Οι οικονομικές αναφορές είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών, ιδιαίτερα σε εποχές δύσκολες όπως αυτή που διανύουμε.

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση και η ανάλυση των δεδομένων είναι μια σημαντική διαδικασία με την οποία συλλέγονται και αναλύονται όλα τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και στη συνέχεια, μέσω συγκεκριμένων αναφορών και δεικτών, η διοίκηση προχωρά με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ρίσκο στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το Financial Reporting παρέχει σε εταιρείες και επενδυτές βασικές πληροφορίες που δείχνουν τις οικονομικές επιδόσεις σε βάθος χρόνου. Τεκμηριώνει και κοινοποιεί τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και επιδόσεις για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως σε τριμηνιαία ή ετήσια βάση. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις οικονομικές εκθέσεις για να οργανώσουν τα λογιστικά δεδομένα και να αναφέρουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις είναι επίσης απαραίτητες για τις προβλέψεις της μελλοντικής κερδοφορίας, της θέσης του κλάδου και της ανάπτυξης. Οι βασικοί στόχοι της χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η παρακολούθηση των ταμειακών ροών, η αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων και η μέτρηση της κερδοφορίας.

Η εξασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και ανάλυσης βοηθά στην κατανόηση της απόδοσης της επιχείρησης, αλλά και στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως τα τελευταία χρόνια οι χρηματοοικονομικές αναφορές αλλάζουν κaι αρχίζουν να ενσωματώνουν πληροφορίες που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση λόγω και των αυξανόμενων απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών.

Σε έναν κόσμο, λοιπόν, που μεταβάλλεται διαρκώς και ενέχει σύνθετους επιχειρηματικούς κινδύνους, γιατί η Οικονομική Αναφορά είναι σημαντικότατο εργαλείο που επιτρέπει στο Management Board να εκπονήσει στρατηγικές για το μέλλον; Το Finance Pro έθεσε το ερώτημα σε στελέχη της αγοράς.

Χαρίλαος Αλαμάνος Πρόεδρος Σ.Ο.Ε.Λ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)
«Αναμφισβήτητα, οι πρόσφατες και οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επηρεάσει τις εργασίες, και κατ’ επέκταση, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τις ετήσιες εκθέσεις των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και μη»

Σημαντικό εργαλείο οριοθέτησης
Αναμφισβήτητα, οι πρόσφατες και οι τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν επηρεάσει τις εργασίες, και κατ’ επέκταση, τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τις ετήσιες εκθέσεις των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και μη, όπως μας λέει ο Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος Σ.Ο.Ε.Λ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, λαμβάνοντας αποφάσεις για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την προώθηση και εκπόνηση της εταιρικής στρατηγικής.

Η διευρυμένη παροχή πληροφόρησης στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Έκθεση Dιαχείρισης και τις αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που δεσμεύουν τις οντότητες ως προς την επιδίωξη παροχής βέλτιστων υπηρεσιών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες». «Κατά συνέπεια, συνεχίζει», «η οικονομική αναφορά και οι πληροφορίες που συνοδεύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν χρησιμεύουν μόνο απολογιστικά για την ορθή και σύννομη διαχείριση της περιουσίας ή την προστασία της αξίας της επένδυσης των μετόχων.

Αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο οριοθέτησης των στρατηγικών επιλογών, της αντιμετώπισης κρίσεων, της επικοινωνίας με τους χρήστες της πληροφόρησης και διαμόρφωσης των μελλοντικών δράσεων των εταιρειών που στοχεύουν στην ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας».

Αρχίλοχος Κανέλλος CFO L’Oréal Hellas
«Ο κύριος στόχος της οικονομικής αναφοράς είναι η παροχή πληροφοριών προς τη διοίκηση για τη χάραξη στρατηγικών και για γρήγορη και ορθή λήψη αποφάσεων»

Συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και την εκπόνηση στρατηγικών
«Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, ενώ η πανδημία του COV – 19 επέβαλε ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις μας» λέει ο Αρχίλοχος Κανέλλος, CFO L’Oréal Hellas .

«Οι συνθήκες και οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν ταχύτατα, ενισχύοντας την ανάγκη για διαρκή αναθεώρηση των επιχειρηματικών πλανών και για άμεση κατανόηση των επιχειρηματικών κινδύνων. Ο κύριος στόχος της οικονομικής αναφοράς είναι η παροχή πληροφοριών προς τη διοίκηση, για τη χάραξη στρατηγικών και για γρήγορη και ορθή λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό η πληροφόρηση που προκύπτει μέσα από τις οικονομικές αναφορές να είναι άμεση, ορθή , τεκμηριωμένη και να παράγει προστιθέμενη αξία», επισημαίνει. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η αξιοποίηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών επιδρούν καταλυτικά ως προς την αποδοτικότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, προσφέροντας στη διοίκηση τη δυνατότητα αξιοποίησης των οικονομικών και όχι μόνο αναφορών για τη λήψη αποφάσεων και την εκπόνηση στρατηγικών», σημειώνει.

Όλγα Αλεξίου Senior Manager, Assurance – IFRS Advisory Deloitte
«Πέρα από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε ρυθμιστικών αρχών, η Οικονομική Αναφορά αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων»

Σημαντικότατο εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων
«Πέρα από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε ρυθμιστικών αρχών, η Οικονομική Αναφορά αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων από τις διοικήσεις των εταιρειών», τονίζει η Όλγα Αλεξίου, Senior Manager, Assurance – IFRS Advisory Deloitte. «Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν αναφορικά με την απόδοση της εταιρείας και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, βοηθούν τη διοίκηση κάθε εταιρείας να λάβει αποφάσεις αναφορικά με την ορθότερη κατανομή των πόρων της, στα πλαίσια της στρατηγικής της», προσθέτει.

«Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην Οικονομική Αναφορά, καθώς ενσωματώνονται ολοένα περισσότερες πληροφορίες πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, όπως για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης, συνέπεια των αυξανόμενων απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στη σύγχρονη εποχή και μπορεί να αποτελέσουν την αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας και της στρατηγικής των εταιρειών», σημειώνει.

Χριστιάνα Παναγίδου Εταίρος στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος
«Οι εταιρικές αναφορές παρέχουν στις ηγεσίες των επιχειρήσεων την πληροφόρηση που αναζητούν για να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες»

Κομβικός ρόλος στη στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας
«Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις συνέπειες της πανδημίας, οι οικονομικές διευθύνσεις θα πρέπει επίσης να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του ρόλου τους και να επαναπροσδιορίσουν την οικονομική αναφορά, σε έναν κόσμο όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν ενδελεχή πληροφόρηση για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων», δηλώνει στο Finance Pro η Χριστιάνα Παναγίδου, εταίρος στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής για θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA) .

«Οι εταιρικές αναφορές παρέχουν στις ηγεσίες των επιχειρήσεων την πληροφόρηση που αναζητούν για να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και, παράλληλα, παρέχουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη που αναζητούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι επενδυτές, στην περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας που διανύουμε.

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και νέων μοντέλων λειτουργίας των οικονομικών διευθύνσεων, οι οικονομικές αναφορές μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στη στρατηγική για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για αναφορές μέσα και έξω από τον οργανισμό.

Ενώ οι αναφορές έχουν ιστορικά εστιάσει στην προστασία της αξίας κάθε οργανισμού, θα πρέπει πλέον να εξελίσσονται με σκοπό την αύξηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας αυτής», προσθέτει.

Ιωάννης Κουτκουδάκης Οικονομικός Διευθυντής Epsilon Net
«Μέσω των αξιόπιστων και συγκρίσιμων οικονομικών αναφορών, το Management Board της επιχείρησης μπορεί να έχει όλη την πληροφόρηση που απαιτείται, με μεγαλύτερη ασφάλεια από ποτέ»

Αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση προς τη διοίκηση της εταιρείας
«Οι οικονομικές αναφορές οφείλουν να συντάσσονται βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων και υποδειγμάτων, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα», μας λέει ο Ιωάννης Κουτκουδάκης Οικονομικός Διευθυντής της Epsilon Net.

«Στόχος είναι να παρέχουν αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση προς τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με αυτή. Όσο μεγαλύτερη είναι μία επιχείρηση τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για σύνταξη ουσιαστικών και εγκυρότερων οικονομικών αναφορών.

Ο τρόπος αποτύπωσης των στοιχείων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι πληροφορίες που λαμβάνονται να καθίστανται κατά το δυνατόν συγκρίσιμες μεταξύ αντίστοιχων διαστημάτων της ίδιας επιχείρησης ή μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων με παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας», τονίζει.

«Μέσω των αξιόπιστων και συγκρίσιμων οικονομικών αναφορών, το Management Board της επιχείρησης μπορεί να έχει όλη την πληροφόρηση που απαιτείται, με μεγαλύτερη ασφάλεια από ποτέ, για τη λήψη στοχευμένων, διοικητικών αποφάσεων για το μέλλον, σχετικά με την εξέλιξη της ίδιας της επιχείρησης αλλά και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων», προσθέτει.

Βασίλης Καμινάρης Partner, Head of Audit, KPMG
«Οι αξιόπιστες, έγκαιρες, συστηματικές και καλά δομημένες οικονομικές αναφορές, ειδικότερα αν είναι συνδυασμένες και με πολλά μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία, βοηθούν τη διοίκηση μιας εταιρείας να πάρει έγκαιρα σωστές αποφάσεις»

Οι ορθές οικονομικές αναφορές βοηθούν στη λήψη των σωστών αποφάσεων
«Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις που οφείλονται στο εξωτερικό τους περιβάλλον, έχουν δε να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις που προκαλούν στην οικονομία», αναφέρει ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG. «Ενδεικτικά αναφέρονται η πανδημία του COVID-19, οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ουκρανία και η σχετική μακροοικονομική αστάθεια, οι διεθνείς και εγχώριες τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Όμως αντιμετωπίζουν και άλλες που οφείλονται στον τρόπο που είναι οργανωμένες, στα συστήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζουν, το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού», σημειώνει.

«Οι αξιόπιστες, έγκαιρες, συστηματικές και καλά δομημένες οικονομικές αναφορές, ειδικότερα αν είναι συνδυασμένες και με πολλά μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία, βοηθούν τη διοίκηση μιας εταιρείας να πάρει έγκαιρα σωστές αποφάσεις. Η αξιοπιστία αναφέρεται στο αν τα στοιχεία των αναφορών είναι σωστά και αληθή. Ο χρόνος έκδοσης είναι σημαντικός προκειμένου να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις των διοικούντων. Η καλή δομή επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση των μεγεθών και της διαμόρφωσής τους μεταξύ περιόδων, ειδικότερα δε σε συνδυασμό με μη-χρηματοοικονομικά στοιχεία όπου μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη κατανόηση και εις βάθος ανάλυση», προσθέτει.

Στο ερώτημα πώς επηρεάζουν οι αλλαγές που προωθεί το IFRS Accounting Taxonomy 2022, τα στελέχη έδωσαν στο Finance Pro
τις ακόλουθες απαντήσεις:

Στόχος η ενίσχυση της διαφάνειας
«Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European Single Electronic Format – ESEF) για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, βελτιώνοντας έτσι τα οφέλη για τους χρήστες τους», τονίζει ο Χαρίλαος Αλαμάνος.

«Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς επισημαίνονται από τις ετικέτες μορφοτύπου XBRL (XBRL tags), σύμφωνα με την Ταξινομία του ESEF (ESEF Taxonomy) ενώ στο μέλλον, θα πρέπει να επισημαίνονται με ετικέτες XBRL και οι σημειώσεις των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ (IFRS Taxonomy).

Το IFRS Taxonomy αναθεωρείται ετησίως από το Συμβούλιο των ΔΠΧΑ (IFRS Board) και περιλαμβάνει αναθεωρήσεις και αλλαγές σε γνωστοποιήσεις υφισταμένων προτύπων.

Συγκεκριμένα, το IFRS Taxonomy 2022 περιλαμβάνει αλλαγές αναφορικά με τη γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών (ΔΛΠ 1), τον ορισμό των Λογιστικών Εκτιμήσεων (ΔΛΠ 8) και τη συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του νέου προτύπου που αφορά ασφαλιστικές εταιρείες (ΔΠΧΑ 17).

Δεδομένου ότι απαιτούνται επιπλέον ελεγκτικές διαδικασίες κατά την υποβολή των ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, αυξάνεται ο απαιτούμενος χρόνος και απαιτείται σωστός προγραμματισμός ώστε να παρασχεθεί η διασφάλιση (assurance) που παρέχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές», προσθέτει.

Προετοιμασία για τις αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών
«Η Λογιστική Ταξινόμηση επιτρέπει την ηλεκτρονική αναφορά οικονομικών πληροφοριών που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», μας λέει ο Αρχίλοχος Κανέλλος. «Οι εταιρείες και οι ελεγκτές οφείλουν να προετοιμαστούν για τις αυξανόμενες απαιτήσεις που θα προκύψουν από επενδυτές, που προτιμούν να λαμβάνουν οικονομικές πληροφορίες ηλεκτρονικά προκειμένου να επισημαίνουν γνωστοποιήσεις. Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στα πρότυπα καθώς και τις πρακτικές σε σχέση με την χρήση της Λογιστικής Ταξινόμησης σε διάφορα ρυθμιστικά περιβάλλοντα», σημειώνει.

Σημαντικός ο ρόλος των ορκωτών λογιστών
«Το IFRS Accounting Taxonomy είναι ένα σύστημα ψηφιοποίησης της oικονομικής αναφοράς που ετοιμάζεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)», τονίζει η Όλγα Αλεξίου. «Συγκεκριμένα, πληροφορίες της οικονομικής αναφοράς επισημαίνονται με ετικέτες (tags) με τη χρήση της τεχνολογίας (γλώσσα XBRL), προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάλυση των σχετικών αναφορών από τους χρήστες αυτών μέσω της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων και να βελτιστοποιηθεί η συγκρισιμότητά τους. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ψηφιοποίηση της οικονομικής αναφοράς των εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη (ESEF) βασίζεται στο IFRS Accounting Taxonomy και τις ετήσιες αναθεωρήσεις του», σημειώνει. «Στη νέα αυτή ψηφιακή εποχή, ο ρόλος των ορκωτών ελεγκτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς καλούνται, ανάλογα και με τις απαιτήσεις των εκάστοτε ρυθμιστικών αρχών, να διενεργήσουν διαδικασίες διασφάλισης της ψηφιοποίησης που πραγματοποιούν οι εταιρείες», προσθέτει.

To IFRS Accounting Taxonomy είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις
«To IFRS Accounting Taxonomy αντικατοπτρίζει τις νέες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις επιχειρήσεις, αποτυπώνοντας την κοινή πρακτική αναφοράς που πρέπει να έχουν οι οντότητες που εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής παρουσίασης», επισημαίνει ο Ιωάννης Κουτκουδάκης.

«Έτσι, καθίσταται ως ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, διότι :

  • Βελτιώνει την ποιότητα και την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Αυτοματοποιεί τη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων
  • Βελτιώνει την αναγνωσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων
  • Μειώνει τον χρόνο και το κόστος σύνταξης μιας χρηματοοικονομικής αναφοράς

Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν και εμάς, στον Όμιλο Epsilon Net, θετικά, δεδομένου ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις μας αποτυπώνονται με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια, δίνοντας ακριβή εικόνα στους υπάρχοντες αλλά και μελλοντικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό», τονίζει.

«Έτσι, κάθε οικονομικός αναλυτής μπορεί πλέον αυτόματα να μελετήσει τα στοιχεία αυτά και να τα εισάγει στο δικό του μοντέλο ανάλυσης. Το γεγονός ότι η πληροφορία είναι δομημένη με κοινό για όλες τις επιχειρήσεις τρόπο καθιστά εξαιρετικά εύκολη και σύντομη τη διαδικασία εισαγωγής των οικονομικών στοιχείων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση», προσθέτει.