Σε συνέχεια του προηγούμενου μου άρθρου, θεώρησα σημαντικό να αναφερθώ και σε εκείνες τις απαιτήσεις που προβλέπει το ESG για τις οικονομικές εκθέσεις (είτε εθελοντικές ή και υποχρεωτικές), που θα πρέπει να υποβάλει μια εταιρεία που παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου CFA, για την οποία ερωτήθηκαν 900 θεσμικοί επενδυτές, περίπου 3.500 ιδιώτες επενδυτές και 2.800 επαγγελματίες από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο σε όλο τον κόσμο, το 85% των διαχειριστών επενδύσεων σε όλες τις χώρες ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο κριτήρια ESG στις επενδυτικές αποφάσεις. Με έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών για τις οποίες η αναφορά ESG είναι ήδη υποχρεωτική, είναι πιθανώς απλώς θέμα χρόνου έως ότου η επιχείρησή σας θα πρέπει να αρχίσει να αναφέρει και θέματα που σχετίζονται με το ESG.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν το πλαίσιο αναφορών για το ESG, που βασίζονται σε εθνικά και διεθνή νομικά πλαίσια καθώς και από μια σειρά εθελοντικών προτύπων.

Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • Από τις 10 Μαρτίου 2021, η ΕΕ έχει εφαρμόσει τον νέο κανονισμό «European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR»).
  • Το «EU Taxonomy» τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουλίου 2020, επιβάλλοντας απαιτήσεις γνωστοποίησης για εταιρείες και συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή του ESG.
  • Η ΕΕ έχει προτείνει μια νέα οδηγία «Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)», η οποία πρόκειται να αντικαταστήσει την τρέχουσα NFRD.

European Banking Authority (EBA)
Η EBA την 1η Μαρτίου 2021 κυκλοφόρησε τη διαβούλευση της σχετικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων για τις γνωστοποιήσεις κινδύνων ESG στον Πυλώνα 3, συμπεριλαμβανομένων των υποδειγμάτων αναφοράς. Επίσης, ο κανονισμός «Capital Requirements Regulation (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 449α την απαίτηση γνωστοποίησης προληπτικών πληροφοριών σχετικά με κινδύνους ESG.

Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
Σε θετικό σημείο, το IFRS ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2021 ότι θα αρχίσει να αναπτύσσει ένα παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς βιωσιμότητας για να επιτύχει μεγαλύτερη τυποποίηση και ενοποίηση για τις εκθέσεις ESG σε όλο τον κόσμο.

Εθελοντικά πλαίσια
Μερικές από τις πηγές που χρησιμοποιούνται για εθελοντικές αναφορές περιλαμβάνουν:

  • The Equator Principles (EPs)
  • ClimateWise Principles
  • Principles for Responsible Investing (PRI)
  • Principles for Responsible Banking (PRB)
  • United Nations Global Compact (UNGC)
  • UN Guiding Principles Reporting Framework

Τέλος, το πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων είναι πολύπλοκο και ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ο αριθμός των εργαζομένων, η φύση των εργασιών της εταιρείας και το εάν η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Άρα είναι σημαντικό να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατόν στην οριοθέτηση των αναγκαίων προτύπων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.