Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) αποτελεί τον συλλογικό φορέα εκπροσώπησης των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Μέλη του ΣΕΣΜΑ αποτελούν εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που καλύπτουν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τομείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης:

 • Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές
 • Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών
 • Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Υλοποίησης Αναπτυξιακών – Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Έργων
 • Υπηρεσίες Μarketing και Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Λειτουργικών και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας
 • Οικονομικές Μελέτες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, oι εταιρίες – μέλη του ΣΕΣΜΑ:

 • Είναι οικονομικά αυτόνομες και ανεξάρτητες.
 • Διαθέτουν διευθυντικά στελέχη με υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
 • Δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρία συνεχή έτη στο χώρο των Υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ, πριν την εγγραφή τους στο Σύνδεσμο.
 • Έχουν αποδεχθεί και συμμορφώνονται με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Συνδέσμου και ακολουθούν τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.

Επίσης, απασχολούν κατ’ ελάχιστον δύο εξειδικευμένους συμβούλους και έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 200.000 ευρώ για τα τακτικά ή από 100.000 ευρώ, για τα συνδεδεμένα μέλη. Στα μέλη του ΣΕΣΜΑ περιλαμβάνονται όμιλοι πολυεθνικών εταιρειών μεγάλου και σύνθετου φάσματος υπηρεσιών, εταιρείες μεσαίου μεγέθους με επικέντρωση σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές περιοχές και τομείς υπηρεσιών καθώς και εταιρείες μικρότερου μεγέθους παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο ΣΕΣΜΑ όλα αυτά τα χρόνια, από την ίδρυσή του το 1991 μέχρι σήμερα, αποσκοπούν:

 • στην προαγωγή του επαγγέλματος του συμβούλου επιχειρήσεων,
 • στην προάσπιση των επιχειρηματικών συμφερόντων των εταιρειών – μελών του,
 • στην παγίωση κανόνων δεοντολογίας και πνεύματος υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών και
 • στη συνεργασία, τόσο μεταξύ των μελών του όσο και με άλλους οικονομικούς κλάδους & φορείς για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

O ΣΕΣΜΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Μερικά από τα οφέλη της συμμετοχής μιας εταιρείας στον Σύνδεσμο είναι:

 • η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των μελών,
 • η ενημέρωση για έρευνες, μελέτες, εκδηλώσεις, διαβουλεύσεις, θεσμικά θέματα,
 • η συμμετοχή σε έρευνες που διεξάγονται από τον Σύνδεσμο,
 • η συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια,
 • η προάσπιση και προώθηση συμβουλευτικού κλάδου μέσω της υποβολής υπομνημάτων, προτάσεων, θεσμικών παρεμβάσεων στην πολιτεία,
 • η προβολή μέσω συλλογικών δράσεων, αρθρογραφίας, παρουσιάσεων σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Συνδέσμου στο www.sesma.gr.