Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας και των παραγωγικών συντελεστών στη χώρα τους επόμενους 12 μήνες το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του βαρόμετρου του ΣΕΣΜΑ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, διαμορφώθηκε σε 52,9%, έναντι τιμής 38,3% που είχε στο τέλος Μαρτίου 2021, και 27,5% πριν από ένα έτος. Η τιμή αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη από το πρώτο τρίμηνο του 2014 όταν ξεκίνησε η δημοσιοποίηση του Βαρομέτρου του ΣΕΣΜΑ.
Η βελτιωμένη αυτή εικόνα, την οποία είχαμε προβλέψει στην έκθεση για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, αναφέρει το βαρόμετρο, οφείλεται στην μέχρι πρότινος ύφεση της πανδημίας και στις θετικές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι αίσιες αυτές προοπτικές συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, την προώθηση εμβληματικών επενδυτικών σχεδίων και τις προβλέψεις για ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με τις βελτιωμένες προβλέψεις για τους παραγωγικούς συντελεστές.
Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η επισήμανση της προηγούμενης έκθεσης ότι « … οι επιχειρηματικές προσδοκίες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις επενδύσεις, παρουσιάζουν εκ φύσεως μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας. Είναι συνεπώς πιθανόν μία επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων και η λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας να περιορίσει την αισιοδοξία τα επόμενα τρίμηνα».

Γενικός δείκτης gre+1 – Μέσος όρος δεικτών οικονομικής συγκυρίας και παραγωγικών συντελεστών

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους καταγράφηκε εντυπωσιακή τόνωση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία κατά τους επόμενους 12 μήνες. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας εκτινάχθηκε από 36,9% στο τέλος Μαρτίου 2021 σε 57,8%, που είναι η υψηλότερη τιμή από το πρώτο τρίμηνο του 2014 όταν ξεκίνησε η δημοσιοποίηση του Βαρομέτρου σου ΣΕΣΜΑ. Υπογραμμίζεται ότι η θεαματική αυτή βελτίωση των προσδοκιών αφορά όλες τις συνιστώσες του δείκτη, δηλαδή: τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, την ανεργία, την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα σε πάγια, τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, με εξαίρεση τον πληθωρισμό για τον οποίο καταγράφονται τάσεις ανόδου. Η τόνωση αυτή της αισιοδοξίας είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν συγκριθεί με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 όταν ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας είχε τιμή μόλις 18,3%.

Η βελτίωση αυτή των προσδοκιών συνδέεται ασφαλώς με τις αίσιες προβλέψεις, τόσο της κυβέρνησης, όσο και διεθνών οργανισμών, για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και εντεύθεν. Συνδέεται επίσης και με το γεγονός ότι η ύφεση του πρώτου τριμήνου 2021 ήταν περιορισμένη, καθώς και με το ότι μία σειρά από δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, π.χ. ο όγκος των πωλήσεων στο λιανεμπόριο, δημιουργούν αισιοδοξία. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται επίσης ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης στη βελτίωση των προσδοκιών και η εξαγγελία εμβληματικών επενδυτικών σχεδίων.

Πρέπει ωστόσο να υπογραμμισθεί ότι οι επιχειρηματικές προσδοκίες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τις επενδύσεις, παρουσιάζουν εκ φύσεως μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας. Είναι συνεπώς πιθανόν μία επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας να περιορίσει την αισιοδοξία τα επόμενα τρίμηνα.
Εντονότερη αισιοδοξία καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο 2021 και όσον αφορά τις προοπτικές των συντελεστών της παραγωγής ένα έτος από τώρα. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς “αισιοδοξίας” και “απαισιοδοξίας” για τις μεταβλητές που απαρτίζουν το δείκτη παραγωγικών συντελεστών (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) αυξήθηκε από 39,7% στο τέλος του προηγουμένου τριμήνου σε 49,7% στο τέλος Ιουνίου.

Η ενίσχυση αυτή της αισιοδοξίας ισχύει για όλες τις συνιστώσες του δείκτη που αναφέρθηκαν, εξαιρουμένου του θεσμικού πλαισίου. Η βελτίωση μάλιστα των προσδοκιών ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν ο δείκτης είχε λάβει τιμή 36,6%. Προφανώς οι εξελίξεις αυτές σχετίζονται στενά με τη βελτίωση των προσδοκιών για τα βασικά οικονομικά μεγέθη, οι οποίες αναλύθηκαν στο προηγούμενο τμήμα. Οι δύο δείκτες συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκαν κάποιες αξιοσημείωτες μεταβολές στις απόψεις των συμβούλων για τα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση. Οι αδυναμίες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης θεωρήθηκε ως ο περισσότερο ανασχετικός παράγοντας στην επιχειρηματική δράση. Ακολουθούν οι παράγοντες που σχετίζονται με τη φορολογία, δηλαδή η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και η φορολόγηση που εξακολουθεί να παραμένει υψηλή. Στην ομάδα των σημαντικότερων ανασχετικών παραγόντων στο επιχειρείν περιλαμβάνονται επίσης οι εξής παράγοντες (με τιμές άνω του 3,7) η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση και οι ασυνέχειες στη λειτουργία του κράτους.

Ερευνήθηκαν επίσης οι απόψεις των συμβούλων για τις διαδικασίες ρύθμισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία Covid-19. Η πλειονότητα των συμβούλων μάνατζμεντ (48,5%) θεωρεί ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ρύθμιση των ΜΕΔ είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βιωσιμότητα των τραπεζών, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την ανάκαμψη της οικονομίας. Επίσης, ένα άλλο 28,8% την θεωρεί ως απολύτως απαραίτητη. Υπάρχει ωστόσο και ένα μέρος των συμβούλων, 22,7%, που αξιολογεί την πορεία των διαδικασιών αυτών χρήσιμη μεν, όχι αναγκαία δε.

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι απόψεις των συμβούλων για τις αλλαγές στις διαδικασίες των τραπεζών με στόχο την αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις. Οι τρεις σημαντικότερες αλλαγές, με σκορ υψηλότερο του 2,0 σε κλίμακα Likert 1-3, είναι η χρηματοδότηση βάσει business plan και όχι μόνο βάσει εγγυήσεων, η αναθεώρηση της πολιτικής εγγυήσεων των τραπεζών και τέλος η εκπαίδευση των τραπεζικών στελεχών σε θέματα χρηματοδοτήσεων.

Η αύξηση της ζήτησης για συμβουλευτικές υπηρεσίες επηρεάζεται προφανώς από την πορεία και τις εξελίξεις της οικονομίας. Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία και οι διαρθρωτικές αλλαγές που προγραμματίζονται θα καθορίσουν εν πολλοίς το μέγεθος και τη διάρθρωση της ζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο προς τον δημόσιο, όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα.

Οι σύμβουλοι θεωρούν ότι οι κυριότερες πηγές μεγέθυνσης της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την επόμενη διετία θα είναι η υλοποίηση δημοσίων έργων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Όλα συνδέονται με το Ταμείο Ανάπτυξης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0. Προβλέπεται επίσης αύξηση των ξένων επενδύσεων και συνεπώς ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους ξένους επενδυτές. Σκορ υψηλότερο του 3,0 είχαν επίσης τα έργα βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών των επιχειρήσεων και η αναδιάρθρωση δημόσιων φορέων.

Τάσεις στο δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα
Η τελευταία έρευνα του ΣΕΣΜΑ, η οποία αναφερόταν στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, έδειξε ότι η αισιοδοξία των συμβούλων μάνατζμεντ για την εξέλιξη των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών και των παραγωγικών συντελεστών στην Ελλάδα κατά τους επόμενους 12 μήνες ενισχύθηκε εντυπωσιακά.

Κωνσταντίνος Αϊβαλής, Επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας

Η διαπίστωση αυτή ισχύει τόσο έναντι του προηγουμένου τριμήνου, περισσότερο δε σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Έτσι το βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ, ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, διαμορφώθηκε σε 52,9%, έναντι τιμής 38,3% που είχε στο τέλος Μαρτίου 2021, και 27,5% πριν από ένα έτος. Η τιμή αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη από το πρώτο τρίμηνο του 2014 όταν ξεκίνησε η δημοσιοποίηση του Βαρομέτρου του ΣΕΣΜΑ.

Η σαφής αυτή βελτίωση, την οποία είχαμε προβλέψει στην έκθεση του ΣΕΣΜΑ για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οφείλεται στην μέχρι πρότινος ύφεση της πανδημίας και στις θετικές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι αίσιες αυτές προοπτικές συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, την προώθηση εμβληματικών επενδυτικών σχεδίων και τις προβλέψεις για ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με τις βελτιωμένες προβλέψεις για τους παραγωγικούς συντελεστές. Η εικόνα που προκύπτει είναι προφανώς συμβατή με την ισχυρή ανάκαμψη του ΑΕΠ και μάλιστα όλων των συνιστωσών του, το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και με άλλες έρευνες οικονομικής συγκυρίας, που επίσης δείχνουν τόνωση της αισιοδοξίας.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Ο προϋπολογισμός των CFOs υπό αναθεώρηση
Οι δαπάνες των οικονομικών διευθυντών για την κυβερνοάμυνα τίθενται στο μικροσκόπιο, καθώς μια επιτυχημένη επίθεση πιθανόν να επιφέρει υπερβολική ζημιά σε μια εταιρεία, ακόμη και αν αυτή διαθέτει ασφάλιση στον κυβερνοχώρο.

Μετά την πανδημία και τη νέα συνθήκη της τηλεργασίας που διαμορφώθηκε, οι κυβερνοεπιθέσεις βρίσκονται σε έξαρση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Κέντρο Καταγγελίας για εγκλήματα στο Διαδίκτυο του FBI έλαβε σχεδόν 800.000 καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο το 2020, με απώλειες μεγαλύτερες των 4,1 δισεκατομμύριων δολαρίων, από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Τα στελέχη πρέπει να εστιάζουν σε τρεις βασικοί τομείς, προκειμένου να αξιολογούν τους κινδύνους και τον προϋπολογισμό που απαιτείται για την κάλυψή τους: άτομα, τεχνολογία και διαδικασίες.

Άτομα: Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού πιθανότατα συνιστά το πιο κρίσιμο στοιχείο της κυβερνοάμυνας. Οι προστατευτικές διαδικασίες, όπως η εξασφάλιση της εξάλειψης της πρόσβασης των αποχωρούντων εργαζομένων ή η εξασφάλιση νέων διακομιστών, χρειάζονται μια ισχυρή ομάδα για την υλοποίησή τους.

Τεχνολογία: Οι εκατοντάδες τεχνολογικές λύσεις που διατίθενται στην αγορά για την κυβερνοάμυνα παρέχουν στις εταιρείες μεγάλες επιλογές για προστασία και παρακολούθηση αλλά αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο υπερβολικής δαπάνης και περιττής επικάλυψης μεταξύ των προϊόντων. Ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία ενός ταμπλό που να συγκεντρώνει ζωτικές πληροφορίες από τα εργαλεία, επιτρέποντας στους ηγέτες να παρακολουθούν κρίσιμες απειλές και διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο.

Διαδικασίες: Μόλις αξιολογηθούν ενδελεχώς οι προοπτικές κινδύνου, πρέπει να καθοριστεί ένας προϋπολογισμός για να διασφαλιστούν σταθερές διαδικασίες για δραστηριότητες όπως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ασφάλεια φορητών υπολογιστών αλλά και για την αντιμετώπιση παραβιασμένου κωδικού πρόσβασης ή τυχαίας διαρροής δεδομένων.

PwC: Οι CFOs αντιμέτωποι με τον ασυνήθιστα υψηλό κύκλο εργασιών
Όπως αναφέρει η PwC, σε έρευνα του Fortune 1000 και των ιδιωτικών εταιρειών, οκτώ στους εννέα CFOs αντιμετωπίζουν ασυνήθιστα υψηλό κύκλο εργασιών, με το 81% αυτών να εκτιμούν πως η έλλειψη εργατικού δυναμικού θα πλήξει την αύξηση των εσόδων.

Έξι στους 10 CFOs (61%) πιστεύουν ότι το προσωπικό παραιτείται για να λάβει καλύτερη αποζημίωση αλλού, με λιγότερους από τους μισούς (45%) να προβλέπουν πως το υψηλό ποσοστό κύκλου εργασιών είναι παροδικό, διαπίστωσε η PwC στην έρευνά της στις αρχές Αυγούστου.

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις εργοδότες (73%) δυσκολεύονται στην προσέλκυση εργαζομένων ενώ τρεις στους πέντε εργοδότες δυσκολεύονται να διατηρήσουν τους εργαζόμενους.
Η HR Dive αναφέρει την πρόσφατη έρευνα του Salary.com, που διαπίστωσε ότι το 62% των οργανισμών σχεδιάζουν να αυξήσουν τους βασικούς μισθούς τους επόμενους έξι μήνες για να προσελκύσουν ωρομίσθιους και μισθωτούς υπαλλήλους.

Όταν οι υπάλληλοι αποχωρούν, το 58% των CFOs χρησιμοποιούν τον αυτοματισμό για να αντισταθμίσουν την απώλεια. Το 68% των CFOs σχεδιάζουν τους επόμενους 12 μήνες να επενδύσουν σε analytics, cloud και άλλες τεχνολογίες και το 67% επενδύουν σε εργαλεία και εκπαίδευση στον κυβερνοχώρο, δήλωσε η PwC. Σχεδόν οι μισοί (48%) των CFOs βλέπουν τη διάβρωση της εταιρικής κουλτούρας ως πρόκληση στη στροφή προς ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.