Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του στις δύο συναντήσεις με την ΑΑΔΕ, έχει παρακολουθήσει πολύ στενά το θέμα του υπό έκδοση Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε επιταγή του Ν. 4557/2018, αποστέλλοντας μάλιστα και σχετικό υπόμνημα με προτάσεις και προβληματισμούς.

O N. 4557/2018 ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ και υπάρχει υποχρέωση της χώρας μας για συμμόρφωση με την Οδηγία και έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους Κλάδους των υπόχρεων προσώπων, 8 χρόνια μετά την έκδοση της Οδηγίας και 5 χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου. Συνεπώς, η συμμόρφωση έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος και η Ελλάδα υποχρεούται άμεσα να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, για να αποφύγει τις κυρώσεις.

Μεταξύ άλλων, υπόχρεοι βάσει της νομοθεσίας ορίζονται και οι Οικονομολόγοι-Λογιστές-Φοροτεχνικοί, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας για νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες-εντολείς, για κάθε περιστασιακή διατραπεζική συναλλαγή ίση ή μεγαλύτερη των 15.000€, ή των 10.000€ σε μετρητά για τους εμπόρους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις «υπόνοιας» νομιμοποίησης εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων, τρομοκρατίας, κ.λπ. άνευ κατώτατου ορίου, ή «αμφιβολίας» ακρίβειας και «επάρκειας» ταυτοποίησης εντολέα-πελάτη ή Πραγματικού Δικαιούχου.

Σύμφωνα με τον υπό έκδοση Κανονισμό της ΑΑΔΕ, σε περίπτωση που ο επαγγελματίας Λογιστής-Φοροτεχνικός δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή τις εσωτερικές διαδικασίες, τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, τις διαδικασίες ανάλυσης κινδύνου και την αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τους εντολείς του, απειλείται με υπέρογκα πρόστιμα!

Τα παραπάνω καθιστούν σαφές ότι πρόκειται για μετακύλιση κρατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα επιβαρύνοντάς τον με εξοντωτικές κυρώσεις, πρόστιμα και ευθύνες, κόστος και χρόνο.
Επιπλέον, πρόκειται για μία θεμελιώδη αλλαγή της θέσης του Λογιστή -Φοροτεχνικού από εντολοδόχο και σύμβουλο, σε κρατικό ελεγκτή, επιφέροντας σύγκρουση καθηκόντων. Εξόχως προβληματική – επίσης – και προσκρούουσα στα καθήκοντά τους, είναι η ποινική αντιμετώπιση των Λογιστών-Φοροτεχνικών, ως οιονεί συναυτουργών σε φοροδιαφυγή ή συνεργών στο ξέπλυμα κ.λπ.

Η πραγματικότητα είναι – και σίγουρα όχι μόνο για τον Κλάδο μας, αλλά για όλους τους υπόχρεους Κλάδους – ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τέτοιες ενέργειες (πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βάσεις δεδομένων για ύποπτες συναλλαγές, κ.λπ.). Από την άλλη μεριά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την παροχή αληθών και επικαιροποιημένων στοιχείων, καθώς και για την αυξημένη ευθύνη που αφορά στις συναλλαγές τους, με τα νέα δεδομένα.

Μία από τις άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών είναι η ύπαρξη εξουσιοδοτικής διάταξης στον Κανονισμό της ΑΑΔΕ, προκειμένου να δοθούν χρονικά περιθώρια εκπαίδευσης και προσαρμογής των υπόχρεων, αλλά και ενημέρωσης των πολιτών και επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ίδια η Πολιτεία χρειάζεται χρόνο για τη δημιουργία εργαλείων αλλά και κοινού Πλαισίου για όλους τους υπόχρεους, για την εναρμόνιση και την προσαρμογή της Οδηγίας στις ισχύουσες ελληνικές νομοθετικές διατάξεις, την αποσαφήνιση εννοιών, τη συνεργασία με της με τους Φορείς, κ.λπ. Αναμένουμε, λοιπόν, τις εξελίξεις!