Η Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG συνδέονται άμεσα με την οικονομική βιωσιμότητα μεγάλων και μικρότερων οργανισμών.

Παράλληλα τα παγκόσμια επενδυμένα κεφάλαια σχετικά με τα κριτήρια ESG αναμένεται να φτάσουν τα 50 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025 σύμφωνα με τον Bloomberg. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) για έκτη χρονιά, στην Αμερική, τον Καναδά και την Ευρώπη, καταδεικνύουν ότι τα κριτήρια ESG αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την κερδοφορία των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων. Η έρευνα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα ESG επηρεάζουν την κερδοφορία και τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και επιχειρεί μια βαθιά κατάδυση στις πρακτικές και τις δεσμεύσεις περισσότερων από 310 εταιρειών Fortune 500 από 31 τομείς, προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία, και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG).

Έμμεση αλλά απτή η σχέση μεταξύ κερδοφορίας και επιδόσεων στα κριτήρια ESG
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την επίδραση που έχει η εφαρμογή των κριτηρίων ESG και συγκεκριμένων προτύπων αξιολόγησης, στο να επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. H άμεση συσχέτιση είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί, καθώς υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία. Ωστόσο, είναι κοινός τόπος ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης -συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών – αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της αξίας της και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τα ESG αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του 80%. Επομένως, αποδεικνύεται έμμεση συσχέτιση μεταξύ των οικονομικών επιδόσεων και των πρακτικών ESG που εφαρμόζει μια επιχείρηση, ακριβώς επειδή αυτοί οι παράγοντες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της αξίας της.

Οι πρακτικές που ξεχωρίζουν
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν δύο κοινά στοιχεία ανάμεσα στις εταιρίες με τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα:

Χρήση προτύπων σχετικών με τα κριτήρια ESG (GRI, SASB, TCFD) και ενσωμάτωση των ανησυχιών και προτιμήσεων των ενδιαφερόμενων μερών στις στρατηγικές και τις εκθέσεις τους.

Ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα κριτήρια ESG και δέσμευση για φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ποσοτικούς στόχους. Το 86% δημοσίευσε ανεξάρτητη έκθεση βιωσιμότητας (ESG) ενώ δεν διαπιστώθηκε σημαντική τάση για Integrated Reporting.

Έλλειψη διαφάνειας αλλά και φιλόδοξοι στόχοι Net-Zero
Tο 29% των εταιρειών είχε αναλάβει ειδικές δεσμεύσεις για την απαλλαγή από τον άνθρακα και το 50% είχε θέσει στόχους Net-Zero. Ταυτόχρονα παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους, γεγονός που μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία τους.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) συνιστά στις εταιρείες που θέλουν να ηγηθούν στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις βιωσιμότητας, κάνοντας χρήση της πρωτοβουλίας Science-Based Targets Initiative (SBTi), η οποία τις ενθαρρύνει να θέτουν επιστημονικούς στόχους Net-Zero και να εναρμονίζουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Εξωτερική Διασφάλιση κάνει τη διαφορά
Μόνο το 30% των εταιρειών χρησιμοποίησαν τη διασφάλιση από τρίτους για την υποβολή ανεξάρτητων εκθέσεων βιωσιμότητας. Έτσι, ενώ μπορεί να υπάρχει διαφάνεια των δεδομένων, απουσιάζει η εξωτερική επαλήθευσή τους. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: α) στην έλλειψη κατανόησης της σημασίας της εξωτερικής διαβεβαίωσης από τα στελέχη της διοίκησης και β) το υψηλό κόστος ειδικά από τις μεγάλες εταιρείες Accounting.

Αν και υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός γύρω από τα κριτήρια ESG, η δυναμική πορεία τους δεν πρόκειται να αναχαιτιστεί. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με πιο βιώσιμο τρόπο γίνεται όλο και περισσότερο συνώνυμη με την άσκηση καλής επιχειρηματικής δραστηριότητας συνολικά.