Του Γιώργου Ραουνά, Πρoέδρου ΔΣ ΣΕΣΜΑ

 

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί αναμφισβήτητα μια τεράστια ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, που κατά την έξοδό της από τη δεκάχρονη κρίση προσέκρουσε στον βράχο του Covid19, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη πρόκληση για όλα τα μέρη που αναμένεται να εμπλακούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση, την πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης και τέλος στην αξιολόγηση του ουσιαστικού αποτελέσματος.

 

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ) διενήργησε μια έρευνα μεταξύ των εταιρειών-μελών του, καταγράφοντας τις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων που αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα την επόμενη πενταετία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα βασικά αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας.

 

Όσον αφορά τις προτεραιότητες για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, οι σύμβουλοι θεωρούν ότι ο ορθολογικός σχεδιασμός των έργων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, με σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες προτεραιότητες που εκτιμούν ως σημαντικές. Δεύτερος σε σημασία παράγων είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και ακολουθούν η σύναψη συμβάσεων–πλαίσιο με τις εταιρείες που θα υλοποιήσουν τα έργα και η εισαγωγή των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.

 

Αναφορικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν και -αν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή- θα δυσκολέψουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, ως σημαντικότεροι εκτιμώνται από τους συμβούλους οι καθυστερήσεις στις αναθέσεις των έργων και ο ενδεχόμενος χαμηλός βαθμός ωριμότητας σημαντικών έργων. Ακολουθούν η ανεπαρκής προετοιμασία των φορέων για την παραλαβή των έργων και η ανεπαρκής δομή παρακολούθησης της εξέλιξης υλοποίησης των έργων.

 

Οι συμβουλευτικές εταιρείες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο στην προετοιμασία όσο και κατά την υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, αλλά κυρίως η τεράστια χρονική πίεση για την ολοκλήρωση των έργων, διαμορφώνει προκλήσεις για τις ίδιες τις εταιρείες συμβούλων ώστε να ανταποκριθούν  αποτελεσματικά στον ρόλο τους. Στη σχετική ερώτηση αυτό-αξιολόγησης, οι σύμβουλοι ανέδειξαν ως σημαντικότερες προκλήσεις την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρείες για την από κοινού ανάληψη μεγάλων έργων, καθώς και τη διεύρυνση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα ώστε να καλύπτουν συνεχώς τις νέες ανάγκες.

 

Τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε Πυλώνες και αυτοί περιλαμβάνουν σχετικούς Άξονες. Υπενθυμίζω ότι οι Πυλώνες είναι οι εξής: 1ος – Πράσινη μετάβαση, 2ος – Ψηφιακός μετασχηματισμός, 3ος – Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και 4ος – Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι σύμβουλοι εκτιμούν ότι μπορούν να έχουν ουσιαστική συνεισφορά παρέχοντας προστιθέμενη αξία στα έργα όλων των Πυλώνων, με τους 2ο και 4ο να αποτελούν την περιοχή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

 

Επιπροσθέτως, ο ΣΕΣΜΑ έχει μελετήσει διεξοδικά τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει αναγνωρίσει και καταγράψει τους κινδύνους και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του, διαμορφώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε στην επόμενη παρέμβασή μας.