά τομέα δραστηριότητας που επιτυγχάνεται το νεκρό σημείο της επιχείρησης και ποιο σημείο θα μεγιστοποιούσε τα κέρδη;
 • Αποδίδει η επιχείρηση σύμφωνα με τους στόχους και το επιχειρηματικό της σχέδιο και που οφείλονται οι αποκλίσεις;
 • Είναι επαρκής η ρευστότητα της επιχείρησης για τις κατάλληλες επενδύσεις που θα αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρηση;

Τέλος, σχετικά με την χρηματοοικονομική αναφορά προς τρίτους, η υιοθέτηση σημαντικών νέων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα τελευταία χρόνια όπως το  ΔΠΧΑ 15 – Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες, ΔΠΧΑ 9 – Χρηματοοικονομικά μέσα και ΔΠΧΑ 16- Μισθώσεις, οδήγησαν σε σημαντική αναμόρφωση οικονομικών μεγεθών στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις κάποιων κλάδων επιχειρήσεων, επηρεάζοντας σε ένα βαθμό, την λήψη των αποφάσεων των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών, οι οποίοι είναι βασικές πηγές άντλησης σημαντικών κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.