Η εφαρμογή CCH Tagetik που προσφέρει η KPMG συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομικής διεύθυνσης ενισχύοντας την ακρίβεια των προβλέψεων, περιορίζοντας παράλληλα το χρόνο και τους πόρους που δαπανώνται σε αυτές τις διαδικασίες.

Είναι το CCH Tagetik το λογισμικό που εγγυάται την καλύτερη οικονομική απόδοση μιας εταιρείας;

Οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει και η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί επιτάσσει την αλλαγή των μεγεθών και δεικτών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους και για να θέσουν στόχους, ώστε να παραμείνουν κερδοφόρες ή να ανακτήσουν την κερδοφορία τους και την οικονομική ευρωστία τους.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν τους διαθέσιμους πόρους τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς με τη βέλτιστη δυνατή κερδοφορία και βελτιώνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών τους ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά και στα νέα κανάλια διανομής και προώθησης προϊόντων που διαμορφώνονται. Ένας σημαντικός στόχος είναι να προσδιοριστούν και να εξαλειφθούν οι εργασίες που δεν συνεισφέρουν σε ποιότητα ή αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να πληγούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που συνεισφέρουν αξία είναι εφικτός μέσω της:

  • Σωστής επιχειρηματικής ανάλυσης, όπου θα αντιστοιχηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους επιχειρηματικούς πόρους
  • Διαμόρφωσης νέων δεικτών και αναφορών αξιολόγησης της απόδοσης, οδηγώντας στην άμεση βελτίωση των επιχειρηματικών δεδομένων και στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Τα παραπάνω αποτελούν την κύρια ύλη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διοικητικής πληροφόρησης, το οποίο καλείται να υποστηρίξει από τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό έως και το ημερήσιο πρόγραμμα διάθεσης των απαιτούμενων πόρων μίας επιχείρησης. Αν η Οικονομική Διεύθυνση δαπανά το 60 ή 70% του διαθέσιμου χρόνου των πόρων της σε τυποποιημένες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες συμφωνιών και κατάρτισης αποτελεσμάτων, δεν προσθέτει σημαντική αξία. Από την άλλη πλευρά, η διάθεση του εν λόγω χρόνου για επιχειρηματική ανάλυση, με στόχο τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για τη βελτίωση της απόδοσης και της υγιούς επιχειρηματικότητας, είναι αποδεκτή και επιβάλλεται στις σημερινές συνθήκες. Αν τα συστήματα μιας επιχείρησης δεν επιτρέπουν τα παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και οι σωστές επενδύσεις, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Στην KPMG έχουμε εντοπίσει από πολύ νωρίς τη σημασία της σωστής υποστήριξης των επιχειρήσεων με τη χρήση κατάλληλων και ευέλικτων συστημάτων λογισμικού και έχουμε προβεί σε στρατηγική συνεργασία με την Wolters Kluwer. Η Wolters Kluwer είναι μία εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 180 χώρες, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των διαδικασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης. Το CCH Tagetik με περισσότερους από 1 300 πελάτες σε όλο τον κόσμο, μονοπωλεί τα καλά σχόλια ανεξάρτητων διεθνών μελετητών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ευχαρίστηση των χρηστών. Ωστόσο, η βελτίωση δεν μπορεί να επιτευχθεί από την ίδια την τεχνολογία, καθώς το πρόβλημα συνήθως δεν είναι μόνο τεχνολογικό. Η εμπειρία και η γνώση της KPMG σε οικονομικές διαδικασίες συμβάλλει στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση επιχειρηματικών οδηγών και KPIs, στην αυτοματοποίηση των οικονομικών διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.

Πώς η πρόβλεψη του μέλλοντος μέσω των εργαλείων προσομοίωσης του CCH Tagetik μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στις εταιρικές αποφάσεις, ενισχύοντας σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης;

Η δυνατότητα γρήγορης αξιολόγησης του «πού βρίσκεται» μια επιχείρηση και η ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης σε επερχόμενες επιχειρηματικές απειλές ή ευκαιρίες αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η επιτυχημένη επιχειρηματική ευελιξία δεν θα διαρκέσει, αν δεν υποστηρίζεται από μια Οικονομική Διεύθυνση, ικανή να παρέχει ακριβείς προβλέψεις για το μέλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά η διαδικασία της Προγνωστικής Ανάλυσης. Η Προγνωστική Ανάλυση προσπαθεί να προβλέψει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα ή ενέργειες βασιζόμενη σε ιστορικά δεδομένα, στατιστικά μοντέλα και τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Περιπτώσεις χρήσης προγνωστικών δεδομένων, όπως η βελτιστοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ, ή η βελτίωση της διαχείρισης αποθεμάτων μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στα τμήματα Μάρκετινγκ και Logistics.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα προγνωστικά μοντέλα του CCH Tagetik μπορούμε να ενισχύσουμε την ακρίβεια των προβλέψεων, περιορίζοντας παράλληλα το χρόνο και τους πόρους που δαπανώνται σε περιοχές όπως η πρόβλεψη πωλήσεων, η πρόβλεψη χρήσης ενέργειας, η πρόβλεψη κόστους παραγωγής/φύρας, η πρόβλεψη ρευστότητας και η προσομοίωση κινδύνου. Ενώ η παραδοσιακή πρόβλεψη είναι μια διαδικασία από τη βάση προς τα επάνω (bottom-up) στην οποία, ενδεχομένως, σωρεύονται υποκειμενικές υποθέσεις από τα διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού, τα προγνωστικά μοντέλα πρόβλεψης προωθούν τη δημιουργία προβλέψεων με γνώμονα τα γεγονότα. Ως εκ τούτου, η μηχανική μάθηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του χειρωνακτικού φόρτου εργασίας, στην αύξηση της ακρίβειας των προβλέψεων και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης.

Μπορεί το CCH Tagetik να αποδειχθεί εξίσου αποδοτικό σε πολύπλοκες επιχειρηματικές δομές, όπως για παράδειγμα στις παγκόσμιες εταιρείες;

Η λύση CCH Tagetik παρέχει μια ενοποιημένη διαδικτυακή πλατφόρμα για τη χρηματοοικονομική εταιρική διαχείριση σε επίπεδο ενοποίησης οικονομικών καταστάσεων, κατάρτισης προϋπολογισμού και προβλέψεων, ανάλυσης κερδοφορίας, διαχείρισης ταμειακών ροών, χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναλύσεων καθώς και εκθέσεων ρυθμιστικής συμμόρφωσης.

Το CCH Tagetik χρησιμοποιείται από οργανισμούς όλων των μεγεθών, αλλά απευθύνεται ιδιαίτερα σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες (ή ομίλους συνδεδεμένων εταιρειών) με πολλούς χρήστες που συμμετέχουν σε διαδικασίες εταιρικού σχεδιασμού ή/ και οικονομικής ενοποίησης.

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα επεκτείνεται επίσης σε τομείς όπως τα ΔΠΧΑ (IFRS)16/17, ASC 842, Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) και iXBRL. Από την άποψη του σχεδιασμού, το CCH Tagetik επικεντρώνεται στον ολοκληρωμένο εταιρικό σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό, με όλες τις προσεγγίσεις (από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω και μικτές) να υποστηρίζονται από την πλατφόρμα. Περιέχει ένα προκαθορισμένο μοντέλο ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού (ισολογισμός, P&L, ταμειακές ροές) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από μεμονωμένες θυγατρικές εταιρείες είτε σε επίπεδο ομίλου. Η συνολική απεικόνιση των πλάνων είναι δυνατή χάρη στην ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για την χρηματοοικονομική ενοποίηση και το κλείσιμο. Είναι διαθέσιμη ολοκληρωμένη λειτουργικότητα ροών εργασιών και διακυβέρνησης με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών σχεδιασμού και ενοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί χρήστες.

Το CCH Tagetik Finance Transformation Platform, που τροφοδοτείται από το Analytic Information Hub, χτίστηκε με μια ανοιχτή αρχιτεκτονική που βασίζεται σε ένα σχεσιακό μοντέλο δεδομένων που υποστηρίζει υλοποιήσεις σε Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL και SAP HANA.

Οι πελάτες αξιοποιούν το Analytic Information Hub με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως για driver-based σχεδιασμό, λεπτομερή ανάλυση κερδοφορίας, ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό και αναφορές. Επίσης, προσφέρει προκατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα προγνωστικά μοντέλα και δυνατότητες εκπαιδευόμενης μηχανικής μάθησης, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό βασικών μεταβλητών. Για να εμπλουτίσει την πλατφόρμα του CCH Tagetik με τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων πωλήσεων και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της προγνωστικής ανάλυσης, η Wolters Kluwer εξαγόρασε την Vanguard Software τον Μάιο του 2021. Η Vanguard Software είναι ένας παγκόσμιος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού (IBP) στο cloud.

Όσον αφορά την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων, το CCH Tagetik ακολουθεί διττή στρατηγική. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα του προϊόντος είναι προσανατολισμένη στην αυτοεξυπηρέτηση του τελικού χρήστη με οθόνη εμφάνισης αναφορών και πινάκων. Επιπλέον, το νέο διαδικτυακό εργαλείο SmartInsight του CCH Tagetik, επιτρέπει τη δυναμική αυτοεξυπηρετούμενη παραγωγή ad hoc αναφορών και αναλύσεων. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να εμπλουτιστούν από προϊόντα ανάλυσης τρίτων κατασκευαστών (OEM), όπως η Microsoft, η SAP και η Qlik, χρησιμοποιώντας το CCH Tagetik ως κεντρική πηγή δεδομένων για να μπορούν οι πελάτες να χρησιμοποιούν τα εργαλεία BI και ανάλυσης της επιλογής τους.

Πως η πλατφόρμα CCH Tagetik επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και κατά πόσο πιστεύετε πως θα αποδειχθεί η γέφυρα για τη μετάβαση του finance σε ένα μέλλον που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την προγνωστική ανάλυση;

Οι CFOs του σήμερα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις υποστηρίζονται από αριθμούς σε πραγματικό χρόνο και σωστή ανάλυση. Η ικανότητα παροχής πληροφοριών από συνεχώς αυξανόμενους όγκους δεδομένων και από ένα ευρύ φάσμα πηγών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Οι σύγχρονοι CFOs βγαίνουν από τους παραδοσιακούς ρόλους τους και αγκαλιάζουν την καινοτομία, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Οικονομική Διεύθυνση αλληλοεπιδρά με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα τμήματα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.

Το CCH Tagetik επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας μια ισχυρή μηχανή δεδομένων όπου οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων μετατρέπονται εύκολα σε πληροφορία και αξιοποιήσιμα πορίσματα που δημιουργούν αξία, επιτρέποντας στην Οικονομική Διεύθυνση να υποστηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες προβλέποντας κινδύνους και ευκαιρίες.

Ολοκληρωμένος επιχειρηματικός σχεδιασμός (στρατηγικός, οικονομικός, λειτουργικός), παραγωγή αναλυτικών αναφορών, υποβολή κανονιστικών εκθέσεων, ακριβής ανάλυση κερδοφορίας και μελλοντικός σχεδιασμός μπορούν να γίνουν όλα σε μία λύση. Οι χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται με μια κεντρική πηγή στην οποία μπορούν να εμβαθύνουν για ανάλυση διακύμανσης και μοντελοποίηση στο χαμηλότερο επίπεδο οποιασδήποτε διαδικασίας. Με την βοήθεια του Analytic Information Hub, η Οικονομική Διεύθυνση μπορεί να εκσυγχρονιστεί και να προετοιμαστεί για το μέλλον με θεμέλια την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την προγνωστική ανάλυση.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, Νίκος Πλάτανος, Senior Manager, Consulting, ΚPMG στην Ελλάδα, Βασίλης Κάρδαρης, Senior Manager, Consulting, ΚPMG στην Ελλάδα

Ευελιξία, καινοτομία αλλά και συγχρόνως έλεγχος, συμμόρφωση οδηγούν τις εξελίξεις στην αποτελεσματική διαχείριση μιας επιχείρησης. Κατά πόσο το CCH Tagetik επιτρέπει στον οικονομικό διευθυντή να μετασχηματίζει τον ρόλο του, εξοπλίζοντας τον με τον απαιτούμενο πλουραλισμό στη στρατηγική του;

Μετά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οργανισμοί μετατοπίζουν σταδιακά τις λειτουργίες, τις στρατηγικές και τις υπηρεσίες τους για να προσαρμοστούν.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι CFOs αναμένεται να προωθούν λειτουργικές αλλαγές εντός του οργανισμού για να διασφαλίσουν τη διατήρηση των ταμειακών ροών και των εσόδων. Χωρίς προ υπάρχουσα στρατηγική ως οδηγό για νέα πιθανά σενάρια κινδύνου, οι CFOs μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες από τάσεις που αναδιαμορφώνουν το finance management μέσω του CCH Tagetik.

Το CCH Tagetik μπορεί να βοηθήσει τους CFOs να ξεπεράσουν τις τρέχουσες προκλήσεις και να συμβάλει στην κλιμακούμενη ανάπτυξη των οργανισμών τους κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε κρίσης (υγειονομικής, ενεργειακής κλπ.). Επιτρέπει στα διάφορα τμήματα να δημιουργούν πρότυπα σε κάθε τμήμα του P&L, του ισολογισμού και των ταμειακών ροών που μπορούν να οδηγήσουν σε προηγμένα what-if σενάρια. Οι CFOs μπορούν στη συνέχεια, μέσα από μια σφαιρική προοπτική, να δημιουργήσουν ουσιαστική πρόβλεψη και προσομοίωση ταμειακών ροών.
Όταν οι μηνιαίες ή εβδομαδιαίες προβλέψεις είναι υψίστης σημασίας, ειδικά σε αβέβαιους καιρούς, το ενσωματωμένο μοντέλο πρόβλεψης του CCH Tagetik επιτρέπει στους CFOs να καθοδηγούν το management με τεκμηριωμένες συμβουλές για τη στρατηγική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τον εξορθολογισμό των εξόδων και την αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων ανακεφαλαιοποίησης.

Το CCH Tagetik εξακολουθεί να παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της Οικονομικής Διεύθυνσης για να βοηθήσει τις εταιρείες να πετύχουν στην πορεία της οικονομικής τους μετάβασης. Παράλληλα, συνεχίζει να λαμβάνει αρκετές αναγνωρίσεις ως απόδειξη της αξιοπιστίας του και της ισχυρής δέσμευσης στην αγορά του. Εταιρείες παγκοσμίως εμπιστεύονται το λογισμικό CCH Tagetik για να εξοικονομήσουν χρόνο, να μειώσουν τα κόστη και τον κίνδυνο.