Πόροι ύψους 12 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 5,27% του ΑΕΠ της χώρας, προβλέπεται να δαπανηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα, το 2023.

Με βάση τα δεδομένα του ΠΔΕ 2023 στόχος του είναι η στήριξη της οικονομίας με αναπτυξιακές δράσεις και ταυτόχρονα η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με την ταχύτερη απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πόροι του ΕΣΠΑ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα για την περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε 26,2 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με την περίοδο 2014 – 2020.

Οι κυριότεροι τομείς που ενισχύονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 • Οι μεταφορές και το περιβάλλον,
 • Η επιχειρηματικότητα και οι ιδιωτικές επενδύσεις,
 • Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της κοινωνίας της γνώσης,
 • Η ενέργεια και η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων,
 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυτοδιοίκηση, μέσω της στήριξης των επενδυτικών της προγραμμάτων.
 • Επιπλέον, με την αξιοποίηση εθνικών πόρων ενισχύονται πολιτικές του κράτους για συντήρηση και επέκταση κοινωνικών υποδομών, χρηματοδότηση έκτακτων αναγκών και λοιπών δράσεων.

Εκτός απο τον αναπτυξιακό νόμο και το ΕΣΠΑ άλλες σημαντικές «πηγές» ρευστότητας, είναι για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης, και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ταμείο Ανάκαμψης
Από τα 32 δια. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 13 δια. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή δανείων και τα υπόλοιπα ως επιχορηγήσεις ή χρηματοδότηση έργων στους τομείς που καλύπτει το Ταμείο. και οι τομείς που θα κατανεμηθούν είναι:

 • Η Έξυπνη Μεταποίηση, με 73 εκατ. ευρώ,
 • Τα Βιομηχανικά Πάρκα, με 63 εκατ. ευρώ,
 • Ο Πράσινος Αγροτουρισμός, με 49 εκατ. ευρώ,
 • Οι Ψηφιακές Συναλλαγές, με 162,4 εκατ. ευρώ,
 • Η Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, με 100 εκατ. ευρώ,
 • Τα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ, με 80 εκατ. ευρώ,
 • Ο Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα, με 98 εκατ. ευρώ,
 • Η Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, με 166, 7 εκατ.- ευρώ,
 • Η Γενετική Βελτίωση Ζώων, με 14,7 εκατ. ευρώ,
 • Η Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, με 181,5 εκατ. ευρώ.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), που θα διαχειριστεί χρηματοδοτικά εργαλεία δισεκατομμυρίων ευρώ, απο τα οποία ορισμένα θα έχουν επιδότηση επιτοκίου.Τα εργαλεία που θα επικεντρωθεί στο μέλλον είναι:

«Development Loan Financial Instrument»: Είναι νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά τις πολύ μικρές και μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να δείξουν ιστορικότητα οικονομικών στοιχείων για την λήψη χρηματοδότησης. Με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκολύνεται η ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887 /2022, «Green Guarantee Fund for Sustainable Development»: Το εργαλείο αυτό αφορα επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στίς υποδομές ηλεκτροκίνησης.

«Digital Guarantee Fund for Sustainable Development» Αφορά πρόγραμμα την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,

«Ταμείο Μικροδανείωv Αγροτικής Επιχειρηματικότητας»: Το Ταμείο θα αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων με μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ και θα αφορά αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις με επιδότηση επιτοκίου 100% για 2 έτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων
Ένας άλλος πυλώνας είναι η ΕΑΤΕ, που δημιουργεί δύο νέα εργαλεία για τα οποία το Ταμείο Ανάκαμψης χορήγησε 500 εκατ. ευρώ:

 • Το «Q–Equity»
 • Το «lnnovateNow»

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για ποιο λόγο το στοίχημα της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας παίζεται στην Ανάπτυξη.