Τον Ιούλιο του 2020, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ψηφίστηκε από τη Βουλή – με μεγάλη  πλειοψηφία – ο νόμος 4706/2020 που περιλαμβάνει και διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έθεσε βασική προτεραιότητα την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, ξεκινώντας από την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς.

 

Προκειμένου να προχωρήσει η Επιτροπή στη σχετική  εισήγηση μελέτησε προηγουμένως τα λειτουργικά προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην αγορά, ώστε να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης τους. Στόχος του  νόμου είναι η ενίσχυση των ειδικότερων ελεγκτικών μηχανισμών  κάθε εισηγμένης εταιρίας, ώστε να καταστεί  αποτελεσματικότερη και ταυτόχρονα πιο διαφανής η λειτουργία της.

 

Επιπλέον, με βάση τον νόμο εξουσιοδοτήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκδώσει κανονιστικές αποφάσεις. Ανταποκριθήκαμε άμεσα με  δύο (2) κανονιστικές αποφάσεις για την εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση καθώς και για τον καθορισμό   του χρόνου, της διαδικασίας, της περιοδικότητας και κάθε  αναγκαίου ζητήματος  για την εφαρμογή της αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως  και των προσώπων που τη διενεργούν. Ταυτόχρονα με εγκύκλιο  δώσαμε  τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την πολιτική καταλληλότητας.

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία των εισηγμένων εταιριών καθώς οι διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση τίθενται σε εφαρμογή τον Ιούλιο 2021. Συνεπώς οι αποφάσεις και οι κατευθύνσεις που δίνει η Επιτροπή  συμβάλλουν στην αποφυγή ασαφειών και στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστική λειτουργία του νέου πλαισίου  εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συνειδητοποίηση από όλους τους παράγοντες της αγοράς ότι η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών, πρωτίστως ωφελεί τις ίδιες τις εισηγμένες, καθώς διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Θεωρούμε ότι το νέο πλαίσιο θέτει τις βάσεις για περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Γενικότερα, η Επιτροπή προχώρησε  και σε μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κύκλους συναντήσεων με φορείς αλλά και τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρίες ώστε να εντοπίσει προβλήματα και ζητήματα που τους απασχολούν ή ασάφειες στη λειτουργία του γενικότερου πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.

 

Στόχος τώρα είναι η περαιτέρω επεξεργασία νομοθετικών παρεμβάσεων για την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς τόσο στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όσο και σε θέματα εθνικής νομοθεσίας στο βαθμό που είναι εφικτό.  Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα θέματα αντιμετωπίζονται σήμερα μέσω της κοινής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, δημιουργήσαμε ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα μας και λαμβάνουμε σχόλια από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε σχέση με προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στη κεφαλαιαγορά. (StakeholdersForum)

 

Στόχος της Επιτροπής είναι μέσω εκτενούς διαβούλευσης με τους φορείς να συμβάλλει στη χάραξη εθνικής στρατηγικής σε θέματα κεφαλαιαγοράς ώστε να αποτελέσει τον μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.