Στην πρόσφατη έρευνα για το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία μέσω του οποίου καταγράφονται ανά τρίμηνο οι προσδοκίες και απόψεις των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ, περιλαμβανόταν ειδικό θέμα με ερωτήματα για το τρέχον επενδυτικό κλίμα, το ενδιαφέρον που υπάρχει για ενισχύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ενισχύσεων που προσφέρονται στις επιχειρήσεις.

Συνολικά, διαφαίνεται ικανοποίηση, από τους εκπροσώπους και τα στελέχη των εταιρειών – μελών του ΣΕΣΜΑ που πήραν μέρος στην έρευνα, από το υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον, τα παρεχόμενα κίνητρα και τη διαχείρισή τους εκ μέρους της πολιτείας. Σε ποσοστό 60,0% τα μέλη του ΣΕΣΜΑ θεωρούν ότι το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα στην τρέχουσα συγκυρία είναι «ιδιαίτερα έντονο» ή «σημαντικό». Ένα επίσης μη ευκαταφρόνητο μερίδιο, 21,8%, θεωρεί το ενδιαφέρον «αρκετά σημαντικό».

Οι απόψεις αυτές είναι ευθυγραμμισμένες με τα μακροοικονομικά δεδομένα για την επενδυτική δραστηριότητα. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σημείωσε ετήσια αύξηση 8,7% το δεύτερο τρίμηνο 2022. Οι σύμβουλοι μάνατζμεντ δηλώνουν ότι οι ήδη δημοσιευμένες προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) είναι «ικανοποιητικές» σε ποσοστό 33,3%, ενώ ένα άλλο τρίτο των απαντησάντων τις θεωρεί «αρκετά ικανοποιητικές». Όμως το ¼ περίπου των συμβούλων τις θεωρεί «μη ικανοποιητικές».

Ένα μεγάλο ποσοστό των συμβούλων μάνατζμεντ, 41,8%, πιστεύουν ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στα δάνεια που προσφέρει το ΤΑΑ δεν είναι ικανοποιητική. Χωρίς να προκύπτει από την έρευνα, ο λόγος εκτιμάται ότι είναι η δυσκολία μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων να περάσουν τον σκόπελο της αξιολόγησης των τραπεζών. Αντίστοιχο ποσοστό, 43,6%, θεωρούν την ανταπόκριση «ικανοποιητική» ή «αρκετά ικανοποιητική».

Η αντίληψη των συμβούλων μάνατζμεντ για την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης των επενδυτών αναφορικά με το πλαίσιο παροχής ενισχύσεων μέσω του ΤΑΑ δεν είναι θετική. Σε ποσοστό 35,2% την θεωρούν «καθόλου ικανοποιητική», ενώ το 31,5% την θεωρούν απλώς «αρκετά «ικανοποιητική». Η πλειονότητα των συμβούλων μάνατζμεντ, 51,9%, θεωρούν ότι ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος είναι «αρκετά ικανοποιητικός» και ποσοστό 25,9% εκτιμά ότι οι ενισχύσεις που παρέχει είναι ικανοποιητικές. Λιγότεροι από 1 στους 10 συμβούλους τον θεωρούν «καθόλου ικανοποιητικό» ως μηχανισμό προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Σε ποσοστό 45,5%, οι σύμβουλοι πιστεύουν ότι η πολιτεία διαχειρίζεται απλώς «αρκετά ικανοποιητικά» τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το 30,9% αξιολογεί τη διαχείριση ως «ικανοποιητική», ενώ ένα σημαντικό μερίδιο, 18,2%, την αξιολογεί ως «καθόλου ικανοποιητική». Τέλος, όσον αφορά τους τρόπους συνδυασμού των διαφόρων ενισχύσεων (ΤΑΑ, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός) παρουσιάζονται σημαντικά ποσοστά και στα δύο άκρα (12,7% «πολύ ικανοποιητικό» και 18,2% «καθόλου ικανοποιητικό), ωστόσο επικρατεί μια «χλιαρή» ικανοποίηση σε ποσοστό 41.8%.