Σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες διαβίβασης και αποστολής των δεδομένων στην ΑΑΔΕ επέρχονται με την απόφαση Α.1090/2022 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Από πολλά σημεία της απόφασης βγαίνει το συμπέρασμα ότι αρκετά από τα προβλήματα αρχίζουν και επιλύονται, ενώ κάποιες δυσκολίες αμβλύνονται
Κατόπιν και των επερχόμενων αλλαγών, οι οποίες θα συνεχιστούν με δεδομένο ότι η πλατφόρμα είναι δυναμικά εξελισσόμενη, το έργο πιστεύεται ότι στο τέλος του 2022 θα είναι σε θέση να υποστηρίξει με ασφάλεια, σαφήνεια, και απλότητα το σύνολο των συναλλαγών B2B, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της διαβίβασης των εσόδων.

Για τα δε έξοδα και ειδικά τα μη διασταυρούμενα (μη αντικριζόμενα), υπάρχει ακόμη «πεδίον δόξης λαμπρό» μέχρι να κατηγοριοποιηθούν, να τυποποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι χρήστες και τα λογιστήρια.

Με τις περισσότερες από αυτές τις αλλαγές διαφαίνεται πλέον η τάση εκλογίκευσης θεμάτων στις διαδικασίες διαβίβασης.

Επίσης, με την απόφαση αυτή, τροποποιούνται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται και κατανέμονται δικαιότερα στους υπόχρεους ανάλογα με τον ρόλο τους.

Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί η φάση της αποστολής των εσόδων των οντοτήτων στο σύστημα με μεγαλύτερη σαφήνεια και ορθότητα και προκύπτει μια σταδιακή μετατροπή της πλατφόρμας από καθαρά μηχανογραφική σε μία λογιστικοποιημένη εφαρμογή, προσαρμοσμένη στο υφιστάμενο νομοθετικό φορολογικό status αφενός, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται στην εποχή μας το «επιχειρείν» αφετέρου..

Η προσπάθεια βέβαια θα πρέπει να έχει πάντοτε σαν στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της αγοράς και όχι την τιμωρία και την επιβολή προστίμων λόγω μη προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ειδικά των συνεπών φορολογούμενων.

Επιπλέον, γίνεται πιο διακριτός και σημαντικός ο ρόλος των συνεργατών της οντότητας, των οικονομολόγων-λογιστών-φοροτεχνικών, οι οποίοι καλούνται να αποκωδικοποιήσουν τα δεδομένα – εφόσον αυτά συμπληρωμένα και ταχύτερα προσφέρονται από την πλατφόρμα – και να παράσχουν τις υπηρεσίες τους συμβουλευτικά και όχι διεκπεραιωτικά και μόνο με την μηχανογραφική αποτύπωση και εισαγωγή δεδομένων σε δεκάδες «κελιά» εντύπων.

Όμως, η μεγαλύτερη επιτυχία της προσπάθειας αυτής, της Πολιτείας, της Αγοράς, των Λογιστών-Φοροτεχνικών και των εταιρειών Λογισμικού θα επέλθει όταν η τελευταία ημεδαπή επιχείρηση έχει καταφέρει να μηχανογραφήσει τις διαδικασίες των συναλλαγών της.

Αναλυτικά λοιπόν, με την τελευταία εγκύκλιο και ουσιαστικά την τελευταία ως προς την προσαρμογή των επιχειρήσεων στην διαβίβαση των εσόδων τους – διότι η επόμενη θα περιλαμβάνει και το ποινολόγιο για την μη ή ελλιπή διαβίβασή τους – προβλέπονται μεταξύ άλλων:

1) Η απώλεια διασύνδεσης (πρόβλημα στο δίκτυο ή διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας) με προθεσμία διαβίβασης δύο ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης.
2) Οι τύποι παραστατικών myDATA : ουσιαστικά μετονομασία «παραστατικών» και λογιστικών κινήσεων για τις ανάγκες μηχανογραφικής αποτύπωσης της πλατφόρμας.

Και οι πιο σημαντικές αλλαγές:
3) Διαβίβαση λιανικών πωλήσεων
α) αναλυτικά μία – μία, εφόσον εκδίδονται με χρήση ΦΗΜ (νέας τεχνολογίας με άμεση αποστολή στην ΑΑΔΕ)
β) λόγω της μη διασύνδεσης, όμως, του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ με την πλατφόρμα myDATA, αλλά και για εκείνους τους μη υπόχρεους χρήσης ΦΗΜ, τότε δίνεται η δυνατότητα, εκτός της αναλυτικής καταχώρησης στην myDATA να γίνεται και συγκεντρωτική ανά μήνα μέσω των λογιστικών προγραμμάτων ή της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης.
4) Υποχρέωση του λήπτη στη διαβίβαση των εσόδων του εκδότη στην περίπτωση που εκείνος δεν έχει διαβιβάσει ή έχει διαβιβάσει με απόκλιση.
5) Αλλαγές ορίων στο κανάλι «Ειδική Φόρμα Καταχώρισης» με βάση τα δεδομένα πλήθους και εσόδων του 2020 και όχι του 2019.
6) Άμεσα και σε πραγματικό χρόνο (κατά την έκδοση) για τις χονδρικές πωλήσεις (τιμολόγια Β2Β) με κανάλι διαβίβασης «Πάροχος» ή «e-timologio», ενώ μέχρι την επόμενη ημέρα σε περίπτωση έκδοσης μέσω εμπορικών εφαρμογών όταν το κανάλι είναι «Εμπορικό ή λογιστικό πρόγραμμα». Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει είτε να διαθέτει τέτοιο πρόγραμμα (υπάρχουν οικονομικές λύσεις), είτε να τα εκδίδει και αποστέλλει από το εσωτερικό της λογιστήριο, εφόσον διαθέτει ανάλογη υποδομή.
7) Τα λογιστικά έσοδα που δεν αφορούν παραστατικά, αλλά εγγραφές γεγονότων: μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.
8) Οι λιανικές συναλλαγές διαβιβάζονται άμεσα, εφόσον η επιχείρηση είναι υπόχρεη σε ΦΗΜ (ταμειακές, κλπ), ενώ την επόμενη της έκδοσης (αντί των 5 ημερών) εφόσον δεν είναι υπόχρεη σε ΦΗΜ (ελ. επαγγελματίες, ιατροί κλπ). Εξίσου σημαντική αλλαγή που υποδηλώνει ότι ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να κάνει χρήση οπωσδήποτε κάποιας μηχανογραφικής εφαρμογής.
Τέλος, γίνονται ευνοϊκές τροποποιήσεις για διευκόλυνση των χρηστών για τα πιλοτικά έτη 2020, 2021, 2022.